Získám dotaci?

Ověříme vaši šanci na dotaci, stačí, když vyplníte formulář.

FAQ

 • V obci řešíme nakládání s bioodpady. Jaké jsou možnosti?
 • Aktuálně je možné podat žádost o dotaci v 5. výzvě Operačního programu životní prostředí, a to jak na vybavení obce kontejnery na separaci bioodpadu, svozovou technikou, tak na výstavbu kompostárny a její vybavení.

Aktuality

Národní programy ministerstva průmyslu a obchodu
Přinášíme Vám informace o Národních programech MPO, které mají sloužit k podpoře malého a středního podnikání.
PROGRAM VADIUM 2018 - 2023
Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo nový záruční fond VADIUM 2018 až 2023 pro poskytování záruk pro malé a střední podniky, které budou sloužit jako jistota k zakázkám z výběrových/zadávacích řízení a vyhlásilo první výzvu.
Cílem programu je podpořit prostřednictvím záruk přístup malých a středních podnikatelů k zakázkám z výběrových/zadávacích řízení.
 
V rámci tohoto programu budou podnikatelům poskytovány záruky, které budou sloužit jako jistota v případě výběrového/zadávacího řízení vyhlášeného subjektem se sídlem na území České republiky, jehož předmětem je dodávka zboží, služeb nebo stavebních prací. Záruka bude vystavena mj. pod podmínkou, že projekt je realizován na území České republiky a zadavatel předloží doklad o vyhlášení soutěže o nejvhodnější nabídku (podle občanského zákoníku) nebo veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a standardní žádost o záruku.
 
Podporované aktivity:
Záruka je poskytována jako jistota za nabídku na dodání výrobků, zboží, služeb a stavebních prací k zakázkám z výběrových/zadávacích řízení. Nabídka na dodávku výrobků, zboží, služeb a stavebních prací se může týkat jakékoliv ekonomické činnosti s výjimkou činností zařazených do odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE 01 a 03). 
 
Oprávněný žadatel:
je malým a středním podnikatelem ve smyslu definice uvedené v Doporučení 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikro, malých a středních podniků (dále viz výzva)
 
Výše podpory:
Záruky budou poskytovány až do 80% způsobilých výdajů, min. výše záruky 50 tis. Kč, max. výše 5 mil. Kč.
Záruky budou vystavovány Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.
Žádosti do první výzvy programu přijímá Českomoravská záruční a rozvojová banka již od 2. 7. 2018.
PROGRAM ZÁRUKA 2015 - 2023
Cílem programu je podpořit prostřednictvím záruk přístup malých a středních podnikatelů k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů. Záruky budou poskytovány Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. 
III. výzva programu Záruka 2015 - 2023
Tato výzva rozšiřuje podporované obory činností (CZ-NACE)  zejména o obory zpracovatelského průmyslu i v mimopražských regionech a dále umožňuje poskytnout záruky za investiční úvěry i pro střední podniky.
 
Podporované aktivity:
Projekt, na který je poskytována záruka, se musí týkat některé z ekonomických činnosti uvedených v Příloze č. 1 programu (dále jen „podporovaná ekonomická činnost“) a nesmí v případě podpory podle Nařízení Komise č. 651/2014 předpokládat použití úvěru na činnosti v některém z následujících odvětví:
 • uhelný průmysl (CZ-NACE B 05, C 19.1),
 • ocelářský průmysl (CZ-NACE C 24 s výjimkou C 24.5),
 • průmysl syntetických vláken (CZ-NACE C 20.60),
 • stavba lodí (CZ-NACE C 30.11),
 • doprava a související infrastruktura (CZ-NACE H 49 až 51),
 • výroba a distribuce energie, energetická infrastruktura (CZ-NACE D 35).
Příjemce podpory:
je malým a středním podnikatelem ve smyslu definice uvedené v Doporučení 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikro, malých a středních podniků v případě podpory na způsobilé výdaje podle bodu 4.3 a) a b),
Forma a výše podpory:
Podpora je poskytována ve formě bankovní záruky za úvěr (dále v tomto bodu jen „záruka“) a ve formě finančního příspěvku (poskytnutého společně se zárukou). Na jeden projekt mohou být současně poskytnuty na různé typy způsobilých výdajů ve smyslu jejich vymezení v bodě 4.3. jedna záruka podle bodu 5.1. a jedna záruka podle bodu 5.2. nebo dvě záruky podle bodu 5.1.
Po dobu ručení sjednanou při uzavření smlouvy o záruce neplatí příjemce podpory žádný poplatek.
 
Příjem žádostí:  1. 11. 2017 až 31. 12. 2020
Team společnosti BIOLOGICA s.r.o.

Reference

Díky fy BIOLOGICA jsme v roce 2015 získali 90% dotaci na projekt systému svozu bioodpadu. Zvládli jak náročné několikakolové výběrové řízení, tak administraci pod velkým časovým tlakem.
VOPETUS s.r.o.


Kontakty

 • Biologica s.r.o.
 • Sochorova 3178/23, Žabovřesky
 • Brno 61600
 • +420 775 909 947
 • info@biologica.cz

 • IČ: 27739660
 • Firma je vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 55818