Získám dotaci?

Ověříme vaši šanci na dotaci, stačí, když vyplníte formulář.

FAQ

 • V obci řešíme nakládání s bioodpady. Jaké jsou možnosti?
 • Aktuálně je možné podat žádost o dotaci v 5. výzvě Operačního programu životní prostředí, a to jak na vybavení obce kontejnery na separaci bioodpadu, svozovou technikou, tak na výstavbu kompostárny a její vybavení.

OPPIK - Nízkouhlíkové technologie

Nízkouhlíkové technologie

Program podpory Nízkouhlíkové technologie, součást Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), cílí na větší rozšíření nízkouhlíkových technologií při nakládání s energií a usiluje o zvýšení využívání druhotných surovin. Pro projekty je v období 2014 – 2020 připravena přibližně 1 mld. korun.

Kdo může dotace získat

 • podnikatelské subjekty všech velikostí

Kolik lze získat

Dotace EU na jeden projekt se pohybuje ve výši 500 tis. - 100 mil. Kč.

Na co se dotace vztahuje

 • na pořízení dobíjecích stanic
 • na pořízení souvisejících technologií a dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku
 • na podíl z ceny elektromobilu, která přesahuje průměrnou cenu vozidla se spalovacím motorem

Podporované aktivity

 • elektromobilita silničních vozidel a další inovativní technologie nízkouhlíkové dopravy
 • akumulace elektřiny v inteligentních sítích a v budovách, akumulace tepla a chladu v budovách, aplikace vodíkových technologií a podobné pilotní projekty akumulace energie
 • zavádění nízkouhlíkových technologií jako inteligentní řízení budov, integrace obnovitelných zdrojů energie do budov, aplikace nových energeticky šetrných materiálů, využití druhotných surovin k udržitelné výstavbě
 • rozvoj inovativních technologií v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů
 • zavádění off grid systémů, např.městské a komunitní sítě, ostrovní systémy dodávek energií v budovách
 • zavádění systémů řízení spotřeby energií
 • zavádění inovativních technologií při zpracování a využívání druhotných surovin
 • zavádění technologií k získávání kvalitních druhotných surovin, např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů a vedlejších energetických produktů
 • zavádění technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné

 

OPPIK - Vysokorychlostní internet

Vysokorychlostní internet

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) podporuje pokrytí území republiky vysokorychlostním internetem. Nástrojem podpory investic do související infrastruktury je program Vysokorychlostní internet, který v období 2014 – 2020 rozdělí necelých 14,5 mld. korun.

Typickým projektem je zavedení internetového připojení na bázi optické technologie do oblastí bez vysokorychlostního internetu (tzv. bílých míst) z nejbližšího, respektive nejvhodnějšího, přístupového bodu s odpovídající kapacitou.

Kdo může dotace získat

 • fyzické nebo právnické osoby podnikající v oblasti elektronických komunikací
 • malé, střední i velké podniky

Kolik lze získat

Dotace EU na jeden projekt se pohybuje v rozmezí 1 - 200 mil. Kč.

Procentuální výše dotace není odvozena od velikosti podniku, minimální příspěvek pokrývá 50 % způsobilých nákladů.

Na co se dotace vztahuje

 • náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury (obvykle se jedná o inženýrské sítě, kolektory pro vedení kabelů, nenasvícená vlákna a rozvodové skříně, tedy o síť bez jakýchkoli aktivních komponentů)
 • náklady na související stavební a inženýrské práce (například výkopy komunikací s cílem umožnit umístění kabelovodů)
 • náklady na vybudování přístupových sítí nové generace (sítě NGA)
 • náklady na projektovou dokumentaci a přípravu území

Podporované aktivity

 • modernizace  stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků za účelem zvýšení přenosové rychlosti alespoň na 30 Mbit/s
 • zřizování nových optických sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu umožňující přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s; při zřizování nových sítí s pevným připojením musí síť umožnit přenosovou rychlost až 100 Mbit/s
 • vytváření pasivní infrastruktury pro vysokorychlostní internet v lokalitách předpokládaného budoucího stavebního rozvoje, přičemž tato aktivita může být podpořena pouze v kombinaci s jednou z předchozích dvou aktivit

 

OPPIK - ICT sdílené služby

ICT a sdílené služby - vývoj softwaru

Sofistikovaná ICT řešení, vývoj digitálních služeb, aplikací a firmware patří mezi podporované aktivity v programu ICT a sdílené služby. Program umožňuje využít dotaci především na pokrytí osobních nákladů současných i nových zaměstnanců, částečně lze hradit i nájemné a pořízení potřebného HW a SW. Celkem je na podporu projektů přichystáno více jak 6 mld. korun.

Dotace jsou přidělovány z  Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Program navazuje na hojně využívaný titul ICT a strategické služby.

Časový harmonogram programu

 • předběžné žádosti: 2. 6. 2015 – srpen 2015
 • plné žádosti: září 2015 – listopad 2015

Kdo může dotace získat

Program podporuje podniky všech velikostí (včetně startupů) působící v oblasti tvorby softwaru, zejména pak ICT řešení pro komunikaci, zábavu, obchod, vzdělávání, zdravotnictví, zaměstnanost a kulturu.

Projekt musí být realizován mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti však může být v Praze.

Kolik lze získat

Dotace na jeden projekt se pohybuje ve výši 1 - 200 mil. Kč. Procentuální výše dotace je určena velikostí podniku:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45 % způsobilých nákladů
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – 35 % způsobilých nákladů
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) – 25 % způsobilých nákladů

Na co se dotace vztahuje

 • superhrubé mzdy stávajících i nových zaměstnanců
 • pořízení potřebného HW a sítí, strojů a zařízení
 • nákup SW licencí či know-how
 • služby poradců, expertů, studie (pouze pro malé a střední podniky)
 • ostatní neinvestiční služby

Podporované aktivity

 • vývoj nových sofistikovaných SW řešení
 • tvorba digitální služeb, aplikací a firmware včetně související implementace

 

Program ICT a sdílené služby podporuje tři rovnocenné aktivity. Kromě (1) vývoje softwaru se jedná o (2) budování a modernizaci datových center a (3) zřizování a provoz center sdílených služeb. Program jsme rozdělili na tři části kvůli větší přehlednosti.

Hodnotící kritéria úspěšného projektu

Každý projekt projde transparentním systémem hodnocení, přičemž o jeho schválení rozhodne udělený počet bodů.

 • maximální možné bodové hodnocení - 100 bodů
 • minimální bodové hodnocení pro schválení dotace - 60 bodů

Klíčová kritéria pro schválení dotace

 • vytvoření nového produktu, služby či rozšíření již existujícího portfolia
 • schopnost prokázat reference v dané oblasti
 • nový produkt či služba mají potenciál uplatnit se na trhu
 • kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu

Podávat žádosti je možné do 31.8.2015

OPPIK - Smart grids a Smart grids II

Smart grids I. (distribuční sítě)

Program Smart grids I. (distribuční sítě) s rozpočtem 1 mld. korun je realizován v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Typickým projektem je např. nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribuční soustavě vysokého napětí.

Dotovány jsou veškeré investiční náklady přímo spojené s instalací zařízení. Výstupem projektu je nasazení dálkově ovládaných prvků v distribuční soustavě, které se projevují ve snížení provozních nákladů provozovatele distribuční soustavy při obnově zajištění dodávek elektrické energie.

Kdo může dotace získat

 • podnikatelské subjekty (zejména střední a velké podniky)

Kolik lze získat

Na jeden projekt lze získat dotaci ve výši 1 - 500 mil. Kč

Na co se dotace vztahuje

 • nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách
 • nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách
 • řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě

Smart grids II. (přenosová síť)

Výstavba, posílení a modernizace přenosové soustavy a transformátorů v souladu s konceptem chytrých sítí jsou podporovány z programu Smart grids II. (přenosové sítě). Program je realizován v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), je na něj vyčleněno víc jak 5,5 mld. korun. 

Kdo může dotace získat

 • velké podniky
 • provozovatelé přenosových soustav

Kolik lze získat

Na jeden projekt lze získat dotaci ve výši 1 - 500 mil. Kč

Na co se dotace vztahuje

 • na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Podporované aktivity

 • výstavba, posílení a modernizace vedení přenosové soustavy a transformoven v souladu s konceptem chytrých sítí

 

OPPIK - Úspory energie

Úspory energie

Podniky zvažující investice do snížení své energetické náročnosti či zvýšení energetické efektivity mohou žádat o podporu v dotačním programu Úspory energie. Úspěšní žadatelé se podělí o celkový rozpočet programu ve výši 21 mld. korun. Program Úspory energie je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). 

Časový harmonogram programu

 • předběžné žádosti: 1. 6. 2015 – srpen 2015
 • plné žádosti: září 2015 – leden 2016

Kdo může dotace získat

Program je určen pro podniky všech velikostí působící ve:

 • zpracovatelském průmyslu
 • zemědělství, těžbě a dobývání
 • výrobě a rozvodu energie, zásobování vodou, nakládání s odpady, sanacemi
 • stavebnictví
 • velkoobchodu a maloobchodu
 • dopravě a skladování
 • informační a komunikační činnosti
 • činnosti v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa)
 • vědeckých a technických činnostech
 • administrativních a podpůrných činnostech (např. cestovní agentury, činnosti související se zaměstnáním, bezpečnostní a pátrací činnosti, administrativní a jiné podpůrné činnosti pro podnikání)
 • vzdělávání (soukromé školy)
 • zdravotní a sociální péče a další

Projekt musí být realizován mimo území hl. m. Prahy.

Kdo může žádat

Malé, střední i velké podniky s podporovanou právní formou:

 • Fyzické osoby podnikající dle ŽZ zapsané v OR
 • Fyzické osoby podnikající dle ŽZ nezapsané v OR
 • Veřejná obchodní společnost
 • Akciová společnost
 • Společnost s ručením omezeným
 • Komanditní společnost
 • Družstvo (vyjma bytového družstva)
 • Výrobní družstvo
 • Zemědělský podnikatel
 • Evropská společnost
 • Národní podnik
 • Státní podnik

Kolik lze získat

Dotace na jeden projekt se pohybuje v rozmezí 500 tis. - 250 mil. Kč pro projekty z oblasti úspor energie.

Procentuální výše dotace pro oblast úspory energie závisí na velikosti podniku:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 50 % způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 40 % způsobilých výdajů
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců)- 30 % způsobilých výdajů

Maximální míru podpory na ekologické studie a energetické audity stanovil čl. 49 Nařízení Komise č. 651/2014 na 350 000,- Kč. Její výše taktéž závisí na velikosti podniku.

 • malý podnik - 50 % způsobilých výdajů
 • střední podnik - 40 % způsobilých výdajů
 • velký podnik - 30 % způsobilých výdajů

Na co se dotace vztahuje

 • projektová dokumentace-dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, realizační dokumentace stavby, dokumentace skutečného provedení stavby
 • inženýrské sítě - modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla
 • rekonstrukce/modernizace (technické zhodnocení) staveb - výměna oken, zlepšování tepelně technických vlastností budov, rekonstrukce otopného systému, apod.
 • ostatní stroje a zařízení včetně řídícího SW - nákup technologického vybavení, výrobních strojů a zařízení včetně jejich souborů i sítí
 • energetický posudek (podle platné legislativy od 1.7.2015)

Hodnotící kritéria úspěšného projektu

Každý projekt projde transparentním systémem hodnocení, přičemž o jeho schválení rozhodne udělený počet bodů.

 • maximální možné bodové hodnocení - 100 bodů
 • minimální bodové hodnocení pro schválení dotace - 60 bodů

Klíčová kritéria pro schválení dotace

 • efektivní poměr výše investice vůči snížení emisí CO2 v kg za rok
 • absolutní výše úspory energie (tepelné či elektrické) oproti původnímu stavu
 • kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu

Příklady projektů

 • modernizace a obnova rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách výrobních podniků
 • zavádění a modernizace měřících a regulačních systémů
 • modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát tepelných a elektrických rozvodů
 • zateplení obvodového pláště, výměna a renovace oken, další stavební opatření prokazatelně snižující energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla
 • využití odpadní energie při výrobě
 • snižování energetické náročnosti, respektive zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku
 • instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku
 • moderznizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů

Podání žádostí možné do srpna 2015

OPPIK - Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie

Cílem programu Obnovitelné zdroje energie je podpora využívání alternativních zdrojů energie a z dlouhodobého hlediska zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie v republice. Program Obnovitelné zdroje energie s rozpočtem 1,5 mld. korun je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). 

Kdo může dotace získat

Podniky všech velikostí působící v energetice. Projekt musí být realizován mimo území hl. m. Prahy.

Kolik lze získat

Dotace EU na jeden projekt se pohybuje ve výši 1 - 100 mil. Kč pro projekty z oblasti úspor energie.

Procentuální výše dotace pro oblast úspory energie závisí na velikosti podniku:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 70 % způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 60 % způsobilých výdajů
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců)- 50 % způsobilých výdajů

Na co se dotace vztahuje

 • výstavba a obnova malých vodních elektráren
 • rozvod tepla z bioplynových stanic do místa spotřeby
 • stavba vzdálené kogenerační jednotky využívající pro zásobování teplem bioplyn ze stávající bioplynové stanice výstavba a modernizace zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy

Podporované aktivity

Podporu mohou získat projekty zaměřené na výstavbu nových či modernizaci stávajících elektráren a tepláren využívajících obnovitelných zdrojů energie. Vyprodukovaná energie musí být určena pro distribuci, nikoli pro vlastní spotřebu.

Nebude podporována výstavba či rekonstrukce solárních, větrných či geotermálních zdrojů.

 

Příjem žádostí od října 2015

 

OPPIK - Školicí střediska

Školicí střediska

Díky programu Školicí střediska mohou malé a střední podniky získat dotaci na výstavbu vlastních center pro rozvoj kompetencí svých zaměstnanců. Úspěšní žadatelé o dotaci si mezi sebe rozdělí téměř 2,5 mld. korun. Program Školicí střediska je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Časový harmonogram programu

 • předběžné žádosti: 2. 6. 2015 – 31. 8. 2015
 • plné žádosti:září 2015 – 30. 11. 2015

Kdo může dotace získat

Malé a střední podniky působící ve zpracovatelském průmyslu, energetice, stavebnictví, či ICT oblasti. O dotaci mohou žádat také neziskové organizace. Projekty musí být realizovány mimo území hl. m. Prahy.

Kolik lze získat

Na jeden projekt lze získat dotaci ve výši 500 tis. - 5 mil. Kč. Procentuální výše dotace je totožná pro všechny velikosti podniků:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 50% dotace
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – 50% dotace

Na co se dotace vztahuje

 • na úpravu nemovitostí
 • na vybavení prostor a školicí pomůcky, software a školicí programy, licence
 • na služby školitelů

Podporované aktivity

 • výstavba objektů určených pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnicích
 • modernizace vzdělávacích prostor
 • pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti

 

Hodnotící kritéria úspěšného projektu

Každý projekt projde transparentním systémem hodnocení, přičemž o jeho schválení rozhodne udělený počet bodů.

 • maximální možné bodové hodnocení - 100 bodů
 • minimální bodové hodnocení pro schválení dotace - 60 bodů

Klíčová kritéria pro schválení dotace

 • technická proveditelnost projektu (vytíženost střediska, vhodně nastavený vzdělávací plán)
 • zkušenost žadatele se vzděláváním
 • tržní potenciál
 • kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu

- See more at: http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-pro-it-sektor/skolici-strediska#sthash.8FtTfI7R.dpuf

OPPIK - Nemovitosti

Nemovitosti

Program Nemovitosti je zajímavý především pro podnikatele, kteří plánují rekonstrukci nemovitostí na výrobní haly. Vzhledem k množství nevyužívaných průmyslových objektů jsou preferovány investice do brownfieldů. Program, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), pracuje s rozpočtem necelé 4 mld. korun.

Časový harmonogram programu

 • předběžné žádosti: 1. 6. 2015 – 31. 8. 2015
 • plné žádosti: 1. 9. 2015 – 31. 1. 2016

Kdo může dotace získat

Malé a střední podniky působící v oblastech zpracovatelského průmyslu, těžbě a dobývání, zpracování odpadů, stavebnictví, IT, technologických center či strategických služeb. 

Projekt musí být realizován mimo území hl. m. Prahy.

Kolik lze získat

Dotace na jeden projekt se pohybuje ve výši 1 - 200 mil. Kč. Procentuální výše dotace závisí na velikosti podniku:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 35 % způsobilých výdajů

Na co se dotace vztahuje

 • na přípravu podnikatelské zóny
 • na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost
 • na nákup či úpravu pozemků
 • na obnovu, modernizaci a úpravy objektů
 • na odstranění nevyužitých budov
 • na inženýrské sítě a technické zařízení budov
 • na hardware a sítě 

Podporované aktivity

 • rekonstrukce objektu - projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt
 • revitalizace plochy pro vlastní podnikání – projekt regenerace pozemku pro vlastní podnikatelské účely

V tomto programu není možné získat dotaci na novostavbu.

Hodnotící kritéria úspěšného projektu

Každý projekt projde transparentním systémem hodnocení, přičemž o jeho schválení rozhodne udělený počet bodů.

 • maximální možné bodové hodnocení - 100 bodů
 • minimální bodové hodnocení pro schválení dotace - 60 bodů

Klíčová kritéria pro schválení dotace

 • ekonomický přínos investice pro podnik
 • rekonstruovaný objekt je starší 16 let
 • velikost plochy objektu (minimum 500 m2, nejvyšší bonifikace u objektů nad 1 500 m2)
 • kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu

Podání žádostí do srpna 2015

OPPIK - Spolupráce

Spolupráce

Cílem programu Spolupráce je rozvoj inovačních sítí – klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí. Jedná se o nástroj pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace. 

Na program jsou alokovány přibližně 2 mld. korun.

Časový harmonogram programu

 • předběžné žádosti: 2. 6. 2015 – 31.8.2015
 • plné žádosti: 1. 9. 2015 – 30.11.2015

Podporované aktivity

 • Kolektivní výzkum - výzkumné a vývojové aktivity, které odpovídají inovačním potřebám zejména malých a středních podniků daného průmyslového odvětví nebo specifické technologické oblasti v rámci klastru.
 • Sdílená infrastruktura - založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.
 • Internacionalizace klastru -  navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (s důrazem na budoucí výzvy a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy, apod.
 • Rozvoj klastrové organizace - aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, networking, apod.

 

Kdo může dotace získat

 • podniky (převážně MSP),
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí,
 • účelově zřízené zájmové sdružení podnikatelů

 

Kolik lze získat

 • podpora je poskytována formou dotace ve výši 0,5 mil. Kč – 16 mil. Kč (maximální výše dotace se liší dle jednotlivých aktivit)


Aktivita Kolektivní výzkum

 • malé podniky: 45% způsobilých výdajů
 • střední podniky: 35% způsobilých výdajů

Ostatní aktivity

 • až 50% způsobilých výdajů

Na co se dotace vztahuje

 

 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • osobní náklady, služby poradců, expertů, studie
 • náklady výzkumných a vývojových projektů, tj. zejména osobní náklady VaV pracovníků, smluvní výzkum a další nezbytné externí služby pro účely VaV projektu
 • semináře, konference, marketing a další vybrané náklady specifikované v jednotlivých výzvách.

 

Klastr

 • organizované seskupení odvětvově nebo průřezově zaměřených nezávislých podnikatelských subjektů, zejména malých a středních podniků, organizací pro výzkum a šíření znalostí a dalších podpůrných institucí
 • Jeho účelem je podporovat a povzbuzovat inovace prostřednictvím sdílení infrastrukturních kapacit, výměny informací, poznatků, jakož i účinným podílem na transferu znalostí a spolupráci mezi podniky a dalšími organizacemi klastru.


Technologická platforma

 • oborové seskupení sdružující průmyslové podniky, oborová sdružení a svazy, výzkumné a finanční instituce, národní orgány veřejné správy, asociace uživatelů a spotřebitelů podílející se na výzkumu, vývoji a inovacích ve strategicky významné technologické oblasti na národní nebo mezinárodní úrovni
 • Cílem technologických platforem je vytvořit, podporovat a naplňovat střednědobé až dlouhodobé vize technologického vývoje, které významně ovlivňují budoucí hospodářský růst, konkurenceschopnost a trvale udržitelný rozvoj v České republice i v Evropě.

Podávat žádosti je možné do 30.11.2015

OPPIK - Poradenství 1 a 2

Poradenství 1 (pro začínající podniky)

Začínající firmy se často potýkají s nedostatkem zkušeností a know-how. Program Poradenství 1 (pro začínající podniky) jim umožňuje chybějící kompetence získat, čímž přispívá k rychlému rozvoji podnikání. Podporu zde ovšem nachází i provozovatelé podnikatelských parků, kteří v rámci svých služeb nabízí poradenství mladým firmám.

Program Poradenství 1 je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) a do roku 2020 rozdělí přibližně 240 mil. korun.

Kdo může dotace získat

Provozovatelé podnikatelský inkubátorů, vědeckotechnických parků či inovačních center mohou požádat o dotaci 5 – 10 mil. Kč na poskytování poradenských služeb malým a středním podnikům.

Projekty začínajících malých a středních podnikatelů jsou podporovány formou cenově zvýhodněných poradenských služeb do výše 500 tis. Kč.

Intenzita podpory poradenských služeb pro MSP nesmí přesáhnout 50 % způsobilých výdajů.

Na co se dotace vztahuje

 • poskytování základních poradenských služeb prostřednictvím externích certifikovaných poradců
 • na běžné daňové a účetní poradenství, pravidelné právní služby či reklamu a další standardní poradenství se dotace nevztahuje

Poradenství 2

Malé a střední podniky mohou v rámci programu Poradenství 2 získat dotaci na sofistikované poradenské služby zaměřené zejména na mezinárodní prostředí, strategické řízení a management inovací.  Program Poradenství je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). V období 2014 – 2020 rozdělí přibližně 370 mil. korun.

Kdo může dotace získat

 • malé a střední podniky, tj. podniky do 250 zaměstnanců, působící v oblastech zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, velkoobchodu či maloobchodu, výroby či rozvodu tepla, elektřiny a plynu
 • projekt musí být realizován mimo území hl.m. Prahy

Kolik lze získat

 • podpora je poskytována až ve výši 50 % způsobilých výdajů
 • na jeden projekt lze získat 500 tis. – 1 mil. Kč

Na co se dotace vztahuje

 • na poradenské služby poskytované externími poradci
 • poradenské služby musí souviset se zaváděním inovací a zvyšováním mezinárodní konkurenceschopnosti
 • může se jednat o inovaci produktu, inovaci procesu, organizační či marketingovou inovaci
 • nelze čerpat dotace na běžné poradenské služby jako např. daňové či právní poradenství

f

OPPIK - Marketing

Marketing

Podnikatelé využívají programu Marketing např. v situaci, kdy plánují svou účast na mezinárodních veletrzích, kde mohou oslovit nové zákazníky či navázat strategická partnerství. Program Marketing je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), na aktivity spojené s mezinárodním působením firem je vyčleněno téměř 1,2 mld. korun.

Časový harmonogram programu

 • plné žádosti: 2. 6. 2015 - 30. 11. 2015

Kdo může dotace získat

Dotace je určena malým a středním podnikům. Podporu mohou získat podniky působící ve zpracovatelském průmyslu, těžbě a dobývání, vědě a výzkumu, stavebnictví, energetice, obchodě a službách či v oblasti ICT.

Žadatelé se sídlem v Praze musí prokázat, že se náplň projektu týká ekonomických činností probíhajících v provozovně mimo Prahu.

Kolik lze získat

 • dotace na podporu individuální účasti podniku na veletrzích a výstavách v zahraničí činí 200 tis. - 5 mil. Kč

Míra poskytnuté dotace bude 50 % způsobilých výdajů.

Dotace na náklady na dopravu a propagační materiály je hrazena v režimu de minimis.

Na co se dotace vztahuje

 • pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí
 • doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení
 • marketingové a propagační materiály – jejich návrh a tvorba pro účely výstavy

 

Hodnotící kritéria úspěšného projektu

Každý projekt projde transparentním systémem hodnocení, přičemž o jeho schválení rozhodne udělený počet bodů.

 • maximální možné bodové hodnocení - 100 bodů
 • minimální bodové hodnocení pro schválení dotace - 60 bodů

Klíčová kritéria pro schválení dotace

 • ekonomický přínos (zvýšení objemu výroby, rozvoj příležitostí pro export)
 • tržní potenciál (uplatnění produktů, prokazatelné posílení pozice na trhu)
 • reálné zkušenosti se zahraničními výstavami a veletrhy
 • kvalitně zpracovaný rozvojový plán podniku

Podávat žádosti je možné do 31.10.2015

OPPIK - Proof of Concept

Projekty Proof of Concept

Program podporuje rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky. Především jde o identifikování slibných výsledků výzkumu a vývoje, které by mohly být uvedeny na trh. Projekty Proof of Concept jsou součástí Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), na program je vyčleněna více jak 1 mld. korun.

Kdo může dotace získat

 • podnikatelské subjekty (zejména malé a střední podniky)
 • výzkumné organizace

Podporované aktivity

 • nápad nebo rozpracovaný výzkum, který nebyl dokončen kvůli nedostatečné technologické vybavenosti výzkumníků, ale nyní by už mohl být realizován
 • stáže odborníků a výměna a získávání know-how mezi zahraničními a domácími subjekty
 • vytváření sítě relevantních kontaktů
 • právní, finanční a patentové poradenství

Projekt proof of concept se skládá ze tří na sebe navazujících fází:

 • 1. proveditelnost výzkumu
 • 2. ověření komerčního potenciálu
 • 3. zavedení do praxe

 

OPPIK - Služby infrastruktury

Služby infrastruktury

Program Služby infrastruktury, v minulém období známý jako program Prosperita, podporuje projekty spolupráce podnikatelů a výzkumných organizací. Investice do rozvoje vědeckotechnických parků, inovačních center a inkubátorů se mezi roky 2014 – 2020 podělí o téměř 6 mld. korun.

Program je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Kdo může dotace získat

Programu Služby infrastruktury mohou využít podnikatelské subjekty, sdružení podnikatelů, územní samosprávné celky a jejich svazky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní vzdělávací instituce. Na dotaci dosáhnou i provozovatelé stávajících vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií. Projekt nesmí být realizován na území hl. m. Prahy.

Kolik lze získat

 • dotace může dosahovat až 45 % způsobilých výdajů

U projektů zahrnujících stavební práce může dotace činit 5 – 300 mil. Kč. U projektů bez stavebních prací se dotace pohybuje od 1 do 30 mil. Kč.

 

OPPIK - Aplikace

Aplikace

Cílem programu Aplikace je podpora průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vedoucích k zavádění inovací vyšších řádů a tvorbě mezinárodně konkurenceschopných produktů. Program Aplikace s celkovým rozpočtem blížícím se k částce 8,5 mld. korun je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Alokace pro první výzvu je 2 mld. korun.

Kdo může dotace získat

Dotace v tomto programu jsou určeny pro podniky všech velikostí (samostatně či v konsorciu) a státem definované organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Kolik lze získat

Program podporuje projekty částkou v rozmezí 1 - 100 mil. Kč. Výše dotace se odlišuje podle typu výzkumu a velikosti podniku. Maximální míra podpory na celý projekt je omezena na 70 %.

Pro projekty průmyslového výzkumu platí podpora:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 70 % / 80 %* způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 60 % / 75 %* způsobilých výdajů
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 50 % / 65 %* způsobilých výdajů 

Pro projekty experimentálního vývoje platí podpora:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % / 60 %* způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 35 % / 50 %*  způsobilých výdajů
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 25 % / 40 %*způsobilých výdajů 

*Míra podpory v případě účinné spolupráce, kterou se rozumí spolupráce dvou nezávislých stran za účelem výměny znalostí či technologií nebo k dosažení společného cíle.

Na co se dotace vztahuje

 • osobní náklady - mzdy výzkumníků, techniků a podpůrných asistentů (nelze zahrnout administrativní pracovníky)
 • nákup nástrojů, přístrojů a vybavení formou odpisů
 • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízení v rámci licence z vnějších zdrojů,
 • poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely projektu nskoupené pouze od výzkumných a vývojových institucí
 • dodatečné režijní (max. 15% z celkových osobních nákladů) a provozní náklady (materiál, dodávky a podobné výrobky)

 Klíčová kritéria pro schválení dotace

 • míra inovativnosti projektu
 • vysoký tržní potenciál a uplatnění vyvíjených produktů
 • kvalita přípravy projektu, klíčové milníky a výstupy, technická proveditelnost.
 • kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu

- See more at: http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-vyzkum-vyvoj/aplikace#sthash.diPYr7LV.dpuf

OPPIK - Inovace

Přibližně 11 mld. korun si mezi sebe do roku 2020 rozdělí podnikatelé investující zejména do nových výrobních technologií, dále pak do nehmotného majetku a souvisejících nemovitostí. Dotace má za cíl usnadnit cestu nových nebo inovovaných produktů a procesů do výroby či na trh. Program Inovace je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Časový harmonogram programu

 • předběžné žádosti: 2. 6. 2015 - 30. 11. 2015
 • plné žádosti: 1. 9. 2015 - 31. 1. 2016

Kdo může dotace získat

O dotaci se mohou ucházet podniky všech velikostí, musí však do výroby či na trh uvádět nově vyvinuté, případně inovované výrobky a výrobní procesy. Projekty nesmí být realizovány na území hl. m. Prahy.

Kolik lze získat

Na jeden projekt lze získat dotaci ve výši 1 - 200 mil. Kč. Procentuální výše dotace závisí na velikosti podniku:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 35 % způsobilých výdajů
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 25 % způsobilých výdajů

Na co se dotace vztahuje

 • na pořízení nových výrobních strojů, zařízení, HW, SW a sítí
 • na pořízení práv duševního vlastnictví, pořízení licencí a patentů, SW, certifikace firmy apod.
 • na stavební práce a dodávky pro novostavby a pro technické zhodnocení staveb

Podporované aktivity

 • produktová inovace - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
 • procesní inovace - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb
 • marketingová inovace – zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů
 • organizační inovace – zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby

Hodnotící kritéria úspěšného projektu

Každý projekt projde transparentním systémem hodnocení, přičemž o jeho schválení rozhodne udělený počet bodů.

 • maximální možné bodové hodnocení - 100 bodů
 • minimální bodové hodnocení pro schválení dotace - 60 bodů

Klíčová kritéria pro schválení dotace

 • vyšší inovační řád vyráběných produktů – např. nové konstrukční koncepce či řešení
 • vysoký tržní potenciál a uplatnění vyvíjených produktů
 • stupeň novosti vyráběných produktů – např. nové v ČR, střední Evropě nebo EU
 • kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu

 

OPPIK - Potenciál

Potenciál

Program Potenciál podporuje investice do podnikového zázemí pro realizaci průmyslového výzkumu celkovým rozpočtem 5,5 mld. korun. Projekty mají rovněž stimulovat aktivity prohloubující spolupráci firem s výzkumnými a vývojovými organizacemi. Potenciál je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Kdo může dotace získat

 • předběžné žádosti: 1. 6. 2015 – srpen 2015
 • plné žádosti: září 2015 - listopad 2015

Kdo může dotace získat

 • podniky všech velikostí, které již realizují, případně uvažují o svém vlastním průmyslovém výzkumu
 • projekt musí být realizován mimo území hl.m. Prahy

Kolik lze získat

 • 50% dotace bez ohledu na velikost podniku

Na jeden projekt lze získat dotaci ve výši 2 - 150 mil. Kč.

V první výzvě je alokace na program Potenciál 1, 5 mld. korun.

Na co se dotace vztahuje

 • na potřebné výzkumné vybavení, především na pořízení strojů, technologií, hardware či sítí
 • na nákup pozemků a budov, novostavby i rekonstrukce či služby projektantů
 • na pořízení software, licencí, práv dušecního vlastnictví a povinnou publicitu
 • malé a střední podniky mohou získat i dotaci na relevantní provozní náklady jako mzdy pro absolventy, pojistné s poradenské služby

Základní podmínky

 • při rozhodování o přidělení dotace ministerstvo průmyslu vyžaduje, aby existoval reálný předpoklad, že výstupy výzkumu budou využity ve výrobě

Vzorový projekt

 • kompletní výzkumná centra
 • centra pro sestrojení, přípravy a zkoušky prototypů v rámci průmyslového výzkumu
 • výzkumné dílny
 • laboratoře
 • vybavení CAD, CAM, simulace + hardware v rámci průmyslového výzkumu
 • kompletní výzkumná centra

Hodnotící kritéria úspěšného projektu

Každý projekt projde transparentním systémem hodnocení, přičemž o jeho schválení rozhodne udělený počet bodů.

 • Maximální možné bodové hodnocení - 100 bodů
 • Minimální bodové hodnocení pro schválení dotace - 60 bodů

Klíčová kritéria pro schválení dotace

 • Vysoký tržní potenciál a uplatnění vyvíjených produktů
 • Technická proveditelnost záměru
 • Kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu
 • Stupeň inovace vyvíjených produktů

 

Aktuality

Dotační program DEŠŤOVKA ...ani kapku na zmar!

Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.

Kdo může žádat
Majitelé a stavitelé rodinných, rekreačních a bytových domů.

Výše dotace
Až 50 % z celkových způsobilých výdajů.
 
Program má tři pilíře:
1. Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady
 • dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • pro stávající domy v celé ČR
 • aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody

2. Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

 • dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • pro stávající domy i novostavby v celé ČR
 • aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody

3. Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

 • dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • pro stávající domy i novostavby v celé ČR
 • aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové ani přečištěné odpadní vody přímo propojen s rozvodem pitné vody

 

Žádost o dotaci lze podat i zpětně, za celou ČR, od října 2018!

-----------------------------

Příklad projektu
 
Oblast podpory: Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady
 
Parametry dotace:
Plocha zavlažované zahrady            400 m2
Odvodňovaná plocha                      245 m2
Typ odvodňované plochy                střecha šikmá, betonové tašky
Účinnost filtace vody před jímkou    100%
 
Možná výše dotace:
Minimální objem nádrže                    4 m3
Fixní dotace                                    20.000 Kč
Variábilní dotace                             14.0000 Kč
 
Celková dotace až                        34.000 Kč
-------------------------------
Nabízíme Vám spolupráci s naší firmou a to hlavně v oblastech:
  • kompletní zpracování žádosti o dotaci včetně příloh,
  • administrace žádosti,
  • výběrová řízení,
  • administrace profinancování,
  • projektové a realizační dokumentace,
  • ekonomické a finanční analýzy – cost benefit analýzy,
  • přílohy k rozhodnutí o poskytnutí dotace,
  • monitorovací zprávy,
  • přílohy a vyhotovení závěrečného vyhodnocení akce.
Máte zájem o další informace? Využijte naše dlouholeté zkušenosti a spojte se s námi.

Hodinová sazba za konzultaci  500,-Kč + DPH
Zpracování kompletního portfolia,vhodných investičních/neinvestičních dotačních titulů a investování Vašeho záměru    2.500,-Kč + DPH
 
Zpracujeme kompletní portfolio možností financování Vašeho záměru nebo projektu.
Najdeme vhodné financování pro Vaše podnikání, rozvoj obce, regionu nebo neziskové organizace. 

Kontaktujte nás.

Ing. Lucie Červinková
projektová manažerka

Reference

Díky fy BIOLOGICA jsme v roce 2015 získali 90% dotaci na projekt systému svozu bioodpadu. Zvládli jak náročné několikakolové výběrové řízení, tak administraci pod velkým časovým tlakem.
VOPETUS s.r.o.


Kontakty

 • Biologica s.r.o.
 • Sochorova 3178/23, Žabovřesky
 • Brno 61600
 • +420 775 909 947
 • info@biologica.cz

 • IČ: 27739660
 • Firma je vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 55818