Získám dotaci?

Ověříme vaši šanci na dotaci, stačí, když vyplníte formulář.

FAQ

 • V obci řešíme nakládání s bioodpady. Jaké jsou možnosti?
 • Aktuálně je možné podat žádost o dotaci v 5. výzvě Operačního programu životní prostředí, a to jak na vybavení obce kontejnery na separaci bioodpadu, svozovou technikou, tak na výstavbu kompostárny a její vybavení.

DOTACE PRO OBCE A MĚSTA

Města, obce, kraje

Obce, města, kraje a veřejným sektorem zřízené organizace mohou získat dotace z  programů, které mají napomoci ke zlepšení životního prostředí, života obyvatel, dopravní infrastruktury, ale například i zapojení do inovativních projektů a tvorbu mezinárodních partnerství.

V rámci sekce je představeno rozdělení  základních programů, které mohou municipality využít. Většina projektů musí být realizována mimo území hlavního města, výjimkou je operační program Praha – pól růstu ČR a části OP Životní prostředí. Pro lepší přehled přinášíme také dotační analýzy informující o programech otevřených v aktuálním čtvrtletí.

 • Operační program Životní prostředí je možné využít například na opatření vedoucí k efektivnímu využívání vody, zateplení veřejných budov, snížení energetické náročnosti, pořízení a rekonstrukci nízkoemisních spalovacích zdrojů nebo velkých nespalovacích stacionárních zdrojů, podporu recyklačních a nákupu úsporných technologií,  sanace ekologických zátěží a dalších projektů vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí. Více.
 • Integrovaný regionální operační program se zaměřuje na podporu vybraných silnic II. a III. třídy a rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu, inovativní formy cestovního ruchu a podporu oblastí kulturního odvětví, zlepšení energetické účinnosti v budovách, ve veřejných infrastrukturách a podpora nízkouhlíkových strategií, rozvoj služeb v oblasti sociální integrace a péče o zdraví, rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, integrovaný rozvoj měst a území, rozvoj ICT v rámci územní veřejné správy a zvýšení institucionální kapacity a výkonností územní veřejné správy, podporu pořizování plánovací a programové dokumentace krajů a obcí. 
 • Operační program Zaměstnanost podporuje programy celoživotního a technického vzdělávání, opatření vedoucí k dlouhodobému zajištění zdravé pracovní síly, trh práce a oblast vzdělanosti. 
 • Operační program Praha – pól růstu ČR,  se v hlavním městě zaměřuje mj. na podporu fungování otevřeného, dostatečně strukturovaného trhu práce, zvýšení vzdělanostní úrovně obyvatel Prahy, úsporného a udržitelného využívání zdrojů energií, zajištění trvale možného souladu městského a přírodního prostředí a udržitelné městské mobility. Podpořen je i účinný systém rozvoje a plánování sociálních služeb, odstraňování bariér pro znevýhodněné skupiny obyvatel, zajištění podpory rovných příležitostí mužů a žen v pracovním a rodinném životě.

Municipality mohou žádat z dalšího množství programů, například Program rozvoje venkova poskytuje dotace na rozvoj obcí do 500 obyvatel, jako příklad mezinárodních aktivit lze uvést programy Přeshraniční spolupráce, a takto můžeme pokračovat. Pro detailní posouzení dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.

Aktuality

Nová výzva OPŽP pro posílení přirozené funkce krajiny

Přinášíme Vám informace o aktuální výzvě číslo 131. Operačního programu Životní prostředí.

PRIORITNÍ OSA 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny

Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny.
 
Typy podporovaných projektů a aktivit: 
 • Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
 • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.
 • Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů.
 • Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000.
 • Realizace přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu.

Termín pro podávání žádostí:

    1.2. - 31.10.2019

 

Připravte kvalitně svůj projekt tak, aby byl podpořen. 

Konzultace a posouzení Vašeho projektu a záměru je zdarma.

Tým společnosti BIOLOGICA s.r.o.


Reference

Díky fy BIOLOGICA jsme v roce 2015 získali 90% dotaci na projekt systému svozu bioodpadu. Zvládli jak náročné několikakolové výběrové řízení, tak administraci pod velkým časovým tlakem.
VOPETUS s.r.o.


Kontakty

 • Biologica s.r.o.
 • Sochorova 3178/23, Žabovřesky
 • Brno 61600
 • +420 775 909 947
 • info@biologica.cz

 • IČ: 27739660
 • Firma je vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 55818