Získám dotaci?

Ověříme vaši šanci na dotaci, stačí, když vyplníte formulář.

FAQ

 • V obci řešíme nakládání s bioodpady. Jaké jsou možnosti?
 • Aktuálně je možné podat žádost o dotaci v 5. výzvě Operačního programu životní prostředí, a to jak na vybavení obce kontejnery na separaci bioodpadu, svozovou technikou, tak na výstavbu kompostárny a její vybavení.

Dotace pro NNO

Neziskové organizace jsou nezastupitelnou součástí občanské demokratické společnosti. Jsou důkazem toho, že občanská společnost je aktivní, funguje a plně využívá možností jak ovlivnit vývoj oblastí, které nepojme stát nebo podnikatelská sféra. Možnost podpory této činnosti je možná v mnoha oblastech a to jak v neinvestičních projektech zaměřených na provoz NNO, vzdělávání, sociální služby, osvětu v ochraně životního prostředí, atp., tak v oblasti investiční, kde je třeba investice do vybavení pro neziskovou činnost. 

 

Evropské dotace

ESF – Operační program Zaměstnanostpodporuje projekty, které dokáží předcházet nezaměstnanosti, posilují rozvoj lidských zdrojů, propagují pružnou formu práce, rovné příležitosti žen a mužů v profesním i rodinném životě, projekty, které dokáží integrovat handicapované na trh práce, pomáhá také menšinám a organizacím, které těmto skupinám poskytují své konzultační služby.

ESF – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání zabezpečuje zvyšování kvality vzdělávání na základních, středních i vysokých školách s důrazem na využívání moderních ICT technologií a používání cizích jazyků, propaguje technické, přírodovědné a environmentálně zaměřené obory a předměty, posiluje finanční gramotnost a rozvíjí podnikatelské dovednosti studentů, zasazuje se o investice do výzkumných a vývojových kapacit, o popularizaci vědy a přenos poznatků mezi sektory a zeměmi.

Integrovaný regionální operační program se zaměřuje na investiční projekty zlepšující občanskou vybavenost, poskytuje finance na výstavbu a rekonstrukci objektů sociální a vzdělávací infrastruktury včetně materiálně-technického vybavení, podporuje sportovní a kulturní atrakce, revitalizuje nevyužitelné stavby a poskytuje prostředky na sanaci postižených lokalit, které je možné využít k novým společensko-kulturním účelům.

Operační program životní prostředí – NNO mohou žádat hned v několika prioritních osách:

 

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Specifický cíl 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilán

Specifický cíl 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Specifický cíl 2.2 - Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Specifický cíl 2.3 - Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvislých meteorologických aspektů

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl 3.1 - Prevence vzniku odpadů

Specifický cíl 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Specifický cíl 3.3 - Rekultivace staré skládky

Specifický cíl 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže

Specifický cíl 3.5 - Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Specifický cíl 4.2 - Posílit biodiverzitu

Specifický cíl 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny

Specifický cíl 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Prioritní osa 5: Energetické úspory

Specifický cíl 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

 

 

Národní programy

Podle jednotlivých ministerstev:

 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

 

Oblasti podpory:

 1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb: Podpora správné aplikace bezbariérové vyhlášky, zejména spoluprací se stavebními úřady. Iniciování řešení nebezpečných míst a iniciování odstraňování architektonických bariér. Zpracovávání a poskytování metodických informací pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace o bezbariérovém prostředí.

 2. Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení: Podpora aktivit zaměřených na zvyšování odborné kvalifikace v oblasti bydlení pro pracovníky organizací poskytující poradenství v oblasti bydlení (školení, semináře, odborné supervize, apod.).

 3. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni Podpora aktivit posilující udržitelný rozvoj zaměřený na podporu šetrných forem cestovního ruchu na celostátní úrovni.

 4. Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí: Systémové či jednorázové aktivity s přidanou hodnotou, podporující regionální rozvoj, kde bude prokazatelný pozitivní dopad na široký (měřitelný) okruh aktérů regionálního rozvoje. Podporovány naopak nebudou činnosti spojené s provozem NNO, ani aktivity, které mohou být nebo jsou podpořeny z jiných zdrojů (členských příspěvků Evropských strukturálních a investičních fondů apod.).

 5. Podpora činnosti Horské služby ČR

 Žadatelem o státní dotaci se mohou stát tyto nestátní neziskové organizace se sídlem v České republice: spolek, obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy.

 6. Programy podpory bydlení pro rok 2016

 Podprogram Podporované byty - Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

 Podprogram Olověné rozvody - Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku.

 Podprogram Bytové domy bez bariér - Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

 

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Dotace na projekty občanských sdružení a obecně prospěšných společností jsou ze státního rozpočtu poskytovány pravidelně na příslušný kalendářní rok. Veřejné výběrové řízení je obvykle vyhlašováno v roce, který předchází roku realizace projektu. Horní limit na 1 projekt bývá cca 200-300 tis. Kč.

 

V letošním roce byly podpořeny tyto oblasti:

Zvláště chráněné a vzácné druhy rostlin a živočichů (kromě monitoringu a mapování) - managementová podpora zvláště chráněných živočichů na lokalitách v urbanizovaném prostředí; managementová podpora zvláště chráněných živočichů a rostlin na mokřadních lokalitách mimo zvláště chráněná území; managementová podpora zvláště chráněných rostlin a živočichů na zemědělsky využívaných lokalitách.

Biotopy botanicky a zoologicky cenné lokality a přírodě blízká společenstva mimo zvláště chráněná území (kromě monitoringu a mapování) - management cenných biotopů, prioritně písčin, stepních lokalit, slanisek a podmáčených luk

Udržitelný rozvoj krajiny (obnova krajiny, zachování krajinného rázu) - péče a obnova remízků a dalších drobných krajinných prvků (revitalizace keřových formací, sadů, úvozových cest, polních cest, stromořadí, aj.)

Ochrana geologického dědictví - vyhledávání a dokumentace geologicky významných lokalit mimo zvláště chráněná území; péče o geologicky významné lokality (odstraňování náletových dřevin atp.); podpora kandidátských národních geoparků na území ČR (nikoli stávajících).

Aktivity vedoucí ke zlepšování životního prostředí obyvatel měst a obcí - místní akce zlepšující životní prostředí a kvalitu veřejného prostoru; informační akce zaměřené především na mládež o aktuálních environmentálních tématech v obcích a městech (včetně čisté mobility);  zapojení místních občanů do péče o zeleň.

Zavádění environmentálně odpovědné spotřeby na komunální úrovni - aktivity zaměřené na úspory vody a energií v domácnostech;  podpora environmentálně šetrných produktů a místních produktů; aktivity zaměřené na minimalizaci produkce odpadů; aktivity zaměřené na znovuvyužití odpadů; aktivity zaměřené na minimalizaci produkce odpadů a předcházení jejich vzniku.

Environmentálně šetrný turistický ruch mimo CHKO a NP - podpora environmentálně šetrné turistiky (nikoli realizace naučných stezek)

Adaptační opatření na změnu klimatu na místní i národní úrovni - informační aktivity k adaptačním opatřením pro města a obce

Vzdělávací programy pro děti a mládež a děti předškolního věku - tvorba, pilotní ověření a evaluace nových školních a mimoškolních výukových programů zaměřených na ekologický provoz škol a domácnosti, environmentálně odpovědné jednání a praktickou ochranu životního prostředí (s výjimkou pobytových programů); tvorba, pilotní ověření a evaluace nových venkovních programů zaměřených na přímý kontakt dětí s přírodou (s výjimkou pobytových programů).

Poskytování informací o životním prostředí - vydávání odborných periodik zaměřených na poskytování informací o ŽP pro specifické cílové skupiny (odborná veřejnost, zájmové skupiny apod.); informační akce pro specifické cílové skupiny (veřejná správa, odborná veřejnost, živnostníci, profesní skupiny, pedagogové apod.) s tematikou ochrany ovzduší, vod, nakládání s odpady apod.;  vydávání neperiodických publikací (včetně elektronických) pro specifické cílové skupiny (veřejná správa, odborná veřejnost, živnostníci, profesní skupiny, pedagogové apod.).

 

 

 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

 

Dotace jsou poskytovány pravidelně na příslušný kalendářní rok.

Oblasti podpory pro rok 2016:

 

Ochrana přírody a krajiny - Předávání poznatků v oboru zpracování půdy, včetně dopadů pro životní prostředí zemědělské i nezemědělské veřejnosti; Šlechtění, podpora zahrádkaření; Poradenství a výstavnictví; Podpora poskytování poradenství v oblasti myslivosti; Osvěta a propagace šetrných způsobů zemědělského hospodaření; Propagace udržitelného používání přípravků na ochranu rostlin, zejména prostřednictvím tzv. integrované ochrany rostlin.

Zapojení do zahraničních programů a aktivit - Prezentace ČR v zahraničí

Podpora zdraví - Podpora programů pro vyrovnávání příležitostí pro občany se zdr. postižením; Projekty zaměřené na zlepšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve venkovských oblastech, vytváření dlouhodobě udržitelných pracovních míst u místních zaměstnavatelů. Projekty zaměřené na aktivní prožití stáří venkovských seniorů, vytváření podmínek, které umožňují seniorům odpovídající bydlení v jim známém a přirozeném prostředí; Práce s občany se zdravotním postižením, podpora zdravotně postižených spoluobčanů, využití hipoterapie a jiných léčebných aktivit na zemědělských podnicích, setkávání osob se zdravotním postižením; Podpora programu veřejně účelných aktivit zdravotně postižených občanů; Projekty zaměřené na rehabilitaci osob se zdravotním postižením formou jejich zaměstnávání v provozu zemědělské farmy a řemeslech souvisejících s životem na venkově.

Udržitelný rozvoj, ochrana spotřebitele, bezpečnost a kvalita potravin - Propagace bioproduktů, regionálních produktů, informování spotřebitele o biopotravinách; Osvětové, informační a propagační aktivity zaměřené na produkci regionálních biopotravin, zlepšování informovanosti regionálních spotřebitelů o ekologickém zemědělství, posílení multifunkční regionální sítě ekologického zemědělství; Podpora vzdělávání, výchova a osvěta spotřebitelské veřejnosti v oblasti bezpečnosti potravin, kvality potravin a zdravé výživy; Osvěta pro odbornou i laickou veřejnost o rizicích, která mohou způsobit přípravky na ochranu rostlin pro zdraví spotřebitelů a pro životní prostředí.

Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů - Projekty zaměřené na environmentální výukové programy pro děti, mládež i širokou veřejnost, odborné semináře, pravidelné kroužky pro děti. Aktivity propojující propojení města a venkova, spotřebitele a zemědělce, zvýšení pozitivního vnímání zemědělství; Podpora pořádání vzdělávacích kurzů pro včelaře.

Zájmová a další volnočasová činnost pro děti a mládež - Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež se zaměřením na význam chovu včel; Projekty zaměřené na aktivity pro ohrožené a handicapované děti a mládež, jejichž cílem je pracovní rehabilitace prostřednictvím pobytu a provádění činností souvisejících s provozem farmy. Rehabilitace pomocí hipoterapie, péče o zvířata a výchovou k pozitivnímu vztahu k přírodě.

Podpora venkova - Spolupráce při zlepšování prostředí měst a obcí formou výsadby městské zeleně, tj. napojení produkční zemědělské sféry (zahradnictví) na projekty zlepšování prostředí intravilánů vesnic a měst (výsadba městské zeleně), včetně sdílení zkušeností obcí s těmito projekty

 

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Finanční podpora

 

Organizace, které realizují volnočasové aktivity pro děti a mládež anebo zaměřují svou činnost na podporu a rozvoj nadání, mohou žádat v dotačních programech, které administruje přímo MŠMT, nebo využít možnosti, které nabízí jiní donátoři.

 

Programy vyhlašované odborem pro mládež MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží:

 

Struktura Programů

 

Programy jsou pro potřeby jednodušší administrace a lepší specifikace jednotlivých požadavků na organizace dále členěny podle typů činnosti jednotlivých organizací do následujících podprogramů:

 

Program pro „NNO uznané MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“

 • Program je určen pouze pro NNO, které získaly titul „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží na léta 2016 - 2020“ na základě výzvy MŠMT, a to nejpozději v roce podání žádosti (tj v roce 2015).
 • Základním cílem tohoto programu je podpora pravidelné celoroční činnosti NNO v oblasti práce s organizovanými i neorganizovanými dětmi a mládeží a zároveň stabilizace organizací, kterdlouhodobě a kvalitně pracují s dětmi a mládeží na celostátní nebo nadregionální úrovni.

Program pro střešní organizace

 • Program je určen pro NNO, které na základě svazového principu sdružují právnické osoby, z nichž minimálně 70 % splňuje podmínky pro předkládání žádosti o dotace alespoň v jednom z programů 1 – 4.
 • Základním cílem tohoto programu je podpora NNO, které na celostátní nebo krajské úrovni zajišťují servisní zázemí a společné aktivity svých členských organizací a zastupují jejich společné zájmy.

Program pro NNO s pobočnými spolky

 • Program je určen pro NNO pracující s dětmi a mládeží, které mají jeden a více pobočných spolků a nesplňují podmínky pro program č. 1.
 • Základním cílem tohoto programu je podpora pravidelné celoroční činnosti NNO v oblasti práce s organizovanými i neorganizovanými dětmi a mládeží.

Program pro NNO bez pobočných spolků

 • Program je určen pro NNO pracující s dětmi a mládeží, které nemají žádný pobočný spolek. Základním cílem tohoto programu je podpora pravidelné celoroční činnosti NNO v oblasti práce s organizovanými i neorganizovanými dětmi a mládeží.

 

Program 133 710 – Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

 • V rámci tohoto Programu poskytuje MŠMT investiční dotace na udržení a vytváření podmínek pro smysluplné trávení volného času dětí a mládeže. Program je vyjádřením požadavku státu, zastoupeného MŠMT, na zabezpečení péče o volný čas dětí a mládeže prostřednictvím nestátních neziskových organizací, které mají ve svých zřizovacích listinách zakotvenu práci s dětmi a mládeží a patří k následujícím typům: spolek, ústav, obecně prospěšná společnost.
 • Program není určen školám a školským zařízením, organizacím zaměřeným na sport a tělovýchovu, organizacím zaměřeným na podporu a integraci příslušníků romské komunity a národnostních menšin, zaměřených na prevenci drog, kriminality a dalších negativních jevů, na podporu jednorázových nebo jednostranných činností a v neposlední řadě na projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Podmínkou pro poskytnutí investiční dotace je, aby organizace, která o dotaci žádá, existovala více jak 3 roky.

 

Dotační program Podpora činnosti Informačních center pro mládež

 

Dotační program Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni

 

Programy vyhlašované odborem pro mládež MŠMT pro oblast podpory nadání:

Dotační program Podpora nadaných žáků základních a středních škol

 • Ministerstvo v tomto programu poskytuje nestátním neziskovým organizacím, jejichž předmětem činnosti je podpora nadaných dětí a mládeže, právnickým osobám vykonávajícím činnost střediska volného času, vysokým školám a veřejným výzkumným institucím (dále jen „žadatel“) dotace ze státního rozpočtu na vzdělávání, rozvoj vědomostí a dovedností žáků v mimoškolních vzdělávacích aktivitách, jejichž obsah výrazně přesahuje rámec příslušného stupně vzdělávání žáka a které jsou zaměřeny zejména na přírodovědné a  technické obory.
 • Uzávěrky pro posílání žádostí jsou vždy ke konci kalendářního roku

 

Možnost podpory ze strany jiných donátorů

Erasmus+

 •  Klade si za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020 (oproti 2,7 milionu v období 2007–2013). Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok. Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

 

Mezinárodní nadace a fondy v oblasti mládeže

1. Evropská nadace mládeže Rady Evropy

Témata:

V roce 2015 EYF věnoval pozornost především pilotním aktivitám s následujícími tématy:
1) Posilování občanské společnosti se speciálním zaměřením na Ukrajinu

2) Boj s extrémismem a projevům nenávisti online

3) Participace a integrace migrantů a mladých uprchlíků ve společnosti

 

Typy organizací: 

 • Mezinárodní mládežnická NNO (členové nebo pobočky nejméně v 7 členských státech RE)
 • Mezinárodní síť mládežnických NNO (NNO alespoň ze 7 různých zemí RE)
 • Regionální síť mládežnických NNO (4-6 mládežnických NNO v různých členských státech RE)
 • Národní mládežnická NNO
 • Místní mládežnická NNO

2. Mezinárodní Visegrádský fond

Cílem fondu je usnadnit a podporovat rozvoj užší spolupráce mezi zeměmi V4 (a zemí V4 s jinými zeměmi, zejména, ale ne výlučně, mimo EU, s členskými státy ve východní Evropě, se západním Balkánem a jižním Kavkazem) pomocí grantů podporujících společné kulturní, vědecké a vzdělávací projekty, výměny mládeže, přeshraniční projekty a propagaci cestovního ruchu.

Malé granty

V rámci programu Malých grantů je udělovaná částka 540 000 Euro. Termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince. Maximální částka udělovaná jednomu projektu v rámci programu Malých grantů je 5 000 Euro. Maximální časový rámec navrhovaného rozpočtu je 6 měsíců. Většina příjemců jsou nevládní organizace (NNO), obce a školy nebo jiné veřejné instituce.

Standardní granty 

Termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 15. března, 15. září. Minimální částka udělovaná jednomu projektu v rámci programu Standardních grantů je 5 001 Euro a výše. Maximální časový rámec navrhovaného rozpočtu je 12 měsíců.

V rámci schváleného rozpočtu jsou finanční zdroje Fondu používány na podporu činností v oblastech:

 • kulturní spolupráce (např. festivaly),
 • vědecká výměna a výzkum (např. konference, výzkum, publikace),
 • školství (např. semináře, letní školy),
 • výměny mladých (např. sport, výchovné aktivity pro děti a mládež),
 • přeshraniční spolupráce (projekty na hranici dvou států V4, max. 50 km od hranic)
 • podpora turismu (např. průvodci, prezentace, veletrhy).

 

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem: „Podpora česko-německých výměn mládeže“

Tandem Plzeň s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nabízí českým sdružením a subjektům aktivním v mimoškolní oblasti příspěvek pro spoluorganizování mezinárodní výměny mládeže s Německem. Program Rozjeď  to s Tandemem! si klade za cíl motivovat české subjekty pracující ve volném čase s dětmi a mládeží k uspořádání česko-německých výměn mládeže. Tandem chce prostřednictvím programu podpořit setkávání dětí a mládeže ve věku 8–26 let.

 

 

KRAJSKÉ GRANTY

Každý krajský úřad v ČR podporuje aktivity a činnost NNO, pro příklad uvádíme přístup kraje Vysočina, Jihomoravského či Jihočeksého kraje.

Výzvy jsou vyhlašovány pravidelně každý rok.

Dotace Kraj Vysočina:

Památkově chráněná území 2016, Jednorázové akce 2016, Sportoviště 2016, Naše škola 2016, Sportujeme 2016, Cyklodoprava a cykloturistika 2016, Informační a komunikační technologie 2016, Tábory 2016, Pravidla na pořádání mistrovství 2016, Pravidla na účast na mistrovství 2016, Vyšetření moru včelího plodu, Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti, Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2016, Dofinancování evropských vzdělávacích projektů 2016, Místní akční skupiny 2016, Pořádání technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež, Dotace lesy 2014 – 2020, Dotace lesy, Zásady pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek, Zemědělské akce 2/2016.

Zdroj: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/

 

Dotace Jihomoravský kraj:

Dotační program v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, Dotační program - Podpora vinařství a vinohradnictví v Jihomoravském kraji pro rok 2016, Dotační program „Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“ pro rok 2016, Dotační program „Podpora pečujících osob“ pro rok 2016, Dotační program – Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2016, Dotační program – Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji, Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2016, Program podpory nestátních neziskových organizací působících v oblasti poskytování zdravotní péče na území Jihomoravského kraje, Program podpory činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti zdravotní osvěty a prevence na území Jihomoravského kraje, Dotační program – Podpora včelařství pro rok 2016.

Zdroj: www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=222343&TypeID=7

 

 Dotace Jihočeský kraj:

Úcta k předkům, Podpora činnosti útulků pro zvířata,  Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, Podpora odstraňování bariér v objektech občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích, Podpora kultury, Podpora muzeí a galerií, Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje, Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích, Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, Podpora obnovy zásahových požárních automobilů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, zařazených do kategorie JPO II a JPO III, Rozvoj venkova a krajiny - Podopatření Tvorba krajiny a podpora biodiverzity, Podopatření Podpora chovu ryb ve vodních tocích, Podopatření Podpora chovu včel, Podopatření Podpora ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a cílená podpora EVVO ve školách a Podopatření Podpora sdružování vlastníků lesů malých výměr, Ochrana před povodněmi, Objekty kulturního dědictví, Kulturní památky, Podpora cestovního ruchu, Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jčk, Jižní Čechy olympijské 2016, Podpora práce s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování koncepce MŠMT, Podpora rozvoje sociálních služeb, Kotlíkové dotace

Zdroj: http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm

http://www.kraj-jihocesky.cz/2143/letak_granty_podpory_a_prispevky_jck_2016.htm

 

 

NADACE

 

Nadace rozvoje občanské společnosti

Vizí NROS je společnost odpovědných, aktivních jednotlivců, kteří jsou sami nebo v dobrovolně vytvářených společenstvích schopni ovlivňovat věci veřejné a upevňovat demokratické hodnoty, občanská práva a svobody, prosazovat toleranci, projevovat solidaritu a podporu sobě navzájem.

NROS jako své základní poslání chápe podporu organizací občanské společnosti tak, aby byly schopné přispívat k prosazování této vize. Tuto roli NROS naplňuje financováním, propojováním a slaďováním zájmů, vzděláváním a profesionalizací organizací občanské společnosti nebo jednotlivců. Nadační příspěvky poskytuje z grantových programů pocházejících ze zdrojů Evropského hospodářského prostoru, ale i z  individuálních či firemních zdrojů.

Programy:

Fond pro nestátní neziskové organizace

Fond pro nestátní neziskové organizace (FNNO) navazuje na svého předchůdce, Blokový grant pro NNO, jehož prostřednictvím NROS v letech 2006–2010 přerozdělila ve třech výzvách téměř 9,5 milionu EUR na podporu projektů neziskových organizací. České neziskové organizace tak budou mít opět příležitost získat v příštích třech letech podporu na své projekty z prostředků FNNO v celkové výši 205 milionů Kč. FNNO je financován z Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (2009–2014).

Program překlenovací pomoci 3P

V rámci Programu 3P poskytuje Nadace rozvoje občanské společnosti neziskovým organizacím v České republice překlenovací pomoc formou návratných nadačních příspěvků k předfinancování projektů, které byly závazně podpořeny z veřejných zdrojů.

 Pomozte dětem

Pomozte dětem je dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, který pořádá NROS společně s Českou televizí. Přináší přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé České republice.

Neziskovka roku

Neziskovka roku je nové nezávislé ocenění pro neziskové organizace v České republice. Ocenění vychází ze zázemí NROS a její metodiky „Zdravého organizačního řízení“. Projekt reaguje na rostoucí zájem veřejnosti i dárců o činnost neziskových organizací. Ocenění svou podstatou cílí na vytvoření komplexního přehledu o fungování a kvalitách organizací působících v neziskovém sektoru a zároveň přibližuje silné příběhy z tohoto prostředí široké veřejnosti.

Včasná pomoc dětem

Včasná pomoc dětem je nový grantový program Nadace rozvoje občanské společnosti financovaný z prostředků VELUX Foundations. Program je zaměřený na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do osmnácti let věku, žijícím v České republice ve dvou prioritních oblastech: Krizová pomoc, krizová centra a Služby rané péče.

Vila Čerych

Vila Čerych je památkově chráněný objekt, který v květnu roku 2001 získala NROS darem od bratří Čerychů. S ohledem na poslání NROS a přání bratří Čerychů se vila stala vzdělávacím a kulturním centrem. Vila Čerych nabízí prostory pro semináře, konference a reprezentativní akce také jiným organizacím.

Odkaz: http://www.nros.cz/cs/

 

Fond pro nestátní neziskové organizace

Cílem programu FNNO je posílit občanskou společnost v definovaných prioritních oblastech, podpořit bilaterální spolupráci mezi donorskými státy a Českou republilkou, posílit kapacitu NNO, rozvíjet jejich profesionalizaci, zmírnit regionální rozdíly v oblasti působení NNO v rámci České republiky a posílit demokracii, udržitelný rozvoj a sociální spravedlnost.

Specifické cíle:

 • Posílit ochranu lidských práv, boj proti diskriminaci a rasismu, posílit multikulturní prostředí v České republice; přispět ke zvyšování podílu žen na moci a rozhodování, zvyšování preventivních a následných služeb pro ženy ohrožené násilím; posílit roli a vliv neziskového sektoru ve společnosti.  
 • Přispět ke zlepšení poměru rodinné péče na úkor péče ústavní.
 • Přispět ke zvýšení počtu dětí a mládeže romské národnosti, který se zapojí do hlavního vzdělávacího proudu.
 • Přispět k formování odpovědného postoje veřejnosti k životnímu prostředí a umožnit zachování či rozšiřování legislativních a watch-dogových aktivit NNO s ohledem na udržitelný rozvoj, ochranu menšinových zájmů, účast veřejnosti v rozhodování a roli watch-dog v oblasti životního prostředí.
 • Přispět ke stabilizaci nebo rozšíření činnosti NNO; vytvořit prostor pro jejich zapojování do věcí veřejných a posílit roli NNO jako hybatele občanské společnosti.
 • Přispět k posílení bilaterálních vztahů se subjekty z donorských států (Norsko, Island a Lichtenštejnsko) a českými NNO.

Prioritní oblasti programu FNNO:

I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory:
I.a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus
I.b) Genderová rovnost
I.c) Posilování občanské společnosti, mechanismů demokracie a transparentnosti
II. Děti a mládež v ohrožení
III. Sociální inkluze
IV. Ochrana životního prostředí a klimatické změny

Odkaz: http://www.fondnno.cz/

 

 

Nadace Partnerství

Posláním Nadace Partnerství je pomáhat nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům v péči o životní prostředí, stimulovat trvale udržitelný rozvoj, mezisektorovou spolupráci, a účast občanů na věcech veřejných.

Služby:

 • udělování grantů
 • poskytování odborných služeb
 • vzdělávání široké veřejnosti i veřejné správy
 • organizace informačních a propagačních kampaní
 • inspirace prostřednictvím Otevřené zahrady

Cíle:

 • posilovat aktivní přístup komunit v péči o životní prostředí a roli občanské společnosti
 • měnit hodnoty české populace k větší odpovědnosti za budoucnost
 • dbát na dlouhodobé koncepce s mezinárodním kontextem
 • inspirovat k šetrnému chování jako každodenní záležitosti
 • prosazovat rovnocenná partnerství neziskového sektoru se státem a byznysem
 • podporovat konkurenceschopnost ČR využíváním moderních šetrných technologií a obnovitelných zdrojů
 • efektivně spolupracovat na těchto vizích s našimi firemními partnery

Odkaz: http://www.nadacepartnerstvi.cz/O-nas,-Pro-media/O-nas

 

Nadace Via

Nadace Via se věnuje dvěma hlavním tématům – umění žít spolu a umění darovat. Za nimi se skrývají odbornější pojmy – tzv. rozvoj komunitního života a rozvoj filantropie.

Umění žít spolu

Nadace pomocí grantů a vzdělávání podporuje skupiny lidí, kteří společně proměňují veřejná prostranství, obnovují drobné památky, tvoří místa pro setkávání, oživují veřejný prostor českých měst, organizují sousedské slavnosti či vymýšlejí komunitní projekty, které upevňují vztahy mezi lidmi v jejich okolí.

Umění darovat

Nadace podporuje filantropické projekty dětí a mládeže, oceňuje inspirativní příběhy udílením filantropické Ceny Via Bona, vydává časopis Umění darovat a provozuje internetovou službu Darujme.cz, která umožňuje online darování.

Odkaz: http://www.nadacevia.cz/

 

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ (dříve Nadace Duhová energie) byla založena dne 25. července 2002. Nejvýznamnějším dárcem je společnost ČEZ, a. s. a některé další společnosti Skupiny ČEZ.

Oblasti podpory:

Oranžové hřiště

 • Grantové řízení zaměřené na podporu výstavbu nových nebo rekonstrukci stávajících hřišť – dětských, sportovních i multifunkčních. Celkem již slouží dětem a dospělým v celé České republice více než 240 Oranžových hřišť.

Oranžová učebna

 • Cílem projektu Oranžová učebna je pomoci školám zkvalitnit výuku fyziky a technických předmětů. Základní, střední a vyšší odborné školy mohou díky příspěvku vybavit své odborné učebny, zmodernizovat výuku a zatraktivnit ji pro žáky a studenty.

Oranžové schody

 • Oranžové schody mají za cíl odstraňování architektonických bariér na základních a středních školách. Školy mohou z nadačního příspěvku pořídit například mobilní plošiny či výtahy, které pomohou žákům a studentům se zdravotním znevýhodněním zpřístupnit školní budovy a začlenit se do běžného vyučování.

Podpora regionů

 • Grantový program zaměřený na podporu aktivit, které přispívají ke zkvalitnění života obyvatel ve všech regionech České republiky, zejména v oblasti zdravotnictví, dětí a mládeže, sociální oblasti, vědy a vzdělávání, ochrany lidského zdraví a lidských práv, kultury, životního prostředí, atd. Toto grantové řízení je nejrozsáhlejší co do počtu žádostí, tak do různorodosti podpořených projektů.

Pomáhej pohybem - charitativní akce Nadace ČEZ

 • Charitativní akce Pomáhej pohybem je putovní interaktivní projekt, který nabízí příležitost aktivně pomáhat potřebným i široké veřejnosti. Pravidelně od jara do podzimu navštěvuje nadace se svými dvěma speciálně upravenými rotopedy různé kulturní, společenské a sportovní akce a umožňuje návštěvníkům, aby minutou šlapání na oranžových kolech podpořili neziskové organizace.

Plníme přání

 • Projekt Plníme přání je charitativním projektem Skupiny ČEZ, jejích zaměstnanců a Nadace ČEZ. Oblast podpory vybírají sami zaměstnanci Skupiny ČEZ, sami také doporučují organizace a jednotlivce, ke kterým by měla pomoc směřovat. Vždy v předvánočním čase pak probíhá samotná akce. Zaměstnanci mají možnost darovat peníze, Nadace ČEZ přidá další část ze svých zdrojů.

Stromy

 • Projekt Stromy 2011 ozelenil 117 měst a obcí. Vznikly nové zelené protihlukové stěny a parky. Z nové výsadby se těší obyvatelé sídlišť i děti na školních zahradách.  46 měst a obcí vysadilo a obnovilo v  roce 2011  aleje,dalších 22 alejí  vzniklo díky grantovému programu Stromy 2013.

Oranžový přechod

 • Cílem grantového programu Oranžový přechod je  zvyšování bezpečnosti chodců formou instalace osvětlení přechodů pro chodce. Nadační příspěvek je určen na instalaci osvětlení dosud neosvětlených nebezpečných přechodů v intravilánu i extravilánu.

Zaměstnanecké granty

 • Zaměstnanecký grant může Nadaci ČEZ požádat  veřejně prospěšná organizace, ve které se aktivně angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ - ať už se ve svém volném čase nezištně věnují práci s dětmi, seniory, handicapovanými, nebo aktivitám v zájmových, sportovních a dalších organizacích.

EPP - Pomáhej pohybem

 • Ať už s mobilní aplikací EPP- Pomáhej pohybem běháte, jezdíte na kole nebo chodíte na procházky, svou aktivitou a energií vždy generujete body pro vámi vybraný projekt, který Nadace ČEZ finančně podpoří.

Odkaz: http://www.nadacecez.cz/cs/uvod.html 

 

Nadace Vodafone Česká republika

Aktivity nadace jsou směrovány k naplňování tří hlavních cílů, které prezentují tři hlavní nadační programy:

Rok jinak - Rozvoj a budování kapacity a know-how českých neziskových organizací.

Vpohybu - Rozvoj schopností, dovedností, vlastní iniciativy a společenské zodpovědnosti mladých lidí.

Technologie pro společnost - Využití komunikačních technologií pro společensky prospěšné cíle

Odkaz: http://nadacevodafone.cz/programy/

 

Nadace Karla Janečka

Cílem nadace je najít a podpořit hvězdné projekty, jejichž cesta k uplatnění by byla složitá nebo dokonce znemožněna, jenom proto, že se jim v pravý čas nedostalo náležité podpory.

Odkaz: http://www.nadacekj.cz/o-nas/

 

Nadace Proměny Karla Komárka

Jedná se o soukromou neziskovou organizaci, která se zasazuje o rozvoj prostředí měst v České republice a rozvíjí povědomí společnosti o architektuře, krajinné tvorbě a vlivu prostředí na člověka. 

Cílem je přispět k tomu, aby se v České republice stal kvalitně řešený veřejný prostor přirozenou součástí života ve městě, aby se do jeho souvisejících proměn více zapojovala široká veřejnost a aby městské prostředí nabízelo více vhodných příležitostí pro zdravý a všestranný rozvoj dětí.

Programy:

V rámci dvou grantových programů nadace poskytuje městům a školám granty, odbornou podporu a konzultace při realizaci projektů. Do proměn míst zapojuje místní veřejnost ve spolupráci s odbornou veřejností, vytváří příležitosti pro mezioborový dialog.

 • V programu Parky umožňuje českým městům obnovit parkově upravená veřejná prostranství, organizuje architektonické soutěže a podporuje další rozvoj a oživování míst také po dokončení jejich proměny.  
 • Prostřednictvím programu Zahrada hrou pomáhá proměňovat české školní zahrady v inspirativní prostředí pro děti. Ukazuje, proč jsou kontakt s přírodou a volná hra důležité pro zdravý a všestranný rozvoj dětí, seznamuje děti s architekturou a s principy tvorby městského prostředí.

Odkaz: http://www.nadace-promeny.cz/cz/o-nadaci.html

 

Nadace Sophia

Nadace Sophia je nadací zřízenou za účelem všestranné podpory vzdělávání.

Nadace podporuje vzdělávání zejména těmito formami:

 • podpora vzdělávacích akcí, seminářů a školení
 • vytváření a poskytování stipendií
 • podpora stipendijních programů a studijních pobytů v České republice a v zahraničí
 • podpora publikační činnosti
 • podpora vědeckovýzkumné a tvůrčí činnosti a poskytování grantů

Odkaz: http://www.nadacesophia.cz/

 

Nadace Divoké husy

Jsme česká nadace, která zdvojnásobuje výtěžky benefičních akcí nestátních neziskových organizací až do výše 60 000 Kč.

Nadace podporuje aktivity neziskových organizací v sociální a zdravotní oblasti v České republice a také humanitární projekty po celém světě.

Pomáhá organizacím, které podporují děti, dospělé či seniory se znevýhodněním nebo postižením. Nadační příspěvky tak nejčastěji putují do stacionářů, chráněných dílen, hospiců, azylových domů či nízkoprahových klubů.
Nadace Divoké husy je členem Asociace nadací Fóra dárců a Nizozemsko-české obchodní komory. Také je zapojena do dárcovských projektů Dárcovská sms a Daruj správně.

Odkaz: http://www.divokehusy.cz/

 

 

Nadace Agrofert

Nadace svou činnost realizuje převážně formou finančního příspěvku. Přispívá především nekomerčním právnickým osobám na rozvoj jejich aktivit a na zlepšení jejich materiálně-technického vybavení a podmínek činnosti.

Projekty:

 • Stipendijní program Nadace AGROFERT
 • Hasičský fond Nadace AGROFERT
 • Podpora rodičů samoživitelů v nouzi
 • Podpora projektů směřujících k budování dlouhodobých vztahů mezi seniory a mladými lidmi
 • Podpora péče o seniory v domácím prostředí

Odkaz: http://www.nadace-agrofert.cz/o-nadaci/

 

 

Aktuality

Výzva č.114 OPŽP nabízí dotační podporu mimo jiné i na podprou kompostování kalů z ČOV

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.
 
Příjem žádostí: od 3.9. 2018 do 2.12.2019
Příjemci podpory: 
Kraje; Obce a města; Svazky obcí; Městské části hl. m. Prahy; Organizační složky státu; Státní podniky; Státní organizace; Příspěvkové organizace; Veřejné výzkumné instituce; Veřejnoprávní instituce; Vysoké školy a školská zařízení; Nestátní neziskové organizace; Církve a náboženské společnosti a jejich svazy; Obchodní společnosti a družstva; Podnikatelské subjekty; Fyzické osoby - podnikající
Typy podporovaných projektů a aktivit
Podporovaná aktivita 3.2.2: Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů.
 
V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 Výstavba/ modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů (vyjma kovů,
skla, skupiny odpadů 17 dle Katalogu odpadů a skupiny 16 dle Katalogu odpadů). Dále
nebudou podporovány kompostárny či jiná zařízení, ve kterých bude probíhat proces
aerobního zpracování (kompostování) biologicky rozložitelných odpadů s výjimkou
odpadů zařazených pod katalogová čísla: 02 02 04; 02 03 05; 02 04 03; 02 05 02; 02 06 03; 02 07 05; 19 08 05. V rámci aktivity lze podpořit zařízení využívající odpady zařazené pod katalogové číslo 02 06 01 dle Katalogu odpadů.
Jako manipulační nebo energetický prostředek nelze v rámci této výzvy podpořit traktor,
traktorbagr nebo malotraktor.
Žadatel v rámci žádosti o podporu předloží potvrzení o záměru dodávek budoucích
dodavatelů odpadů, v rozsahu pokrytí minimálně poloviny roční kapacity
podporovaného zařízení.
Maximální měrné finanční náklady k navýšení kapacity zařízení mohou být 30 000 Kč/t
(Jedná se o způsobilé realizační náklady bez DPH vzhledem k navýšené kapacitě zařízení
v Kč/t odpadu za rok)
V této aktivitě bude možné podpořit projekty zaměřené na navýšení kapacity aerobního
zpracování čistírenských kalů v kompostárnách. V rámci těchto projektů bude za
uznatelnou považována technika, která přímo slouží k zapravení čistírenského kalu do zakládky. Za uznatelnou techniku jsou považovány pouze překopávače, rozmetadla a míchací vozy v případě, že jimi zařízení již nedisponuje. Dále je možné podpořit nezbytné stavební úpravy související s navýšením kapacity (zpevněná plocha, jímka).
 
Podpořit nelze pořízení: manipulační techniky, nakladačů, štěpkovačů a drtičů,
energetických prostředků, vah, monitorovacích zařízení a dalších komponentů, které
slouží k provozu kompostárny jako celku.
Tým BIOLOGICA s.r.o.

Reference

Díky fy BIOLOGICA jsme v roce 2015 získali 90% dotaci na projekt systému svozu bioodpadu. Zvládli jak náročné několikakolové výběrové řízení, tak administraci pod velkým časovým tlakem.
VOPETUS s.r.o.


Kontakty

 • Biologica s.r.o.
 • Sochorova 3178/23, Žabovřesky
 • Brno 61600
 • +420 775 909 947
 • info@biologica.cz

 • IČ: 27739660
 • Firma je vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 55818