Získám dotaci?

Ověříme vaši šanci na dotaci, stačí, když vyplníte formulář.

FAQ

 • V obci řešíme nakládání s bioodpady. Jaké jsou možnosti?
 • Aktuálně je možné podat žádost o dotaci v 5. výzvě Operačního programu životní prostředí, a to jak na vybavení obce kontejnery na separaci bioodpadu, svozovou technikou, tak na výstavbu kompostárny a její vybavení.

Aktuality

Nové výzvy OP Životní Prostředí zaměřené na využití odpadů
Přinášíme Vám informace o aktuálních výzvách Operačního programu Životní prostředí, které jsou zaměřené na materiálové a energetické využití odpadů.
Jedná se o výzvy číslo 104 a 114.

104. výzva OP ŽP Specifický cíl: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Dotace na sběrné dvory, výstavbu a modernizaci zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 9. do 28. 2. 2019.

Příjemci podpory:

 • Sběrné dvory a oddělený sběr (bez svozových prostředků):
  • pouze veřejné subjekty (kraje, obce, města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace zřízené městy a ostatními veřejnoprávními subjekty, obchodní korporace vlastněné ze 100 % městy a ostatními veřejnoprávními subjekty).
 • Ostatní aktivity a typové 
  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů.
 • Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury.
 • Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

Forma a výše podpory:

 • Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 800 mil. Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč.
 • Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH.

Specifika a omezení:

 • Napříč všemi aktivitami podporovanými v rámci 104. výzvy platí, že jako svozový, manipulační nebo energetický prostředek nelze podpořit traktor, traktorbagr nebo malotraktor.
 • V rámci podporované aktivity nebudou podporovány projekty na zpracování autovraků.

--------------------------------------

114. výzva OP ŽP Specifický cíl: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Mezi hlavní cíle dotačního titulu patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o je stanovena od 03. 09. 2018 do 02. 12. 2019.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů.
 • Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů (vyjma kovů, skla, skupiny odpadů 17 a 16 dle Katalogu odpadů). Podíl materiálově využitých odpadů z celkové hmotnosti odpadů vstupujících do zařízení musí být minimálně 60 %.

Forma a výše podpory:

 • Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 500 mil. Kč.
 • Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH.
 • Minimální výše způsobilých přímých realizačních výdajů činí 500 tis. Kč (bez DPH).
 • Výše podpory činí max. 85 % celkovýchzpůsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Území celé České republiky.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.

 

Tým společnosti BIOLOGICA s.r.o.


Reference

Díky fy BIOLOGICA jsme v roce 2015 získali 90% dotaci na projekt systému svozu bioodpadu. Zvládli jak náročné několikakolové výběrové řízení, tak administraci pod velkým časovým tlakem.
VOPETUS s.r.o.


Kontakty

 • Biologica s.r.o.
 • Sochorova 3178/23, Žabovřesky
 • Brno 61600
 • +420 775 909 947
 • info@biologica.cz

 • IČ: 27739660
 • Firma je vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 55818