Získám dotaci?

Ověříme vaši šanci na dotaci, stačí, když vyplníte formulář.

FAQ

 • V obci řešíme nakládání s bioodpady. Jaké jsou možnosti?
 • Aktuálně je možné podat žádost o dotaci v 5. výzvě Operačního programu životní prostředí, a to jak na vybavení obce kontejnery na separaci bioodpadu, svozovou technikou, tak na výstavbu kompostárny a její vybavení.

Výzva č.114 OPŽP nabízí dotační podporu mimo jiné i na podprou kompostování kalů z ČOV

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.
 
Příjem žádostí: od 3.9. 2018 do 2.12.2019
Příjemci podpory: 
Kraje; Obce a města; Svazky obcí; Městské části hl. m. Prahy; Organizační složky státu; Státní podniky; Státní organizace; Příspěvkové organizace; Veřejné výzkumné instituce; Veřejnoprávní instituce; Vysoké školy a školská zařízení; Nestátní neziskové organizace; Církve a náboženské společnosti a jejich svazy; Obchodní společnosti a družstva; Podnikatelské subjekty; Fyzické osoby - podnikající
Typy podporovaných projektů a aktivit
Podporovaná aktivita 3.2.2: Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů.
 
V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 Výstavba/ modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů (vyjma kovů,
skla, skupiny odpadů 17 dle Katalogu odpadů a skupiny 16 dle Katalogu odpadů). Dále
nebudou podporovány kompostárny či jiná zařízení, ve kterých bude probíhat proces
aerobního zpracování (kompostování) biologicky rozložitelných odpadů s výjimkou
odpadů zařazených pod katalogová čísla: 02 02 04; 02 03 05; 02 04 03; 02 05 02; 02 06 03; 02 07 05; 19 08 05. V rámci aktivity lze podpořit zařízení využívající odpady zařazené pod katalogové číslo 02 06 01 dle Katalogu odpadů.
Jako manipulační nebo energetický prostředek nelze v rámci této výzvy podpořit traktor,
traktorbagr nebo malotraktor.
Žadatel v rámci žádosti o podporu předloží potvrzení o záměru dodávek budoucích
dodavatelů odpadů, v rozsahu pokrytí minimálně poloviny roční kapacity
podporovaného zařízení.
Maximální měrné finanční náklady k navýšení kapacity zařízení mohou být 30 000 Kč/t
(Jedná se o způsobilé realizační náklady bez DPH vzhledem k navýšené kapacitě zařízení
v Kč/t odpadu za rok)
V této aktivitě bude možné podpořit projekty zaměřené na navýšení kapacity aerobního
zpracování čistírenských kalů v kompostárnách. V rámci těchto projektů bude za
uznatelnou považována technika, která přímo slouží k zapravení čistírenského kalu do zakládky. Za uznatelnou techniku jsou považovány pouze překopávače, rozmetadla a míchací vozy v případě, že jimi zařízení již nedisponuje. Dále je možné podpořit nezbytné stavební úpravy související s navýšením kapacity (zpevněná plocha, jímka).
 
Podpořit nelze pořízení: manipulační techniky, nakladačů, štěpkovačů a drtičů,
energetických prostředků, vah, monitorovacích zařízení a dalších komponentů, které
slouží k provozu kompostárny jako celku.
Tým BIOLOGICA s.r.o.

Výzva 131. OPŽP - dotace na malé vodní nádrže, zeleň, péči o přírodu a mnoho dalšího

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny.
 
Příjem žádostí: od 1.2.2019  do 31.10.2019
Příjemci podpory: 
Kraje; Obce a města; Svazky obcí; Organizační složky státu; Státní podniky; Státní organizace; Příspěvkové organizace; Veřejné výzkumné instituce; Veřejnoprávní instituce; Vysoké školy a školská zařízení; Nestátní neziskové organizace; Církve a náboženské společnosti a jejich svazy; Obchodní společnosti a družstva; Podnikatelské subjekty; Fyzické osoby - podnikající; Fyzické osoby - nepodnikající
 
Typy podporovaných projektů a aktivit
 • Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
Podporovaná opatření:
  • opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů (obojživelníci, chráněné druhy plazů, vydra, bobr, sysel, netopýři), a to zejména na významných tahových cestách obojživelníků a na místech, kde dochází k úhynu kriticky a silně ohrožených druhů apod.,
  • opatření sloužící ke zmírnění mortality živočichů související s rozvojem technické infrastruktury,
  • výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
  • zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
  • odstranění migračních překážek na vodních tocích,
  • instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců podporující jejich poproudou migraci.
 • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.
Podporovaná opatření:
  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,
  • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku),
  • zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků,
  • v souvislosti s realizací doprovodné vegetace obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem umožňující pěší průchod krajinou,
  • vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužních lesů).
 • Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů.
Podporovaná opatření:
  • vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek), a to včetně zakládání nových břehových porostů nebo rekonstrukce břehových porostů spočívající v nahrazení geograficky nepůvodních druhů geograficky původními podél toku i v přilehlé nivě, při respektování přístupů ochrany území před povodněmi,
  • obnova říčních ramen v nivě vodního toku, jejichž cílem je posílení ekologicko-stabilizačních funkcí,
  • posílení ekologicko – stabilizačních funkcí rašelinišť a pramenišť,
  • podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, zejména:
   • vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu vázaných organismů,
   • terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístních zásahů umožňujících proces renaturace vodního toku a nivy včetně zakládání nových břehových porostů nebo rekonstrukce břehových porostů spočívající v nahrazení geograficky nepůvodních druhů geograficky původními apod.
 • Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000.
Podporovaná opatření:
  • dosadby a podsadby MZD přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a nezbytné následné péče a vnos stanovištně vhodných keřů do porostních plášťů,
  • výsadby MZD přirozené druhové skladby nad rámec minimálního podílu dle vyhlášky č. 83/1996 Sb. při obnově porostů včetně zajištění ochrany,
  • zvýšení podílu MZD přirozené druhové skladby při rekonstrukcích porostů,
  • zvýšení podílu MZD přirozené druhové skladby po provedení výchovného zásahu (prořezávky, probírky do 40, probírky 40+), zlepšení jejich konkurenční schopnosti v porostu a zajištění přirozené prostorové skladby porostu.
 • Realizace přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu.
Podporovaná opatření:
  • podpora opatření zamezující vodní erozi:
   • opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.),
   • stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),
   • preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),
  • podpora opatření zamezující větrné erozi:
   • obnova či zakládání větrolamů

Nová výzva OPŽP pro posílení přirozené funkce krajiny

Přinášíme Vám informace o aktuální výzvě číslo 131. Operačního programu Životní prostředí.

PRIORITNÍ OSA 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny

Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny.
 
Typy podporovaných projektů a aktivit: 
 • Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
 • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.
 • Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů.
 • Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000.
 • Realizace přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu.

Termín pro podávání žádostí:

    1.2. - 31.10.2019

 

Připravte kvalitně svůj projekt tak, aby byl podpořen. 

Konzultace a posouzení Vašeho projektu a záměru je zdarma.

Tým společnosti BIOLOGICA s.r.o.

OPŽP: Nový plán dotačních výzev pro rok 2019

Ministerstvo Životního prostředí zveřejnilo na konci loňského roku nový plán dotačních výzev. Z Evropských strukturálních a investičních fondů je na rok 2019 připraveno k čerpání 11,9 miliard korun, které budou rozdělovány v 16 nových výzvách.
Největší objem peněz (4 mld. Kč) je vyhrazen na energeticky úsporné renovace budov sloužících k veřejné potřebě a další plánovanou vlnu kotlíkových dotací (3 mld. Kč). I nadále budou k dispozici prostředky na hospodaření se srážkovou vodou v obcích a městech, preventivní opatření proti povodním a ochranu vodních zdrojů (2,65 mld. Kč).
Více než 1 miliarda korun je připravena na ochranu krajiny a přírody a podobná alokace je vyčleněna i na projekty odpadového hospodářství.

Dotace pro modernizace škol, sociální bydlení, rozvoj venkova, technika IZS

1. VÝZVA MAS KRAJINA SRDCE – IROP – MODERNIZACE VYBAVENÍ A REKONSTRUKCE ŠKOL

Dotace na modernizaci stávajících odborných učeben, budování zázemí pro rozvoj klíčových kompetencí (technických a řemeslných oborů, přírodních věd, práce s digitálními technologiemi, komunikace v cizích jazycích).

ŽADATEL:

Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Výše podpory: až 95% ze způsobilých výdajů; Příjem žádostí: do 20.2.2019

 

MAS SVĚTOVINA – IROP – SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

Dotace na pořízení, výstavbu či rekonstrukci bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich přizpůsobení pro potřeby sociálního bydlení, včetně pořízení základního vybavení.

ŽADATEL:
Nestátní neziskové organizace, obce, církve, církevní organizace.

Výše podpory: až 95% ze způsobilých výdajů; Příjem žádostí: do 28.2.2019

 

 MAS PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA – VÝZVA Č. 4 – PRV

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

ŽADATEL:
Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů; Vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé lesů a lesních pozemků; Podnikatelské subjekty (mikropodniky a malé podniky) ve venkovských oblastech.

Výše podpory: až 90% ze způsobilých výdajů; Příjem žádostí: do 29.3.2019

MAS JEMNICKO – IROP – TECHNIKA IZS

Dotace přispívá k posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům – sucho.

ŽADATEL:

Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně).

Výše podpory: až 95% ze způsobilých výdajů; Příjem žádostí: do 18.2.2019

 

Tým společnosti BIOLOGICA

OPPIK Nízkouhlíkové technologie

Přinášíme Vám informace o aktuálních výzvách Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OPPIK, ze kterých můžete aktuálně čerpat dotaci na své projekty:

Plánujete zavést inovativní technologii v oblasti uhlíkové dopravy nebo v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů? Chystáte se zavést nízkouhlíkové technologie v budovách, systém řízení spotřeby energií, off grid systémy či technologie k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě? Potom je pro Vás vhodný program Nízkouhlíkové technologie.

 

Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě – Výzva IV

Žadatel: malé, střední, velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem; viz Výzva.

Podporované aktivity: technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě; technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho plnění v rámci místní infrastruktury (například plnění lahví, CNG vozidel apod.)

Forma a výše podpory: Výše podpory bude odpovídat rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice. Od způsobilých nákladů se odečte provozní zisk, a to buď ex ante nebo uplatněním mechanismu zpětného vymáhání podpory. 
Minimální výše dotace 500 tis. Kč a maximální do výše 35 mil. Kč
Příjem žádostí:  od 3. 12. 2018 (8:00) do 30. 9. 2019 (24:00)
Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – Výzva IV

Žadatel: malé, střední, velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem; viz Výzva.
Podporované aktivity: inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie.
 
Forma a výše podpory:
 • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV
 • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV
 • je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV
Minimální výše dotace 50 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis.
Příjem žádostí: od 3. 12. 2018 (8:00 hod.) do 31. 5. 2019 (24:00)
Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva IV

Žadatel: malé, střední, velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem; viz Výzva
 
Podporované aktivity:
 • zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností
 • zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny
 • zavádění inovativních technologií na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné
Forma a výše podpory:
 • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV
 • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 35 % ZV
 • je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 25 % ZV
Minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální do výše 100 mil. Kč
Příjem žádostí: od 3. 12. 2018 (8:00) do 31. 5. 2019 (24:00).
Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva IV
Žadatel: malé, střední, velké podniky; viz Výzva
 
Podporované aktivity: pořízení elektromobilů ve výzvou podporovaných kategoriích silničních vozidel, pořízení neveřejných (rychlo)nabíjecích stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu.
 
Forma a výše podpory:
 • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 75 % ZV
 • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 65 % ZV
 • je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 55 % ZV
Minimální výše dotace 50 tis. Kč a maximální do výše 10 mil. Kč
Příjem žádostí: od 3. 12. 2018 (8:00) do 31. 5. 2019 (24:00)
Tým společnosti BIOLOGICA s.r.o.

Nové dotace pro města a obce 2019

Přinášíme Vám informace o nových dotacích Ministerstva pro místní rozvoj vyhlášených v rámci PROGRAMU Podpora rozvoje regionů 2019+

Dotace na rekonstrukci veřejných budov
Podporované aktivity:
V rámci dotačního titulu, v rámci je možné podpořit rekonstrukci či přestavbu veřejných budov, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Rekonstruovat tak bude možné např. kulturní dům, multifunkční dům či obecní úřad. Dokonce je možné podpořit i rekonstrukci školních budov i bez navýšení kapacity. Jediným omezením je skutečnost, že není podporována nová výstavba, ale pouze rekonstrukce stávajících prostor.
Oprávněný žadatel:
obec do 3 000 obyvatel.
Výše podpory:
70 % z uznatelných nákladů, přičemž je možné žádat až o dotaci v absolutní velikosti 10 mil. Kč. Minimální velikost dotace je poté 500 000 Kč.
Příjem žádostí: 
od 21. listopadu 2018 do 28. února 2019.
Dotace na podporu dostupnosti služeb
Podporované aktivity:
Podpora je zaměřena na výstavbu, přestavbu či rekonstrukci objektů, které poté budou sloužit pro provozování služeb základní lékařské péče (např. pediatr, zubař, praktický lékař) a obchodní obslužnosti (smíšené zboží, základní potřeby, případně kooperace s Pošta partner). Cílem dotace je vybudování infrastruktury pro tyto služby s tím, že následně budou tyto prostory komerčně pronajímány jednotlivým provozovatelům těchto služeb. Prostory ale nesmí být připravovány rovnou pro konkrétního provozovatele. Zároveň nesmí být na katastru obce před podáním žádosti provozována stejná služba, jejíž infrastruktura se bude z dotace stavět.
Oprávněný žadatel:
obec s velikostí do 1 000 obyvatel.
Výše podpory:
70 % uznatelných výdajů. Minimální výše dotace je 100 000 Kč, maximální 2 mil. Kč.
Příjem žádostí: 
od 21. listopadu 2018 do 28. února 2019.
Podpora na obnovu školních hřišť
Podporované aktivity:
Obnova školních hřišť, která slouží pro hodiny tělesné výchovy. Rovněž je možné získat podporu i na obnovu školních tělocvičen. Konkrétně se může jednat o rekonstrukci, případně i výstavbu, pokud v tuto chvíli potřebná infrastruktura v obci neexistuje. Zároveň je podporována i modernizace či výstavba zázemí – šatny, toalety, sprchy apod.
Oprávněný žadatel a Výše dotace:
Pro obce do 3 000 obyvatel je podpora poskytována do výše 70 % celkových způsobilých výdajů. V případě obcí s počtem obyvatel od 3 000 do 10 000 je dotace nastavena ve výši 60 %. Pro oba typy podprogramů poté platí, že minimální výše dotace může činit 500 000 Kč, maximální výše podpory je poté 5 mil. Kč.
Příjem žádostí:   
od 21.11. 2018 do 28.2. 2019.
 
Dotace na rekonstrukci veřejných hřišť či koupališť
Podporované aktivity:
Vybudování veřejných sportovišť či dopravních hřišť. Rovněž je možné zafinancovat obnovu obecních koupališť či vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (např. prostory pro setkávání či komunitní a spolkovou činnost).
Podmínkou je, aby všechny výše uvedené stavby byly veřejně přístupné, a jejich využívání nesmí být obecně zpoplatněno. Ke komerčním účelům (např. pořádání oslav, teambuildingů apod.) je možné tyto zařízení využít pouze z 20 % celkové kapacity. Z dotace není možné podpořit nákup vybavení těchto prostor, či vybavení pro spolkovou činnost (např. kulisy, kostýmy).
Oprávněný žadatel:
Obce do 3 000 obyvatel. Výše dotace je 70 % z celkových způsobilých výdajů, maximální výše dotace je 3 mil. Kč, minimální výše poté činí 100 000 Kč.
Příjem žádostí:   
od 21.11. 2018 do 28.2. 2019.
Dotace na místní komunikace
Podporované aktivity: 
Kromě rekonstrukce místních kominkací je možné žádat o dotaci na odpočívky, přidružené pruhy či parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy. Je možné vyměnit povrchy z asfaltu, betonu, dlažby, betonových panelů či štěrku za nové povrchy, které se můžou skládat z asfaltu, betonu či dlažby.
Oprávněný žadatel:
Všechny obce a města s výjimkou statutárních měst a těch, které jsou zahrnuty v oblasti investic do aglomerací (ITI a IPRÚ).
Výše dotace:
Pro obce do 3 000 obyvatel ve výši 70 %.
Pro obce mezi 3 000-10 000 obyvateli je možné čerpat maximálně 60 % výdajů.
Obce či města nad 10 000 obyvatel získají maximální podporu ve výši 50 %.
Obec do 10 000 obyvatel může žádat o podporu ve výši až 5 mil. Kč, u měst s více než 10 000 obyvateli je dotace až 15 mil. Kč.
Příjem žádostí:   
od 21.11. 2018 do 28.2. 2019.
 
Dotace na mosty, lávky, parkoviště či zastávky
Podporované aktivity:
Rekonstrukce mostů, propustků, lávek, parkovišť či zastávek.
Oprávněný žadatel:
Pouze pro obce do 3 000 obyvatel.
Výše dotace:
Maximální výše dotace je 70 %, konkrétně je možné získat podporu od 200 000 – 1 000 000 Kč.
Příjem žádostí: 
od 21.11. 2018 do 28.2. 2019.
Neváhejte nás kontaktovat!
Tým společnosti BIOLOGICA s.r.o.

Národní programy ministerstva průmyslu a obchodu

Přinášíme Vám informace o Národních programech MPO, které mají sloužit k podpoře malého a středního podnikání.
PROGRAM VADIUM 2018 - 2023
Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo nový záruční fond VADIUM 2018 až 2023 pro poskytování záruk pro malé a střední podniky, které budou sloužit jako jistota k zakázkám z výběrových/zadávacích řízení a vyhlásilo první výzvu.
Cílem programu je podpořit prostřednictvím záruk přístup malých a středních podnikatelů k zakázkám z výběrových/zadávacích řízení.
 
V rámci tohoto programu budou podnikatelům poskytovány záruky, které budou sloužit jako jistota v případě výběrového/zadávacího řízení vyhlášeného subjektem se sídlem na území České republiky, jehož předmětem je dodávka zboží, služeb nebo stavebních prací. Záruka bude vystavena mj. pod podmínkou, že projekt je realizován na území České republiky a zadavatel předloží doklad o vyhlášení soutěže o nejvhodnější nabídku (podle občanského zákoníku) nebo veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a standardní žádost o záruku.
 
Podporované aktivity:
Záruka je poskytována jako jistota za nabídku na dodání výrobků, zboží, služeb a stavebních prací k zakázkám z výběrových/zadávacích řízení. Nabídka na dodávku výrobků, zboží, služeb a stavebních prací se může týkat jakékoliv ekonomické činnosti s výjimkou činností zařazených do odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE 01 a 03). 
 
Oprávněný žadatel:
je malým a středním podnikatelem ve smyslu definice uvedené v Doporučení 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikro, malých a středních podniků (dále viz výzva)
 
Výše podpory:
Záruky budou poskytovány až do 80% způsobilých výdajů, min. výše záruky 50 tis. Kč, max. výše 5 mil. Kč.
Záruky budou vystavovány Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.
Žádosti do první výzvy programu přijímá Českomoravská záruční a rozvojová banka již od 2. 7. 2018.
PROGRAM ZÁRUKA 2015 - 2023
Cílem programu je podpořit prostřednictvím záruk přístup malých a středních podnikatelů k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů. Záruky budou poskytovány Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. 
III. výzva programu Záruka 2015 - 2023
Tato výzva rozšiřuje podporované obory činností (CZ-NACE)  zejména o obory zpracovatelského průmyslu i v mimopražských regionech a dále umožňuje poskytnout záruky za investiční úvěry i pro střední podniky.
 
Podporované aktivity:
Projekt, na který je poskytována záruka, se musí týkat některé z ekonomických činnosti uvedených v Příloze č. 1 programu (dále jen „podporovaná ekonomická činnost“) a nesmí v případě podpory podle Nařízení Komise č. 651/2014 předpokládat použití úvěru na činnosti v některém z následujících odvětví:
 • uhelný průmysl (CZ-NACE B 05, C 19.1),
 • ocelářský průmysl (CZ-NACE C 24 s výjimkou C 24.5),
 • průmysl syntetických vláken (CZ-NACE C 20.60),
 • stavba lodí (CZ-NACE C 30.11),
 • doprava a související infrastruktura (CZ-NACE H 49 až 51),
 • výroba a distribuce energie, energetická infrastruktura (CZ-NACE D 35).
Příjemce podpory:
je malým a středním podnikatelem ve smyslu definice uvedené v Doporučení 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikro, malých a středních podniků v případě podpory na způsobilé výdaje podle bodu 4.3 a) a b),
Forma a výše podpory:
Podpora je poskytována ve formě bankovní záruky za úvěr (dále v tomto bodu jen „záruka“) a ve formě finančního příspěvku (poskytnutého společně se zárukou). Na jeden projekt mohou být současně poskytnuty na různé typy způsobilých výdajů ve smyslu jejich vymezení v bodě 4.3. jedna záruka podle bodu 5.1. a jedna záruka podle bodu 5.2. nebo dvě záruky podle bodu 5.1.
Po dobu ručení sjednanou při uzavření smlouvy o záruce neplatí příjemce podpory žádný poplatek.
 
Příjem žádostí:  1. 11. 2017 až 31. 12. 2020
Team společnosti BIOLOGICA s.r.o.

OPPIK - Aktuálně vyhlášené výzvy

Přinášíme Vám informace o aktuálních výzvách Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OPPIK, ze kterých můžete aktuálně čerpat dotaci na své projekty:
INOVACE Inovační projekt – výzva V
Žadatel: podnikatelské subjekty, žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem.
Podporované aktivity: zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů, zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)
Příjem žádostí: 26. 9. 2018  až 27. 11. 2018
INOVACE – výzva VI (projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví)
Žadatel: malé a středníky podniky splňující podmínky stanovené v Doporučení 2003/361/ES, veřejná výzkumná instituce, vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdělávání vykonávající činnost na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění
Podporované aktivity: zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě: zveřejnění přihlášky vynálezů, udělení patentů, udělení ochranných známek, udělení užitných vzorů, udělení průmyslových vzorů.
Příjem žádostí: 3. 1. 2018 až 31. 12. 2018
ÚSPORY ENERGIE – výzva III
Žadatel: fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie, typy podporovaných subjektů: Podnikatelské subjekty, včetně těch, které jsou až ze 100 % vlastněny veřejným sektorem
Podporované aktivity: výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie; rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo odpadního tepla z průmyslových procesů a další
Příjem žádostí: 11. 6. 2018 až 31. 3. 2019
OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE - výzva IV
Žadatel: malé, střední i velké podniky, kteří se hodlají soustředit/již soustředí na oblast výroby energie z OZE
Podporované aktivity: vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny; výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně; výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně; výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren
Příjem žádostí: 3. 8. 2018 až 29. 3. 2019
POTENCIÁL – výzva V
Žadatel: malé a střední podniky; typy podporovaných právních forem stanovuje text Výzvy; velké podniky (VP) pouze za předpokladu, který stanovuje Výzva
Podporované aktivity: založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra
Příjem žádostí: 1. 10. 2018 až 15. 1. 2019
APLIKACE – výzva VI
Žadatel: podnikatelské subjekty; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100% veřejným sektorem, organizace pro výzkum a šíření znalostí
Podporované aktivity: realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (dále jen „Nařízení Komise č. 651/2014“), kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem
Příjem žádostí: 28. 8. 2018 až 17. 12. 2018
ICT a SDÍLENÉ SLUŽBY - výzva IV - Zřizování a provoz center sdílených služeb
Žadatel: malé, střední a velké podniky; cílová skupina příjemců je stanovena v textu výzvy
Podporované aktivity: zřizování a provoz center sdílených služeb
Příjem žádostí: 28. 8. 2018 až 28. 5. 2019 
ICT a SDÍLENÉ SLUŽBY - výzva IV - Budování a modernizace datových center
Žadatel: malé, střední a velké podniky
Podporované aktivity: budování a modernizace datových center
Příjem žádostí:  31. 8. 2018 až 31. 5. 2019
NEMOVITOSTI - výzva III
Žadatel: malé a střední podniky; cílová skupina je definována v textu Výzvy
Podporované aktivity: modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury a objektů typu brownfield
Příjem žádostí: 22. 10. 2018 až 22. 5. 2019 
SPOLUPRÁCE – klastry – výzva V
Žadatel: podnikatelské subjekty (zejména MSP), výzkumné organizace
Podporované aktivity: kolektivní výzkum; sdílená infrastruktura; internacionalizace klastru; rozvoj klastrové organizace
Příjem žádostí: 28. 8. 2018 až 28. 11. 2018
INOVAČNÍ VOUCHERY - výzva III
Žadatel: malé a střední podniky
Podporované aktivity: nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP
Příjem žádostí: 15. 1. 2018 až 31. 12. 2018
PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU - výzva IV
Žadatel: malé a střední podniky, výzkumné organizace (partner zapojený do realizace projektu)
Podporované aktivity: partnerství mezi organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a malým a středním podnikem za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup; znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště
Příjem žádostí:  17. 9. 2018 až 14. 12. 2018
ÚSPORY ENERGIE - výzva II
Žadatel: malé, střední i velké podniky
Podporované aktivity: podpora výstavby nových energeticky efektivních budov, podpora výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů
Příjem žádostí: 16. 7. 2018 až 15. 1. 2020
ÚSPORY ENERGIE - výzva IV
Žadatel: malé, střední podniky a velké podniky
Podporované aktivity: snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru
Příjem žádostí:  2. 7. 2018 až 29. 4. 2019
ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA - výzva III
Žadatel: malé a střední podniky
Podporované aktivity: výstavba a rekonstrukce školících center, pořízení vybavení školících prostor
Příjem žádostí: 15. 8. 2018 až 30. 5. 2019
SMART GRIDS I - výzva IV
Žadatel: malé, střední a velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem
Podporované aktivity: komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách; nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků; nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie a další
Příjem žádostí: 29. 6. 2018 až 19. 12. 2018 
SMART GRIDS II - výzva V
Žadatel: podnikatelský subjekt (provozovatel přenosové soustavy)
Podporované aktivity: výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven včetně modernizace řídících a komunikačních systémů (v souladu s konceptem chytrých sítí)
Příjem žádostí: 1.2. 2019 až 30. 9. 2019
SMART GRIDS II - výzva VI
Žadatel: podnikatelský subjekt (provozovatel přenosové soustavy)
Podporované aktivity: výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven včetně modernizace řídících a komunikačních systémů (v souladu s konceptem chytrých sítí)
Příjem žádostí: 1.2. 2019 až 30. 9. 2019
SLUŽBY INFRASTRUKTURY - výzva V
Žadatel: podnikatelské subjekty; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100 % veřejným sektorem.
Podporované aktivity: výstavba, provoz či rozšíření prostor inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra)
Příjem žádostí: 28. 8. 2018 až 27. 11. 2018 
Team společnosti BIOLOGICA s.r.o.

Dotace pro školicí střediska OPPIK

Přinášíme Vám informace o aktuální výzvě OPPIK zaměřené na školící střediska. 

Cílem programu Školicí střediska je podpora budování center vzdělávání zaměstnanců, která umožňují další rozvoj podnikatelských subjektů.
V tomto programu mohou žádat o podporu i neziskové organizace.
Obor podnikání: zpracovatelský průmysl
Velikost podniků: malý a střední podnik
Dotace na: stavební práce a vybavení školicích středisek
Výše dotace: 500 tis. - 5 mil. Kč
Podání žádosti od: 15.8.2018
Podání žádosti do: 30.5.2019
JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY?
 • výstavba a rekonstrukce stávajících školicích center
 • modernizace prostor pro vzdělávání
 • pořízení vybavení školicích prostor včetně školicích pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti
 • pozor - vytíženost školicího střediska musí být minimálně 30 % dní v roce (školení alespoň 3 hodiny denně, kapacita naplněna min. z 50 %), zároveň je nutné, aby nadpoloviční většinu z proškolených osob tvořili zaměstnanci podniků z podporovaných odvětví
NA CO SE VZTAHUJE DOTACE?
 • rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění nemovitostí 
 • pořízení nového zařízení, rozšíření stávajícího školicího střediska
 • technická a dopravní infrastruktura
 • školicí pomůcky – hardware, sítě, stroje a zařízení
 • software a školicí programy, licence, know-how
 • drobný hmotný a nehmotný majetek
 • služby školitelů
PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?
 • pro malé a střední podniky, které působí v oblasti zpracovatelského průmyslu, energetiky, stavebnictví, či  informačních a komunikačních technologií atp.
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze
VÝŠE DOTACE
Konkrétní výše dotace na jeden projekt bude 0,5 až 5 milionů korun.
Výše dotace je totožná bez ohledu na velikost podniku:
 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 50 % způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – 50 % způsobilých výdaj
Připravte kvalitně svůj projekt tak, aby byl podpořen. 
BIOLOGICA s.r.o.

Nové výzvy OP Životní Prostředí zaměřené na využití odpadů

Přinášíme Vám informace o aktuálních výzvách Operačního programu Životní prostředí, které jsou zaměřené na materiálové a energetické využití odpadů.
Jedná se o výzvy číslo 104 a 114.

104. výzva OP ŽP Specifický cíl: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Dotace na sběrné dvory, výstavbu a modernizaci zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 9. do 28. 2. 2019.

Příjemci podpory:

 • Sběrné dvory a oddělený sběr (bez svozových prostředků):
  • pouze veřejné subjekty (kraje, obce, města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace zřízené městy a ostatními veřejnoprávními subjekty, obchodní korporace vlastněné ze 100 % městy a ostatními veřejnoprávními subjekty).
 • Ostatní aktivity a typové 
  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů.
 • Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury.
 • Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

Forma a výše podpory:

 • Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 800 mil. Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč.
 • Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH.

Specifika a omezení:

 • Napříč všemi aktivitami podporovanými v rámci 104. výzvy platí, že jako svozový, manipulační nebo energetický prostředek nelze podpořit traktor, traktorbagr nebo malotraktor.
 • V rámci podporované aktivity nebudou podporovány projekty na zpracování autovraků.

--------------------------------------

114. výzva OP ŽP Specifický cíl: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Mezi hlavní cíle dotačního titulu patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o je stanovena od 03. 09. 2018 do 02. 12. 2019.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů.
 • Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů (vyjma kovů, skla, skupiny odpadů 17 a 16 dle Katalogu odpadů). Podíl materiálově využitých odpadů z celkové hmotnosti odpadů vstupujících do zařízení musí být minimálně 60 %.

Forma a výše podpory:

 • Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 500 mil. Kč.
 • Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH.
 • Minimální výše způsobilých přímých realizačních výdajů činí 500 tis. Kč (bez DPH).
 • Výše podpory činí max. 85 % celkovýchzpůsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Území celé České republiky.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.

 

Tým společnosti BIOLOGICA s.r.o.

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Aktuální výzvy

Přinášíme Vám informace o aktuálních výzvách Operačního programu Životní prostředí.

PRIORITNÍ OSA 1

 

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

 

113. výzva

Specifický cíl: 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Cílem je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.

 

72.výzva

Specifický cíl: 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

Cílem je dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem.

 

PRIORITNÍ OSA 2

 

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

 

98. výzva

Specifický cíl: 2.3 - Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvislých meteorologických aspektů

Systémy sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a počasí slouží mimo jiné k vyhodnocování současného stavu, předpovědi budoucího vývoje v krátkodobém a v dlouhodobém horizontu a také k vyhodnocování účinnosti opatření ke zlepšení kvality ovzduší.

 

PRIORITNÍ OSA 3

 

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

! PLÁNOVANÉ VÝZVY !

104. výzva

Specifický cíl: 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door" systém.

 

114. výzva

Specifický cíl: 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door" systém.

 

PRIORITNÍ OSA 4

 

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

 

106. výzva

Specifický cíl: 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Cílem je zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných územích, jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 jsou to souhrny doporučených opatření.

 

107. výzva

Specifický cíl: 4.2 - Posílit biodiverzitu

Cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.

 

108. výzva

Specifický cíl: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny

Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny.

 

109. výzva

Specifický cíl: 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Cílem je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu.

 

110. výzva

Specifický cíl: 4.2 - Posílit biodiverzitu

Cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.

 

115. výzva

Specifický cíl: 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Cílem je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu.

 

PRIORITNÍ OSA 5

 

Prioritní osa 5: Energetické úspory

Specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Cílem je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.

 

Připravte kvalitně svůj projekt tak, aby byl podpořen. 

BIOLOGICA s.r.o.
specialisté na dotace

NOVÉ INFORMACE k výzvě OPPIK

Dle aktuálních informací Agentury pro podnikání a inovace došlo k posunu vyhlášení avizované výzvy programu Obnovitelné zdroje energie (OPPIK).

Předpokládané vyhlášení výzvy:  září 2018.

V současné době má Řídící orgán vydat aktualizovanou verzi Harmonogramu výzev pro rok 2018.

Děkujeme za pochopení.

Tým BIOLOGICA s.r.o.

OPPIK výzva programu Obnovitelné zdroje energie

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST
Přinášíme Vám informace o aktuální výzvě Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, která byla vyhlášena v rámci programu Obnovitelné zdroje energie.
 
Získejte miliony na investice do obnovitelných zdrojů a začněte využívat zelenou energii.
 
Příjem žádostí o podporu probíhá
od 1. 5. 2018 do 30. 9. 2018
Na co lze dotaci použít:
Na stavební úpravy novostaveb
Na technologické investice do obnovitelných zdrojů, výstavba a obnova malých vodních elektráren
Na rozvod tepla z bioplynových stanic do místa spotřeby
Kdo může čerpat?
malé, střední i velké podniky
 
Kolik může projekt získat?
0,3 - 100 mil. Kč
 
Procento podpory:
40% - 80%
 
Podmínky pro zisk dotace:
Podpora výstavby a distribuce energie z obnovitelných zdrojů
Realizace mimo hlavní město Praha
 
Co dotační program podporuje?
 
VODNÍ ENERGIE – Program umožňuje vybudování nebo obnovu malé vodní elektrárny určené pro distribuci.
TEPELNÁ ENERGIE – S dotací je možné financovat vedení tepla z bioplynových stanic do místa spotřeby.
BIOPLYNOVÉ STANICE A JEDNOTKY – Můžete také postavit kogenerační jednotku pro zásobování teplem ze stávající bioplynové stanice.
REKONSTRUKCE A VÝMĚNA – Dotace podporuje výstavbu a modernizaci klasického zateplení budovy.
 
Kolik získáte?
Procentuální výše dotace pro oblast úspory energie závisí na velikosti podniku a podporované aktivitě:
 
V případě opatření týkající se MVE, KVET z biomasy a výtopen z biomasy:
a) Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % způsobilých výdajů.
b) Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % způsobilých výdajů.
c) Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % způsobilých výdajů.
 
V případě vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic:
d) Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % způsobilých výdajů.
e) Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % způsobilých výdajů.
f) Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % způsobilých výdajů.
 
Míra podpory na energetický posudek a projektovou dokumentaci v případě vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic:
a) Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % způsobilých výdajů.
b) Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % způsobilých výdajů.
c) Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % způsobilých výdajů.
 
Míra podpory na energetický posudek a projektovou dokumentaci v případě MVE, KVET z biomasy a výtopen z biomasy:
a) Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % způsobilých výdajů.
b) Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % způsobilých výdajů.
c) Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % způsobilých výdajů.
 
Máte zájem o další informace? Využijte naše dlouholeté zkušenosti a spojte se s námi.
 
Konzultace a posouzení Vašeho projektu a záměru je zdarma.
BIOLOGICA s.r.o.

OPŽP Aktuální výzvy

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Aktuální výzvy

 

VÝZVA č.98

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Specifický cíl: 2.3 - Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvislých meteorologických aspektů

Systémy sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a počasí slouží mimo jiné k vyhodnocování současného stavu, předpovědi budoucího vývoje v krátkodobém a v dlouhodobém horizontu a také k vyhodnocování účinnosti opatření ke zlepšení kvality ovzduší.

Typy podporovaných projektů a aktivit

 • výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů v celorepublikovém či regionálním měřítku (zejména monitorovací sítě, laboratoře, zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat, technika pro primární zpracování dat, jejich archivaci a prezentaci),
 • pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší (zejména tvorba, aktualizace a vývoj databází, softwaru pro zpracování dat, modelování a simulaci),

podpora obnovy a rozvoje systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování ovzduší (emisních dat) jak standardních znečišťujících látek, tak skleníkových plynů.

-----------------------------------

VÝZVA č.100

Prioritní osa 5: Energetické úspory

Specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Cílem je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.

Typy podporovaných projektů a aktivit

 • Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:
  • Zateplení obvodového pláště budovy,
  • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
  • Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,
  • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
  • Realizace systémů využívajících odpadní teplo,
  • Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.
  • Instalace fotovoltaického systému.
  • Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.
 • Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

V rámci specifického cíle nemohou být podporovány opatření realizované v bytových a rodinných domech.

 -------------------------------

VÝZVA č.103

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl: 3.1 - Prevence vzniku odpadů

Mezi hlavní cíle patří snížit množství odpadů z výroby, příprava výrobků na konci životnosti pro opětovné použití a podpora zavádění tzv. systému door-to-door.

Typy podporovaných projektů a aktivit

Předcházení vzniku komunálních odpadů

 • Předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu, a to prostřednictvím rozšíření/vybudování sběrné sítě kontejnerů. V rámci projektu je možné sbírat použité oblečení (např. kabáty, kusy spodního a vrchního oblečení, páry bot), použité textilní výrobky (např. deky, závěsy, povlečení), hračky a knihy. V rámci hodnotících kritérií je bráno jako jedna složka. V rámci projektu není možné pořídit svozový prostředek ani manipulační techniku.
 • Budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů. Jedná se o centra pro opětovné použití výrobků nebo systémy opětovného použití výrobků, které budou napojeny na konkrétní obce. V rámci projektu není možné pořídit svozový prostředek ani manipulační techniku.
 • Vybudování/rozšíření infrastruktury potravinových bank. Jedná se především o budování či rekonstrukci skladů potravin, o nákup svozové a manipulační techniky a o pořízení vybavení skladů potravin.

Předcházení vzniku průmyslových odpadů

 • Realizace nebo modernizace technologie, jejichž výstupem bude menší množství produkovaného odpadu na jednotku výrobku při dané výrobní technologii. Projekt musí být zaměřen na předcházení vzniku průmyslových odpadů, které doposud vznikají při dané výrobní činnosti. Změna výrobní technologie musí přinést redukci vzniku průmyslového odpadu, nikoliv změnu nakládání s odpadem (např. z odstranění na využití).

--------------------------

VÝZVA č.110

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl: 4.2 - Posílit biodiverzitu

Cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.

Typy podporovaných projektů a aktivit

Aktivita 4.2.4: Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství)

Podporovaná opatření: realizace opatření na zajištění prevence a zmírnění přímých škod způsobených níže vyjmenovanými chráněnými druhy na zemědělských kulturách a hospodářských zvířatech.

Podporována budou pouze opatření, která jsou předmětem notifikace u Evropské komise (EK), tedy realizace opatření na zajištění prevence škod způsobených zvláště chráněnými druhy – vlk, rys, medvěd a jestřáb.

 

Připravte kvalitně svůj projekt tak, aby byl podpořen. 

BIOLOGICA s.r.o.

OBNOVA A PÉČE O KRAJINNÉ PRVKY

Přinášíme Vám aktuální informace z oblasti zaměřené na výsadbu rozptýlené zeleně (jednotlivé stromy, keře, aleje, remízky, tvorba mezí) a zatravňování orné půdy (komerční směsi, regionální směsi) s
- funkcemi ekologickými (úkryt pro živočichy, udržení druhové rozmanitosti),
- funkcemi protierozními (snížení odtoku vody z území, ochrana půdy před odnosem)
- a funkcemi krajinářskými (udržení pestré struktury krajiny).
Opatření podporují následující programy:
OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Prioritní osa 4.3
Popis:
liniové a skupinové výsadby dřevin, založení, obnova a péče o krajinné prvky, založení biocenter a biokoridorů
Výše podpory: 80% pro vytváření a posílení funkcí krajinných prvků a struktur, 85% pro výsadbu na nelesní půdě, 100% v případě 
Územní vymezení:
celé území ČR mimo území hlavního města Prahy
Žadatel: 
široký okruh žadatelů, zejména právnické osoby, obce, města, kraje, občanská sdružení, nestátní neziskové organizace a další
 
Prioritní osa 4.2
Popis:
liniové a skupinové výsadby dřevin, založení, obnova a péče o krajinné prvky, založení biocenter a biokoridorů
Výše podpory: 80% pro vytváření a posílení funkcí krajinných prvků a struktur, 85% pro výsadbu na nelesní půdě, 100% v případě 
Územní vymezení:
celé území ČR mimo území hlavního města Prahy
Žadatel: 
široký okruh žadatelů, zejména právnické osoby, obce, města, kraje, občanská sdružení, nestátní neziskové organizace a další
 
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
M10 AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÉ OPATŘENÍ (AEKO) - Obnova a péče o krajinné prvky
Popis:
Opatření podporuje zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržbu krajiny. Kromě jiných ho tvoří podopatření  ošetřování travních porostů zaměřené na údržbu cenných stanovišť na trvalých travních porostech, podopatření zatravňování orné půdy, s cílem prevence  půdy, podopatření biopásy, sloužící k podpoře  ptáků, drobných obratlovců a opylovačů v zemědělské krajině a podopatření ochrana čejky chocholaté s cílem chránit hnízdiště tohoto druhu a dalších druhů ptáků hnízdících v zemědělské krajině.
Výše podpory: pevně stanovená sazba v €/ha
Územní vymezení:
celé území ČR
Žadatel:
je subjekt obhospodařující v evidenci půdy (LPIS) alespoň minimální výměru zemědělské půdy. Žadatel nemusí být zemědělským podnikatelem. Podopatření je realizováno formou pětiletých závazků. Žadatel se vstupem do závazku zavazuje po celou dobu trvání závazku hospodařit v souladu s podmínkami daného podopatření nebo titulu na celé výměře zemědělské půdy se kterou do závazku vstoupil a v souladu s podmínkami cross compliance a ostatními podmínkami danými platnou evropskou a národní legislativou. 
 
PROGRAM PÉČE O KRAJINU
Chráněná území - Obnova a péče o krajinné prvky
Popis: 
výsadba soliterních dřevin, liniové a skupinové výsadby; zakládání liniových travních porostů, změna druhově chudých lučních společenstev na druhově bohaté za použití geneticky a stanovišti odpovídajícího osiva,  zakládání průlehů
Výše podpory: 100%
Územní vymezení: 
v  a jejich ochranných pásmech, PO a  na jejichž území se nachází , CHKO, ,  a  v národním seznamu navržených k vyhlášení jako , ,  a  na pozemcích určených pro účely obrany státu, rozšíření  nebo CHKO
Žadatel: 
AOPK ČR a Správy . Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče smlouvy o dílo s preferencí vlastníka nebo nájemce. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.
 
Volná krajina - Obnova a péče o krajinné prvky
Popis: 
výsadba solitérních stromů, liniové a skupinové výsadby (včetně ovocných stromů tradičních krajových odrůd); zakládání liniových travních porostů, změna druhově chudých lučních společenstev na druhově bohaté za použití geneticky a stanovišti odpovídajícího osiva,  zakládání průlehů
Výše podpory: až 100%
Územní vymezení:
celé území ČR mimo 
Žadatel: 
organizační složka státu, fyzická nebo právnická osoba (vlastník, nájemce, podnájemce) s právním vztahem k pozemkům. Z pověření vlastníka či nájemce pozemku může být žadatelem o finanční prostředky i jiná fyzická nebo právnická osoba.
 
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY
MaS - Obnova a péče o krajinné prvky
Popis:
výsadba rozptýlené zeleně; zakládání travních porostů (louky a pastviny), terénní urovnávky, budování příkopů, průlehů
Výše podpory: 100%
Územní vymezení: 
 a jejich ochranná pásma a zároveň státní pozemky, s nimiž má právo hospodařit AOPK ČR, Správy  a Správa jeskyní ČR
Žadatel: 
AOPK ČR, Správy  a Správa jeskyní ČR. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče a povinností vlastníka ze zákona smlouvy o dílo s externími zhotoviteli. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.
PODPORA OBNOVY PŘIROZENÝCH FUNKCÍ KRAJINY
POPFK (115 162) - Obnova a péče o krajinné prvky
Popis:
výsadba solitérních dřevin, liniová a skupinová výsadba; zakládání liniových travních porostů, změna druhově chudých lučních společenstev na druhově bohaté, zakládání průlehů
Výše podpory: až 100 % (k podpoře předmětů ochrany PO a EVL max. 1 mil. Kč)
Územní vymezení: 
EVL, PO, ZCHÚ
Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP
 
POPFK (115 165) - Obnova a péče o krajinné prvky
Popis:
výsadba solitérních dřevin, liniové a skupinové výsadby; zakládání liniových travních porostů, změna druhově chudých lučních společenstev na druhově bohaté za použití geneticky a stanovišti odpovídajícího osiva,  zakládání průlehů
Výše podpory: až 100 %, max. 250 tis. Kč
Územní vymezení: 
celé území ČR
Žadatel:
fyzické osoby a právnické osoby, obecně prospěšné organizace, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky

IROP vyhlašuje nové výzvy na Sociální bydlení II.

VÝZVA Č. 79 a 80 SOCIÁLNÍ BYDLENÍ II.
 
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 05.04.2018
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 14.06.2018
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 18.09.2018
 
Oprávnění žadatelé:
- obce
- nestátní neziskové organizace
- církve
- církevní organizace
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 8. března 2018 kolovou výzvu č. 79 „Sociální bydlení II.“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 „Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“.
 
Podpora je zaměřena na dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní osobám v bytové nouzi získat nájemní smlouvu. Finanční podporu lze čerpat na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve specifických pravidlech výzvy. Sociální byt se základním vybavením je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Za účelem eliminace segregace byly nákup a výstavba sociálních bytů znemožněny ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách, jejichž seznam je přílohou pravidel výzev.
 
Významnou změnou oproti předešlým výzvám na sociální bydlení je, kromě povolení nové výstavby sociálních bytů, také navýšení maximálního počtu sociálních bytů z 8 na 12 na objekt nebo samostatný vchod a prodloužení doby udržitelnosti na 20 let.
 
O podporu mohou až do 18. 9. 2018 žádat obce, nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení), církve a církevní organizace.
Projekty budou realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy.
Řídicí orgán IROP upozorňuje všechny žadatele na dokument Mapa sociálně vyloučených lokalit, který může sloužit jako návod pro výběr, do které z výzev na sociální bydlení (79. výzva „Sociální bydlení II.“ nebo 80. výzva „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.“) žadatel podá žádost o dotaci.
 
Celková alokace výzvy č. 79 (ERDF + SR) je 705 882 353 Kč.
Celková alokace výzvy č. 80 (ERDF + SR) je 1 647 058 824 Kč.
 
Tým společnosti BIOLOGICA s.r.o.

Ministerstvo Životního prostředí prodloužilo termín příjmu žádostí u 69.výzvy OPŽP

Přinášíme Vám aktuální informace o výzvě č.69 Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3: "Odpady a materiálové toky".

Ministerstvo Životního prostředí prodloužilo termín příjmu žádostí u 69.výzvy OPŽP.

Využijte možnosti získání dotace na svůj projekt!

Příjem žádostí:
od 1. 9. 2017 (9:00) do 28.2.2018 (20:00)

VÝZVA č. 69

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
Specifický cíl: 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

Oprávnění žadatelé:
Podporovaná aktivita 3.2.1 – Sběrné dvory a oddělený sběr (bez svozových prostředků): pouze veřejné subjekty (kraje, obce, města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace zřízené městy a ostatními veřejnoprávními subjekty, obchodní korporace vlastněné ze 100 % městy a ostatními veřejnoprávními subjekty). Ostatní aktivity a typové projekty bez omezení.

Podporované aktivity:
- výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci a svoz KO (včetně svozových prostředků), nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury),
výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
- výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
- výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

Příklady podporovaných projektů:
- výstavba/modernizaci (s navýšením kapacity) sběrných dvorů,
systémy pro separaci/oddělený sběr (bez svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu,
- systémy pro separaci a svoz (včetně svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu,
- výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) třídících a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu,
- výstavba/vybavení/modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů,
- výstavba/modernizace bioplynových stanic,
- výstavba/modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití,
- výstavba/modernizace zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod (vč. znovuzískání fosforu),
- výroba paliv z ostatních odpadů,
nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů.

Výše podpory:
max 85% způsobilých výdajů

Připravte kvalitně svůj projekt tak, aby byl podpořen.

Ing. Lucie Červinková

projektová manažerka

VII. Výzva OPPIK

Cílem VII. Výzvy programu Technologie je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace a přispívat tak k rozvoji regionů.
Příjem žádostí o podporu probíhá
od 12. 2. 2018 (10:00:00 hod.) do 14. 5. 2018 (10:00:00 hod.).
Kdo může žádat (příjemci podpory):
- podnikající fyzická a právnická osoba, která je malým a středním podnikem a splňuje tak definici malého či středního podniku vymezenou v Příloze I. Nařízení Komise (EU) č. 651/2014
 
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):
- míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů u malých podniků a max. 35 % způsobilých výdajů u středních podniků
- dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 20 mil. Kč
 
Na co lze získat podporu (podporované aktivity):
- pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace
 
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):
- dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou evidenci) – nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu
- dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a náklady na SW, programy, data, databáze v rámci předmětného projektu
- výdaje na pořízení provozních souborů přičemž provozním souborem se míní souhrn strojů a zařízení včetně jejich montáží a inventáře investičního charakteru, který slouží k zajištění dílčího samostatného technologického celku a je uváděn do provozu v souvislém čase
Způsobilé výdaje na výrobní technologie nesmí tvořit více než 50 % ze způsobilých výdajů na nevýrobní technologie.
 
Specifika a omezení:
- každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt (tzn. jednu aktivní žádost o podporu, ve které vystupuje jako příjemce), výjimka z tohoto ustanovení je popsána v čl. 10 Výzvy
- automaticky podávané žádosti nebudou z důvodu zachování rovného přístupu a omezené alokace výzev akceptovány; pokud žadatel zvolí typ podání „automatické“, bude takto podaná žádost bez dalšího hodnocení vyřazena
- skutečné místo realizace projektu musí být na území dle kap. 8 Výzvy
Připravte kvalitně svůj projekt tak, aby byl podpořen.
Nabízíme Vám spolupráci s naší firmou a to hlavně v oblastech:
-kompletní zpracování žádosti o dotaci včetně příloh,
-administrace žádosti,
-výběrová řízení,
-administrace profinancování,
-projektové a realizační dokumentace,
-ekonomické a finanční analýzy – cost benefit analýzy,
-přílohy k rozhodnutí o poskytnutí dotace,
-monitorovací zprávy,
-přílohy a vyhotovení závěrečného vyhodnocení akce.
 
Máte zájem o další informace? Využijte naše dlouholeté zkušenosti a spojte se s námi.
Konzultace a posouzení Vašeho projektu a záměru je zdarma.
 
Ing. Lucie Červinková
projektová manažerka Biologica s.r.o.

Výzvy z IROP na podporu sociálního bydlení

Přinášíme Vám informace o aktuálních výzvach Integrovaného regionálního operačního programu.

Výzvy na podporu sociálního bydlení II., jejich vyhlášení bylo plánováno na duben 2017, budou vyhlášeny v LISTOPADU 2017!
Jedná se o plánované výzvy „Sociální bydlení II." s alokací 600 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a „Sociální bydlení (SVL) II." s alokací 1 400 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
 
Příjemci podpory budou obce, nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení), církve a církevní organizace.
 
Hlavním důvodem tohoto posunu je předpokládaná úprava kritérií, díky které se významně rozšíří okruh potenciálních projektů. Řídicí orgán IROP rovněž plánuje zahrnout další změny, které celou podporu značně zvýhodní.
 
Řídicí orgán IROP v nových výzvách plánuje následující změny oproti původním výzvám:
 • Povolení výstavby nových bytů mimo oblasti se sociálně vyloučenou lokalitou (tyto oblasti Řídicí orgán IROP nadefinuje ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování).
 • Zvýšení možného počtu sociálních bytů v jednom objektu z 8 bytů na 12 bytů
 • Navýšení limitu způsobilých výdajů na m² z 27 500 Kč na 29 028 Kč.
 • Zvýšení limitu maximálního příjmu pro nájemníka z 0,5 násobku na 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy podle údajů ČSÚ.
 • Zvýhodnění podpory v režimu SGEI – změna parametrů modelu výpočtu s dopadem na navýšení míry dotace a snížení doby pověření:
  • Změna diskontní sazby ze 4 % na 1 %
  • Zvýšení ročního předpokládaného růstu nájemného z 1,3% na 2,1% podle údajů ČSÚ.
 
Řídicí orgán IROP rovněž plánuje následující změny snižující administrativní zátěž žadatelů:
 • Odstranění povinné přílohy „Dokumentace ke stanovení cen do rozpočtu"
 • Odstranění povinné přílohy „Seznam objednávek – přímých nákupů"     
 • Odstranění povinné přílohy „Výpis z rejstříku trestů" – nově bude ověřováno jen doložením čestného prohlášení

Tým BIOLOGICA s.r.o.

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Aktuální výzvy

Přinášíme Vám informace o aktuálních výzvách Národního programu Životní prostředí.

Výzva č. 11/2017: Čistá mobilita

Dotace z NPŽP pomůže samosprávám financovat projekty, které upozorní veřejnost na negativní dopady automobilové dopravy a rozšíří povědomí o dostupných formách ekologicky šetrné dopravy. Podpořené projekty proto mají připomenout zejména výhody využívání alternativních pohonů v dopravě, veřejné hromadné dopravy, alternativních možností dopravyvčetně cyklistiky a pěší mobility a současně vyzdvihnout přínosy navazujících opatření pro zlepšení ovzduší ve městech.

Výzva č. 14/2017: Bikesharing

Dotace připravená pro města, jejich dopravní podniky, ale i soukromé firmy, které vybudují systém půjčování kol fungujících na principu sdílení, tzv. bikesharingu. 

Výzva č. 15/2017: Podpora obcí v národních parcích

Díky 100 milionové dotaci mají obce i správy národních parků šanci opravit veřejná prostranství, turistické cesty, snížit světelné znečištění nebo spolufinancovat nákladnější projekty z OPŽP.

Výzva č. 16/2017: Přírodní zahrady

Mateřské a lesní školky, základní školy i ekocentra se nově mohou ucházet až o půl milionu korun na úpravu venkovních areálů v přírodním stylu. Vůbec poprvé vyhlašuje dnes výzvu s takovým zaměřením Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR.

Výzva č. 17/2017: Domovní čistírny odpadních vod

S dotací mohou obce, svazky obcí, společnosti s většinovým podílem obcí a spolky vybudovat soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (EO) v lokalitách, kde napojení na společnou kanalizaci a čistírnu není technicky možné, nebo by bylo finančně náročné. Příspěvek se přiotm vztahuje pouze na čistírny u budov využívaných k trvalému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a u budov ve vlastnictví obce.

Výzva č. 18/2017: Zeleň do měst a obcí

Dotace na obnovu a zakládání zeleně v obcích a městech. Investice k oživení veřejně přístupných zelených ploch a vodních prvků, nově se vztahuje i na vysazení izolační zeleně.

Výzva č. 20/2017: Likvidace nepotřebných vrtů

Možnost lépe chránit cenné zdroje podzemní vody mají nyní obce a kraje a další žadatelé, v jejichž katastru se nachází staré a nevyužívané hydrogeologické vrty. Peníze na jejich sanaci poskytne Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím dotací z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR. Vyhradilo na ně celkově 20 milionů korun.

Připravte kvalitně svůj projekt tak, aby byl podpořen. 
BIOLOGICA s.r.o.

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Aktuální výzva Prioritní osy 3

Přinášíme vám informace o aktuálních výzvě Operačního programu Životní prostředí, v rámci prioritní osy 3: "Odpady a materiálové toky"

VÝZVA č. 69

 

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.
Podporované aktivity:
 • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci a svoz KO (včetně svozových prostředků), nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury),
 • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
 • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
 • výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

Příklady podporovaných projektů:

 • výstavba/modernizaci (s navýšením kapacity) sběrných dvorů,
 • systémy pro separaci/oddělený sběr (bez svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu,
 • systémy pro separaci a svoz (včetně svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu,
 • výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) třídících a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu,
 • výstavba/vybavení/modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů,
 • výstavba/modernizace bioplynových stanic,
 • výstavba/modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití,
 • výstavba/modernizace zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod (vč. znovuzískání fosforu),
 • výroba paliv z ostatních odpadů,
 • nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů.
Oprávnění žadatelé:
Podporovaná aktivita 3.2.1 – Sběrné dvory a oddělený sběr (bez svozových prostředků): pouze veřejné subjekty (kraje, obce, města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace zřízené městy a ostatními veřejnoprávními subjekty, obchodní korporace vlastněné ze 100 % městy a ostatními veřejnoprávními subjekty). Ostatní aktivity a typové projekty bez omezení.
Výše podpory:
max 85% způsobilých výdajů
Příjem žádostí:
od 1. 9. 2017 (9:00) do 1. 12. 2017 (20:00)
Připravte kvalitně Váš projekt tak, aby byl podpořen.
BIOLOGICA s.r.o.


Národní program Životní prostředí - výzva č.10/2017

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Výzva číslo 10/2017

Přinášíme Vám informace o aktuálních výzvě Národního programu Životní prostředí.

Cílem výzvy je přesvědčit veřejnost o potřebě chránit naše životní prostředí a aktivně se do ochrany zapojovat dobrovolnictvím a environmentálně příznivým jednáním v každodenním životě.

 

PŘEDMĚT DOTACE:

aktivity zaměřené na nadregionální zvyšování povědomí o stavu životního prostředí v ČR a o způsobech a možnostech jeho ochrany a aktivity motivující veřejnost k aktivnímu jednání ve prospěch životního prostředí. Možným způsobem realizace jsou např. osvětové kampaně, informační projekty, motivační soutěže apod., které vhodným způsobem oslovují a zapojují veřejnost.

Projekty se tematicky musí zaměřovat na jednu z následujících oblastí:

Změna klimatu – popularizace adaptací na změnu klimatu a mitigačních opatření, včetně

ochrany vod, tj. úspory a hospodaření s vodou a zamezení suchu.

Biodiverzita – popularizace přírodního dědictví.

Odpady – popularizace prevence vzniku odpadů.

Ovzduší – popularizace ochrany kvality ovzduší a prevence jeho znečišťování.

 

OPRÁVNĚNÍ PŘÍJEMCI PODPORY:

právnické osoby, které splní předepsané podmínky Programu a Výzvy. Oprávněným příjemcem nejsou: subjekty založené dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v aktuálním znění, organizační složky státu a politické strany a hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v aktuálním znění.

 

FORMA A VÝŠE PODPORY:

Minimální výše podpory na jeden projekt činí 500 tis. Kč.

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 5 mil. Kč.

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.

 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:

Zahájení příjmu Žádostí: 19. 8. 2017

Ukončení příjmu Žádostí: 30. 10. 2017 ve 14:00

 

Realizujte své projekty již nyní! 

Kontaktujte BIOLOGICA s.r.o.

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj pro rok 2017

Přinášíme Vám informace o programech a dotačních titulech poskytovaných prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj (MMR).

Dotace pro nestátní neziskové organizace

1.Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb

Podpora správné aplikace bezbariérové vyhlášky, zejména spoluprací se stavebními úřady. Iniciování řešení nebezpečných míst a iniciování odstraňování architektonických bariér. Zpracovávání a poskytování metodických informací pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace o bezbariérovém prostředí.

2.Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení

Podpora aktivit zaměřených na poskytování odborného poradenství v oblasti bydlení nebo na zvyšování odborné kvalifikace pracovníků organizací poskytujících poradenství v oblasti bydlení (školení, semináře, odborné supervize, apod.).

3.Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni

Podpora aktivit posilujících udržitelný rozvoj zaměřený na šetrné formy cestovního ruchu na celostátní úrovni.

4.Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí

Podporovány budou systémové či jednorázové aktivity s přidanou hodnotou regionálního a nadregionálního charakteru, kde bude prokazatelný pozitivní dopad na široký (měřitelný) okruh aktérů regionálního rozvoje.

5.Podpora činnosti Horské služby ČR, o.p.s.


Operační programy řízené MMR

Integrovaný regionální operační program – IROP

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Příjem žádostí do 10/2022

 

1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infratruktury navazující na síť TEN-T

Příjem žádostí do 12/2018

 

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Příjem žádostí do 11/2017

 

2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

Příjem žádostí do 07/2020

 

3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví

Příjem žádostí do 01/2018

 

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi – Sociální bydlení

Příjem žádostí do 04/2018

 

2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení (Energetické úspory v bytových domech III.)

Příjem žádostí do 11/2018

 

Operační program Technická pomoc - OPTP

Prioritní osa 1: Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství

Prioritní osa 2: Jednotný monitorovací systém

 

 

Připravte kvalitně svůj projekt tak, aby byl podpořen a kontaktujte BIOLOGICA s.r.o..

 

OPPIK - Nové výzvy v roce 2017

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST - OPPIK

Nové výzvy v roce 2017

Přinášíme Vám informace o aktuálních výzvách Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OPPIK, ze kterých můžete aktuálně čerpat dotaci na své projekty:

INOVACE - Inovační projekt – výzva IV

Žadatel: podnikatelské subjekty, zejména MSP – typy podporovaných právních forem jsou stanoveny textem Výzvy

Podporované aktivity: zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace), zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace), zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů, zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu.

Příjem žádostí: 12.7.2017 – 12.11.2017

 

INOVACE – výzva II (projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví)

Žadatel: malé a středníky podniky; veřejná výzkumná instituce; vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdělávání.

Podporované aktivity: zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě: vynálezů/patentů; ochranných známek; užitných vzorů; průmyslových vzorů

Příjem žádostí: 4.1.2016 – 31.12.2017

 

INOVAČNÍ VOUCHERY – výzva II

Žadatel: malé a střední podniky

Podporované aktivity: nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP

Příjem žádostí: 10.7.2017 – 31.12.2017

 

ÚSPORY ENERGIE – Energeticky efektivní budovy – výzva I

Žadatel: malé, střední i velké podniky

Podporované aktivity: podpora výstavby nových energeticky efektivních budov, podpora výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů

Příjem žádostí: 17.7.2017 – 17.11.2017

 

ÚSPORY ENERGIE – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – výzva I

Žadatel: malé, střední i velké podniky

Podporované aktivity: Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku

Příjem žádostí: 16. 6. 2017 - 16. 10. 2017

 

ÚSPORY ENERGIE v SZT – výzva II

Žadatel: fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie; typy podporovaných subjektů: Podnikatelské subjekty, včetně těch, které jsou až ze 100 % vlastněny státem

Podporované aktivity: výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic, rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor , instalace a modernizace technologických zařízení související s distribucí , instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek, instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TV.

Příjem žádostí: 1.5.2017 – 31.10.2017

 

ÚSPORY ENERGIE – výzva II

Žadatel: malé, střední podniky a velké podniky; typy podporovaných právních forem jsou stanoveny textem Výzvy

Podporované aktivity: Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti, zavádění a modernizace systémů měření a regulace, modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů, realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru, využití odpadní energie ve výrobních procesech atd.

Příjem žádostí: 15.12.2016 – 30.3.2018

 

POTENCIÁL – výzva IV

Žadatel: malé a střední podniky; typy podporovaných právních forem stanovuje text Výzvy

Podporované aktivity: založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

Příjem žádostí: 20.7.2017 – 30.11.2017

 

APLIKACE – výzva IV

Žadatel: podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí

Podporované aktivity: realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (dále jen „Nařízení Komise č. 651/2014“), kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem

Příjem žádostí: 3.8.2017 – 30.11.2017

 

VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET – výzva I

Žadatel: příjemcem podpory může být podnikatelský subjekt, který je provozovatelem veřejné sítě elektronických komunikací a je držitelem všech nezbytných oprávnění k provozu takové sítě; je oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt

Podporované aktivity: zajištění rozšiřování stávající infrastruktury přístupových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu poskytovaný v pevném místě s využitím nových optických prvků s cílem umožnit koncovému zákazníkovi reálný vysokorychlostní přístup k internetu, zřizování nových sítí sestávajících zčásti nebo plně z optických vedení pro vysokorychlostní přístup k internetu

Příjem žádostí: 26.4.2017 – 26.9.2017

 

SPOLUPRÁCE – klastry – výzva IV

Žadatel: podnikatelské subjekty (MSP splňující definici klastru), výzkumné organizace

Podporované aktivity: kolektivní výzkum; sdílená infrastruktura; internacionalizace klastru; rozvoj klastrové organizace

Příjem žádostí: 14.7.2017 – 20.10.2017

 

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE – Akumulace energie – výzva III

Žadatel: malé, střední, velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem

Podporované aktivity: inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie

Příjem žádostí: 17.7.2017 – 17.10.2017

 

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE – Druhotné suroviny – výzva III

Žadatel: malé, střední, velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem

Podporované aktivity: zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě; zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny; zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné

Příjem žádostí: 17.7.2017 – 17.11.2017

 

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtlačení do sítě – výzva III

Žadatel: malé, střední, velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem

Podporované aktivity: technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě; technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho plnění v rámci místní infrastruktury (například plnění lahví, CNG vozidel apod.)

Příjem žádostí: 17.7.2017 – 17.11.2017

 

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE – Elektromobilita – výzva III

Žadatel: malé, střední, velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem

Podporované aktivity: pořízení elektromobilů ve výzvou podporovaných kategoriích silničních vozidel; pořízení (rychlo)nabíjecích (neveřejných) stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu

Příjem žádostí: 17.7.2017 – 17.9.2017

 

 

Připravte kvalitně svůj projekt tak, aby byl podpořen. 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 5. kolo příjmu žádostí

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
5. kolo příjmu žádostí (podzimní výzva)
Přinášíme Vám informace o podzimním kole výzev Programu rozvoje venkova.
V 5. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, inovací a na projekty spolupráce za více než 2,6 miliardy korun.
Dne 2. 8. 2017 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, pro 5. kolo příjmu žádostí.
 
Příjem žádostí
Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmářev termínu od 10. října 2017 8:00 hodin do 30. října 2017 13:00 hodin.
 
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 5. kolo příjmu žádostí na operace:
4.1.1 Investice do zemědělských podniků
 
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
 
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
 
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
 
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
 
16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Připravte kvalitně svůj projekt tak, aby byl podpořen.
 
Nabízíme Vám spolupráci s naší firmou a to hlavně v oblastech:
- kompletní zpracování žádosti o dotaci včetně příloh,
- administrace žádosti,
- výběrová řízení,
- administrace profinancování,
- projektové a realizační dokumentace,
- ekonomické a finanční analýzy – cost benefit analýzy,
- přílohy k rozhodnutí o poskytnutí dotace,
- monitorovací zprávy,
- přílohy a vyhotovení závěrečného vyhodnocení akce.
 
Máte zájem o další informace? Využijte naše dlouholeté zkušenosti a spojte se s námi.
Konzultace a posouzení Vašeho projektu a záměru je zdarma.
Těšíme se na Vaši odezvu.
BIOLOGICA s.r.o.

OP Životní prostředí v roce 2017

OP Životní prostředí v roce 2017

Aktuální výzvy pro rok 2017 se týkají těchto pěti priorit:

1. ČISTOTA VODY
Podporované aktivity: 
dotace na výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizace, dodávky pitné vody, povodňová ochrana intravilánu, protipovodňová opatření, snížení množství vypouštěných znečištění do povrchových i podzemních vod, odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod), výstavba a modernizace úpraven vody a rozvodných sítí pitné vody

Specifický cíl: 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření (46.výzva)
Příjem žádostí do: 5.1.2018
Specifický cíl: 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod (80.výzva)
Příjem žádostí do: 2.1.2019
Specifický cíl: 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství (81.výzva)
Příjem žádostí do: 2.1.2019
Specifický cíl: 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu (82.výzva)
Příjem žádostí do: 2.1.2019
Specifický cíl: 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření (83.výzva)
Příjem žádostí do: 2.1.2019

2. KVALITA OVZDUŠÍ
Specifický cíl: 2.3 - Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvislých meteorologických aspektů (79.výzva)
Podporované aktivity: 
výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší; pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší (zejména tvorba, aktualizace a vývoj databází, softwaru pro zpracování dat, modelování a simulaci); realizace infrastruktury pro identifikaci zdrojů znečišťování (zejména monitorovací technika, laboratoře, zabezpečení sběru a zpracování vzorků a přenosu dat)
Příjem žádostí do: 20.12.2017

Specifický cíl: 2.2 - Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek (89.výzva)
Podporované aktivity: 
náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC; Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění; Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat; Omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení); Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií, včetně realizace nových soustav.
Příjem žádostí do: 31.1.2018


3. ZPRACOVÁNÍ ODPADU 
3.1 PREVENCE VZNIKU ODPADŮ (84.výzva)
Podporované aktivity:
předcházení vzniku komunálních odpadů; např.: předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany, předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu prostřednictvím sběrné sítě kontejnerů, budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů (např. pro nábytek, textil, BRKO).
Příjem žádostí do: 2.1.2019
3.2 ZVÝŠIT PODÍL MATERIÁLOVÉHO A ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ 
Podporované aktivity:
zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů; budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů; třídící a dotřiďovací linky; budování systémů odděleného sběru bioodpadů; budování kompostáren; zařízení pro materiálové využití odpadů; zařízení pro tepelné zpracování odpadů; výstavba bioplynových stanic; zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady atd.
Příjem žádostí do: 1.9.2017 – 1.12.2017 (69.výzva)
3.4.2017 – 2.1.2019 (85.výzva)
3.4 DOKONČIT INVENTARIZACI A ODSTRANIT EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE (86.výzva)
Podporované aktivity:
realizace průzkumných a do průzkumných prací a zpracování analýz rizik; sanace nejváženěji kontaminovaných lokalit
Příjem žádostí do: 2.1.2019

4. OCHRANA PŘÍRODY 
Specifický cíl: 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
Podporované aktivity: Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000; Sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy.
Příjem žádostí do: 31.12.2017 (31.výzva)
15.9.2017 (57.výzva)
2.1.2019 (78.výzva)

Specifický cíl: 4.2 - Posílit biodiverzitu
Podporované aktivity: Cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb. Např.: speciální péče o vzácné biotopy, jako jsou například rašeliniště, písčiny a stepní biotopy, cílená na zlepšení jejich kvality a druhového složení (včetně omezování invazních a expanzivních druhů), Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů).
Příjem žádostí do: 15.9.2017 (58.výzva)
2.1.2020 (87.výzva)

Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
Podporované aktivity: Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny. Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy. Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.
Příjem žádostí do: 5.1.2018 (50.výzva)
5.1.2018 (51.výzva)
3.4.2018 (52.výzva)
15.9.2017 (59.výzva)
2.1.2020 (88.výzva)

Specifický cíl: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Podporované aktivity: Cílem je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu. 
Příjem žádostí do: 15.9.2017 (60.výzva)

5. ENERGETICKÉ ÚSPORY
Specifický cíl: 5.2 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Podporované aktivity: Cílem je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.
Příjem žádostí do: 29.9.2017 (70.výzva)

Specifický cíl: 5.2 - Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov
Podporované aktivity: Cílem je větší rozšíření a propagace výstavby v pasivním standardu, a to především v rámci státní správy a veřejné samosprávy. Budovy veřejného sektoru mají jít v této oblasti příkladem.
Příjem žádostí do: 31.10.2019 (61.výzva)

 

Kontaktujte nás a realizujte svůj projekt již nyní!

21.6.2017, BRNO, KURZ II Veřejné zakázky - zadávání zakázek malého rozsahu a zjednodušeného podlimitního řízení krok za krokem

Tématem kurzu bude problematika veřejných zakázek dle nové právní úpravy - zákona č. 134/2016 Sb. Zákon nabyl účinnosti dne 1. 10. 2016 a nyní tak již máme první praktické zkušenosti s jeho aplikací.
Zkušený lektor Mgr. Ing. Jan Hajzler je odborníkem v této oblasti a v souvislosti s novým zákonem vedl již třicet seminářů. Zákon zadavatelům přináší nové povinnosti, stejně tak pro ně skýtá nové možnosti. 

KURZ II
Veřejné zakázky - zadávání zakázek malého rozsahu a zjednodušeného podlimitního řízení krok za krokem

Dovolte,
abychom Vás jménem firmy BIOLOGICA s.r.o. pozvali na kurz, který pořádáme pro naše klienty ve spolupráci se společností Synergy Services s.r.o. .
 
Tématem kurzu bude problematika veřejných zakázek dle nové právní úpravy - zákona č. 134/2016 Sb. Zákon nabyl účinnosti dne 1. 10. 2016 a nyní tak již máme první praktické zkušenosti s jeho aplikací.
Zkušený lektor Mgr. Ing. Jan Hajzler je odborníkem v této oblasti a v souvislosti s novým zákonem vedl již třicet seminářů. Zákon zadavatelům přináší nové povinnosti, stejně tak pro ně skýtá nové možnosti. 
 

Kurz se koná ve středu 
 21.6.2017  od 9:00 hod do 14:00

Místo konání: 
školící prostory BRNOOFFICE s.r.o., Králova 279/9, Brno Žabovřesky
. Odkaz na mapu zde.
 

Zde Vám uvádíme několik otázek, které budou předmětem kurzu:

 • Víte, že můžete ze zadávacího řízení vyloučit dodavatele pro Vaše špatné zkušenosti s ním? Čím zákon podmiňuje tuto možnost vyloučení a jak se dodavatel může bránit?
 • Víte, že již není možnost soutěžit práci projektantů jen na cenu?
 • Víte, že v případě dodavatele právnické osoby budete muset zjišťovat, která fyzická osoba jej skutečně ovládá? A co když je z Kajmanských ostrovů?
 • Víte, že můžete po dodavatelích opět požadovat certifikaci ISO normou?
 • Víte, že můžete zrušit zadávací řízení v případě neobdržení dotace, ze které měla být zakázka hrazena?
 • Víte, že můžete oficiálně konzultovat s externími experty (potenciálními dodavateli) nastavení parametrů Vaší zakázky? Ale jak to udělat, abyste nebyli osočeni z jejich zvýhodnění, když tito zakázku posléze vyhrají?
 • Víte, že pokud Vám někdo jiný zpracoval zadávací dokumentaci, kam a jak to dle zákona uvést?
 • Víte, jaký je rozdíl mezi dodatečnou informací dle starého zákona a vysvětlením zadávací dokumentace dle zákona nového?
 • Víte, že dle nového zákona nemusíte jmenovat žádné komise (otevírání obálek, hodnocení nabídek)? Jak to však udělat, aby veškerá odpovědnost nebyla jen na zadavateli jediné osobě?
 • Jak přizpůsobit své interní předpisy pro zakázky, aby byly v souladu s novým zákonem?


OBSAH KURZU

 1. Změny v novém zákoně, které mají vliv na veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení:
  • zrušení podpůrných právních předpisů; nové pojmy (poddodavatel, střet zájmů)
  • základní zásady veřejných zakázek (§ 6)
  •   nová zásada zadávacího řízení - přiměřenost
  • možnost oficiálních konzultací s dodavateli před zahájením řízení
  • vyloučení uchazeče pro špatné zkušenosti s ním
  • možnost zohlednit kvalitní nabídku
  • stanovení vzorce pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu
  • nová možnost zrušit zadávací řízení a řada dalších.
 2. Praktické příklady pro zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení - vzorová zadávací dokumentace, postup řízení krok za krokem - v souladu s novým zákonem:
  • příprava zadávací dokumentace a její zveřejnění
  • příjem nabídek uchazečů
  • otevírání obálek, vyřazení vadných nabídek, protokol o otevírání
  • komise pro posouzení a hodnocení nabídek (vč. odborníků)
  • posouzení kvalifikace/způsobilosti uchazečů
  • výzva k doplnění, objasnění kvalifikace/způsobilosti uchazečů, vyloučení uchazečů
  • vyřazení nevyhovujících nabídek (obsahově vadná nabídka)
  • výzva k vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny
  • protokol z jednání hodnotící komise a závěrečná zpráva
  • rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, oznámení výsledků
  • příjem námitek uchazečů a jejich vyřízení
  • uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, zveřejnění smlouvy
  • zveřejnění skutečné výše plnění za zakázku na profilu zadavatele
  • vyhotovení archivní dokumentace o průběhu zadávacího řízení.
 3. Praktická doporučení pro úpravy interního předpisu pro VZMR v souladu s novým zákonem.
 4. Shrnutí, dotazy a společná diskuze.

Přednášející: Mgr. Ing. Jan HAJZLER - odborník na veřejné zakázky s řadou praktických zkušeností z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, přednášející se nyní věnuje problematice veřejných zakázek v obecní samosprávě, spolupracuje s advokátními kancelářemi na rozborech zadávacích řízení z pohledu aktuální rozhodovací praxe ÚOHS a dále působí jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, rovněž se věnuje publikační činnosti.

REGISTRUJTE SE pomocí Registračního formuláře, který naleznete zde. 
zašlete jej vyplněný na kontaktní email dotace@biologica.cz
Těšíme se na Vaši účast.
Počet účastníků je omezen!

Cena kurzu je 2.250 Kč. Cena je finální, organizátor není plátce DPH.
Očerstvení zajištěno.
 
V případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat
na tel. čísle 606 706 486, Ing. Lucie Červinková,
email: dotace@biologica.cz .

Přehled aktuálních seminářů - Brno

20.6.2017 Zadávání veřejných zakázek - nový zákon v praxi 2017 přednášející Mgr. Ing. Jan HAJZLER
21.6.2017 Veřejné zakázky - zadávání zakázek malého rozsahu a zjednodušeného podlimitního řízení krok za krokem přednášející Mgr. Ing. Jan HAJZLER

20.6.2017, BRNO, KURZ Zadávání veřejných zakázek - nový zákon v praxi 2017

Tématem kurzu bude problematika veřejných zakázek dle nové právní úpravy - zákona č. 134/2016 Sb. Zákon nabyl účinnosti dne 1. 10. 2016 a nyní tak již máme první praktické zkušenosti s jeho aplikací.
Zkušený lektor Mgr. Ing. Jan Hajzler je odborníkem v této oblasti a v souvislosti s novým zákonem vedl již třicet seminářů. Zákon zadavatelům přináší nové povinnosti, stejně tak pro ně skýtá nové možnosti.  

Kurz se koná ve středu  20.6.2017  od 9:00 hod do 14:00

Místo konání: 
školící prostory BRNOOFFICE s.r.o., Králova 279/9, Brno Žabovřesky
. Odkaz na mapu zde.

Dovolte,
abychom Vás jménem firmy BIOLOGICA s.r.o. pozvali na kurz, který pořádáme pro naše klienty ve spolupráci se společností Synergy Services s.r.o. .
 
Tématem kurzu bude problematika veřejných zakázek dle nové právní úpravy - zákona č. 134/2016 Sb. Zákon nabyl účinnosti dne 1. 10. 2016 a nyní tak již máme první praktické zkušenosti s jeho aplikací.
Zkušený lektor Mgr. Ing. Jan Hajzler je odborníkem v této oblasti a v souvislosti s novým zákonem vedl již třicet seminářů. Zákon zadavatelům přináší nové povinnosti, stejně tak pro ně skýtá nové možnosti.  

Kurz se koná ve středu  20.6.2017  od 9:00 hod do 14:00

Místo konání: 
školící prostory BRNOOFFICE s.r.o., Králova 279/9, Brno Žabovřesky. Odkaz na mapu zde.
 

Zde Vám uvádíme několik otázek, které budou předmětem kurzu:

 • Víte, že můžete ze zadávacího řízení vyloučit dodavatele pro Vaše špatné zkušenosti s ním? Čím zákon podmiňuje tuto možnost vyloučení a jak se dodavatel může bránit?
 • Víte, že již není možnost soutěžit práci projektantů jen na cenu?
 • Víte, že v případě dodavatele právnické osoby budete muset zjišťovat, která fyzická osoba jej skutečně ovládá? A co když je z Kajmanských ostrovů?
 • Víte, že můžete po dodavatelích opět požadovat certifikaci ISO normou?
 • Víte, že můžete zrušit zadávací řízení v případě neobdržení dotace, ze které měla být zakázka hrazena?
 • Víte, že můžete oficiálně konzultovat s externími experty (potenciálními dodavateli) nastavení parametrů Vaší zakázky? Ale jak to udělat, abyste nebyli osočeni z jejich zvýhodnění, když tito zakázku posléze vyhrají?
 • Víte, že pokud Vám někdo jiný zpracoval zadávací dokumentaci, kam a jak to dle zákona uvést?
 • Víte, jaký je rozdíl mezi dodatečnou informací dle starého zákona a vysvětlením zadávací dokumentace dle zákona nového?
 • Víte, že dle nového zákona nemusíte jmenovat žádné komise (otevírání obálek, hodnocení nabídek)? Jak to však udělat, aby veškerá odpovědnost nebyla jen na zadavateli jediné osobě?
 • Jak přizpůsobit své interní předpisy pro zakázky, aby byly v souladu s novým zákonem?


OBSAH KURZU

 1. Úvod - zákon o zadávání veřejných zakázek - zásady, účinnost, zrušovací a přechodná ustanovení.
 2. Změny, které přináší nová právní úprava, a to včetně zkušeností z aplikační praxe:
  • vysvětlení důležitých a nových pojmů, rozdíly v terminologii (zadávací řízení, předmět VZ, předpokládaná hodnota, zadavatel, dodavatel, poddodavatel...)
  • zásady zadávání VZ, nová zásada přiměřenosti
  • nepovinné předběžné oznámení úmyslu zahájit zadávací řízení
  • předběžné konzultace - možnost konzultací s dodavateli (experty) před zahájením řízení
  • režim veřejné zakázky
  • zadávací dokumentace, příprava a obsah
  • hodnocení nabídek a výběr dodavatele
  • střet zájmu (ohrožení nestrannosti či nezávislosti, čestná prohlášení)
  • vyloučení uchazeče pro špatné zkušenosti s ním
  • jednotné evropské osvědčení - jednodušší prokazování kvalifikace
  • dodatečná možnost doplnění dokladů v nabídce
  • vzorec pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu
  • kdy nelze soutěžit na cenu
  • možnost zohlednit kvalitní nabídku
  • nová možnost zrušit zadávací řízení
  • uveřejňování smlouvy a skutečně uhrazené ceny
  • uchovávání dokumentace o zadávacím řízení.
 3. Konkrétní příklady, první zkušenosti z praxe a možná úskalí - průběžně ve výkladu.
 4. Shrnutí, dotazy a společná diskuze.

Přednášející: Mgr. Ing. Jan HAJZLER - odborník na veřejné zakázky s řadou praktických zkušeností z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, přednášející se nyní věnuje problematice veřejných zakázek v obecní samosprávě, spolupracuje s advokátními kancelářemi na rozborech zadávacích řízení z pohledu aktuální rozhodovací praxe ÚOHS a dále působí jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, rovněž se věnuje publikační činnosti.


Chcete se dozvědět zásadní informace k problematice veřejných zakázek a jejich zadávání?
REGISTRUJTE SE pomocí Registračního formuláře, který naleznete zde. 
zašlete jej vyplněný na kontaktní email dotace@biologica.cz
Těšíme se na Vaši účast.
Počet účastníků je omezen!

Cena kurzu je 2.250 Kč. Cena je finální, organizátor není plátce DPH.
Očerstvení zajištěno.
 
V případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat
na tel. čísle 606 706 486, Ing. Lucie Červinková,
email: dotace@biologica.cz .

Přehled aktuálních seminářů - Brno

20.6.2017 Zadávání veřejných zakázek - nový zákon v praxi 2017 přednášející Mgr. Ing. Jan HAJZLER
21.6.2017 Veřejné zakázky - zadávání zakázek malého rozsahu a zjednodušeného podlimitního řízení krok za krokem přednášející Mgr. Ing. Jan HAJZLER

IROP - Dotace pro integrovaný záchranný systém

Prioritní osa 4:
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Podporované aktivity:

Aktivita TECHNIKA PRO INTEGOVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

Aktivita STANICE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

Zajištění adekvátní odolnosti stanic IZS s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

Území realizace: Exponované území vymezené seznamem obcí s rozšířenou působností (viz příloha č. 5 Specifických pravidel) a zároveň území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

Projekty jsou financovány přes Místní Akční Skupiny v rámci CLLD rozvojové strategie.

Příjemci podpory: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR; hasičské záchranné sbory krajů; Záchranný útvar HZS ČR; obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III) podle přílohy zákona o požární ochraně); Ministerstvo vnitra - Policejní prezidium ČR; krajská ředitelství Policie ČR; kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů; státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností.

Příjem žádostí: 
zahájení - 3.3. 2017
ukončení - nejpozději 31.10.2022

Připravte kvalitně svůj projekt tak, aby byl podpořen.

Tým BIOLOGICA s.r.o.

Zásadní změny v zadávání veřejných zakázek II.

Dovolujeme si Vás informovat o dalších podstatných změnách, které s sebou přinesla nová právní úprava zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zákon nabyl účinnosti dne 1.10.2016 a změny zásadně ovlivňují celý proces zadání veřejné zakázky.

Představujeme Vám nejvýraznější změny, které zákon přináší:

Hodnocení před posouzením

Ekonomická výhodnost nabídky

Mimořádně nízká nabídková cena

Nové důvody pro vyloučení účastníka

Nepodstatná změna smlouvy

Změny v přezkumu

 

90% úspěchu při zadávání veřejné zakázky spočívá ve správném nastavení zadávacích podmínek.

Naše společnost pomáhá jak zadavatelům veřejných zakázek, tak účastníkům výběrových řízení.

Máte zájem o další informace? Využijte naše dlouholeté zkušenosti a spojte se s námi. Sledujte dále naše emailové zprávy a námi organizované akce.

Těšíme se na Vaši odezvu.
Za fy BIOLOGICA s.r.o.,

OP Životní prostředí v roce 2017

Aktuální výzvy pro rok 2017 se týkají těchto pěti priorit:

1. ČISTOTA VODY

čistírny odpadních vod a kanalizace, dodávky pitné vody, protipovodňová opatření, snížení množství vypouštěných znečištění do povrchových i podzemních vod, odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) a další. Příjem žádostí:v rámci konkrétních specifických cílů 3.4.2017, 14.9.2017 a 2.10.2017.

2. KVALITA OVZDUŠÍ

výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší; pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší (zejména tvorba, aktualizace a vývoj databází, softwaru pro zpracování dat, modelování a simulaci); realizace infrastruktury pro identifikaci zdrojů znečišťování (zejména monitorovací technika, laboratoře, zabezpečení sběru a zpracování vzorků a přenosu dat) a další. Příjem žádostí: 9.1.2017 - 20.12.2017

3. ZPRACOVÁNÍ ODPADU

Prevence vzniku odpadu: technologie jejichž výstupem bude menší množství produkovaných odpadů na jednotku výrobku; budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů a další. Příjem žádostí: 3.4.2017 – 31.7.2017

Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů: zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů; budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů; třídící a dotřiďovací linky; budování systémů odděleného sběru bioodpadů; budování kompostáren a další. Příjem žádostí: 1.8.2017 – 1.12.2017

Rekultivovat staré skládky: rekultivace starých skládek technicky nezabezpečených. Příjem žádostí: 3.4.2017 – 30.6.2017

Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže:inventarizace všech kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných lokalit; realizace průzkumných a do průzkumných prací a zpracování analýz rizik; sanace nejváženěji kontaminovaných lokalit. Příjem žádostí: 1.3.2017 a 2.10.2017

4. OCHRANA PŘÍRODY

dotace na posílení biodiverzity, přirozené funkce krajiny, zlepšení kvality v sídlech - realizace výsadeb, ochrana druhů, parky. Příjem žádostí:výzvy budou spuštěny od 9.1.2017 - termíny se liší u jednotlivých specifických cílů.

5. ENERGETICKÉ ÚSPORY

snížení energetické náročnosti veřejných budov a využití obnovitelných zdrojů energie - zateplení obvodového pláště budovy; výměna a renovace otvorových výplní; realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla; výměna zdroje tepla pro vytápění a další. Příjem žádostí: 3.4.2017

Připravte kvalitně svůj projekt tak, aby byl podpořen. 

BIOLOGICA s.r.o.

 

Národní program Životní prostředí v roce 2017

Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje projekty a aktivity přispívající k ochraně životního prostředí v České republice. Program je navržen jako doplňkový k jiným dotačním titulům, především Operačnímu programu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám.

AKTUÁLNÍ VÝZVY

Výzva č. 1/2017

Prioritní oblast: 5. Životní prostředí ve městech a obcích                                             Podporované aktivity: 5. 4. C – Pozitivní motivace obcí v soutěžích

Výzva č. 2/2017

Prioritní oblast: 7. Inovativní a demonstrační projekty                                                   Podporované aktivity:

7. 1. A Voda - Přirozené zadržování vody a její využití; Řízená infiltrace povrchových vod do vod podzemních; Snižování rizik povodní a sucha; Technologické systémy výroby pitné vody a čistění odpadních vod a další.

7. 1. B Kvalita ovzduší - Energetické projekty se zaměřením na kvalitu ovzduší a snížení emisí pevných částic v kritických místech a citlivých oblastech SPÚR (tzv. specifické oblasti); Energetické využití biomasy a kalů městských ČOV a další.

7. 1. C Odpady - Nové metody v nakládání a využití odpadů či předcházení vzniku odpadu (potravinový odpad, stavební a demoliční a těžební odpad, odpad s obsahem kritických surovin…); Inovativní metody sběru odpadu.

7. 1. D Energetické úspory a chytrá řešení v energetice - Návrh budov s aktivní energetickou bilancí vč. systému řízení; Distribuovaná výroba energie z obnovitelných zdrojů na lokální úrovni a další.  

Výzva č. 3/2017

Prioritní oblast: 3. Odpady, staré zátěže, environmentální rizika                                   Podporované aktivity: 3. 3. B - Odstraňování nelegálních skladů odpadů; 3. 3. F - Sanace havarijních stavů 

Výzva č. 4/2017

Prioritní oblast: 4. Příroda a krajina                                                                       Podporované aktivity: 4. 1. A - Podpora výkupů pozemků ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech, vč. území navržených a oznámených k vyhlášení

Připravte kvalitně svůj projekt tak, aby byl podpořen. 

Nabízíme Vám spolupráci s naší firmou BIOLOGICA s.r.o.

Energetické úspory na bytových domech - 37.výzva IROP

Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách, a v oblasti bydlení

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu se liší dle typu projektu. Viz http://www.dotaceeu.cz/getmedia/8532e468-58f1-4ab6-a79c-e20888d3f3a0/Text-37-vyzvy-IROP_final.pdf?ext=.pdf

Podporované aktivity:

 • · Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy
 • · Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
 • · Výměna zdroje tepla pro vytápění
 • · Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
 • · Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů
 • · Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny

Území realizace: Území ČR mimo území hl. m. Prahy

Příjemci podpory: Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob  nepodnikajících.

Příjem žádostí: od 15.7. 2016 do 30.11. 2017

Připravte kvalitně svůj projekt tak, aby byl podpořen. Kontaktujte nás na dotace@biologica.cz

 

Aktuální výzvy a dotace do sociálního podnikání - IROP 2017

Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Území realizace: Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.
Míra podpory z Evropského fondu – 95%
VÝZVA č. 65

Podporované aktivity:

1. Vznik nového sociálního podniku
2. Rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti   sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků: rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku. Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.
3. Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ

Příjemci podpory:

 • osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;
 • obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;
 • nestátní neziskové organizace;
 • církve;
 • církevní organizace

Příjem žádostí:
zahájení  16.12. 2016
ukončení  31.10. 2022

V případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat na email: dotace@biologica.cz

 

Zásadní změny v zadávání veřejných zakázek

Dovolujeme si Vás informovat o podstatných změnách, které s sebou přinesla nová právní úprava zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zákon nabyl účinnosti dne 1.10.2016 a změny zásadně ovlivňují celý proces zadání veřejné zakázky.

Představujeme Vám nejvýraznější změny, které zákon přináší:

Zásada přiměřenosti

Nové druhy zadávacích řízení

Výjimky z působnosti zákona

Novinky v zadávacích podmínkách

 

90% úspěchu při zadávání veřejné zakázky spočívá ve správném nastavení zadávacích podmínek.

Naše společnost pomáhá jak zadavatelům veřejných zakázek, tak účastníkům výběrových řízení.

Máte zájem o další informace? Využijte naše dlouholeté zkušenosti a spojte se s námi.

Sledujte dále naše aktuality a námi organizované akce.

Těšíme se na Vaši odezvu.
BIOLOGICA s.r.o.

9.výzva OP Rybářství 2014-2020

Operační program RYBÁŘSTVÍ
V rámci deváté výzvy OP Rybářství 2014–2020 budou moci žadatelé předkládat žádosti o podporu na projekty opatření:

2.2. Produktivní investice do akvakultury

rozšíření možností a příjmů podnikatelů v akvakultuře o další formy podnikání úzce spojené s produkční činností v akvakultuře. Příjemci podpory: mikropodniky, malé a střední podniky

2.3. Podpora nových chovatelů

opatření je zaměřeno na umožnění vstupu nových subjektů do odvětví a zajištění jejich počáteční konkurenceschopnosti. Příjemci podpory: žadatel musí být nově začínajícím chovatelem a splňovat kvalifikační požadavky.

5.2. Uvádění produktů na trh

příprava strategie a realizace regionálních nebo celostátních komunikačních a propagačních kampaní o produktech akvakultury a jiných komunikačních kampaní, zlepšujících povědomí veřejnosti o odvětví rybolovu a akvakultury. Příjemci podpory: Mikropodniky, malé, střední a velké podniky, které jsou podniky akvakultury, vzdělávací subjekty a školní podniky v odvětví rybářství, výzkumné ústavy se zaměřením na rybářství, rybářská sdružení, hlavní spolek rybářského svazu a pobočné spolky rybářských svazů.

Příjem žádostí:  4. – 24.4.2017

Připravte kvalitně svůj projekt tak, aby byl podpořen.

Těšíme se na Vaši odezvu.
BIOLOGICA s.r.o.

Dotace na sociální bydlení - nové výzvy IROP v roce 2017

Aktuálně můžete čerpat dotaci z IROP na své projekty v oblasti sociálního bydlení!

Podporovanými aktivitami jsou - deinstitucionalizace sociálních služeb, rozvoj sociálních služeb, rozvoj komunitních center a sociální bydlení (pořízení bytů, bytových domů atd.)

Příjem žádostí u výzvy č.60, č.61 a č.62: zahájení  29.11. 2016;  ukončení 31.10. 2022

 

Plánované výzvy pro sociální bydlení:

73. výzva - Sociální bydlení celá ČR

Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení

Předpoklad vyhlášení 04/2017 ukončení 09/2017

74. výzva - Sociální bydlení pro SVL - sociálně vyloučené oblasti - celá ČR, splňující definici SVL 

Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Předpoklad vyhlášení 04/2017 ukončení 09/2017

Připravte kvalitně svůj projekt tak, aby byl podpořen. 

Těšíme se na Vaši odezvu.
BIOLOGICA s.r.o.

Čtvrté kolo Programu rozvoje venkova

Čtvrté kolo Programu rozvoje venkova přináší 13 nových výzev pro zemědělce, zpracovatele, obchodní a lesní podnikatele, s příjmem žádostí v termínu 2. 4. – 24. 4. 2017. Z balíku 13 výzev, vystupuje do popředí především výzva na agroturistiku, jenž je jedinou dotační příležitostí programového období 2014 – 2020, podporující investice do ubytování a pohostinství. Žadatel musí mít na svém celkovém obratu min. 30% podíl tržeb ze zemědělské prvovýroby, anebo hospodařit v lese o výměře min. 10ha. Oproti loňskému kolu je nově stanovena povinnost žadatele být registrován min. 2 roky v evidenci zemědělského podnikatele.

Výzvy a dotace OP PIK v roce 2017

V letošním roce můžete čerpat dotace z OP Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost celkem v deseti oblastech:

Inovační projekt; Úspory energie; Potenciál; Aplikace; Obnovitelné zdroje energie; Inovace - patent; Spolupráce; Služby infrastruktury; Inovační vochery a Nízkouhlíkové technologie.

Zahrnují obory podnikaní např. Zpracovatelský průmysl, Technologie, Věda a výzkum, IT a telekomunikace, Vzdělání, Stavebnictví, Obchod a služby, Zdravotnictví atd.

Jsou určeny pro malé, střední i velké podniky.

Kontaktujte nás a představte nám svůj podnikatelský záměr. 

Konzultace a posouzení Vašeho projektu a záměru je zdarma!

Připravte kvalitně svůj projekt tak, aby byl podpořen.

BIOLOGICA s.r.o.

Seminář - Operační Program Životní Prostředí

Dovolte,
abychom Vás jménem firmy BIOLOGICA s.r.o. pozvali na blížící se akci, kterou pořádáme pro naše klienty.

Seminář se koná ve středu 6.4.2016 od 9:00 hod do 12:00
- Operační program životní prostředí 2014-2020
- Jednotlivé prioritní osy
- Oprávnění žadatelé
- Výše dotací
- Co potřebuji pro podání žádosti o dotaci
- Harmonogram výzev a aktuální výzvy
- Systém administrace projektů OPŽP v prostředí MS2014+ 

Místo konání:
Pod Hradbami 2002/1, Velké Meziříčí.

Těšíme se na Vaši účast a prosíme předem o její potvrzení a nahlášení počtu účastníků na e-mail: dotace@biologica.cz. ve znění: jméno, příjmení, podnik, termín a místo kurzu.

Počet účastníků je omezen!
Seminář je zdarma a občerstvení zajištěno.

V případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat
na email: dotace@biologica.cz .

Seminář - Výběrová řízení v rámci projektu

Dovolte,
abychom Vás jménem firmy BIOLOGICA s.r.o. pozvali na blížící se akci, kterou pořádáme pro naše klienty.

Seminář se koná ve středu 20.4.2016 od 9:00 hod do 12:00
- typy výběrových řízení
- jaké výběrové řízení zvolit
- zadávací podmínky
- hodnotící kriteria
- soulad s dotačními podmínkami
- příklady jednotlivých řízení

Místo konání:
Pod Hradbami 2002/1, Velké Meziříčí.

Těšíme se na Vaši účast a prosíme předem o její potvrzení a nahlášení počtu účastníků na e-mail: dotace@biologica.cz. ve znění: jméno, příjmení, podnik, termín a místo kurzu.

Počet účastníků je omezen!
Seminář je zdarma a občerstvení zajištěno.

V případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat
na email: dotace@biologica.cz .

NZÚ - 2. výzva pro bytové domy

Zahrnuje následující oblast podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

 • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy. Tato opatření lze vhodně kombinovat s výměnou neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalací technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu a další. Splnění podmínek Programu v oblasti A lze dosáhnout všemi výše uvedenými opatřeními, přičemž pro splnění podmínek pro oblast A není povinně požadováno současné podání žádosti v oblasti C. V případě, že ale nově instalovaný zdroj splňuje i podmínky pro podání žádosti v oblasti C, je pro žadatele samozřejmě výhodné podat žádost v oblasti A i v kombinaci s oblastí C a získat tak vyšší podporu.
 • podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

 

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na výměnu plynového vytápění za plynová tepelná čerpadla nebo za jednotku kombinované výroby elektřina a tepla využívající jako palivo zemní plyn.
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
 • podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

 

Zahájení příjmu žádostí: 15. března 2016
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021
Výše podpory:

 • Celková výše podpory na jednu žádost je v oblasti podpory A nebo i v kombinaci více opatření z oblasti podpory A a C omezena na max. 30 % řádně doložených způsobilých výdajů.
 •  U samostatného opatření z oblasti podpory C je celková výše podpory na jednu žádost omezena na max. 25% řádně způsobilých doložených výdajů.
 • U žádostí podaných v režimu veřejné podpory může být celková výše dotace omezena také příslušnými pravidly pro čerpání vybraného typu veřejné podpory.
 • Minimální výše dotace, o kterou lze žádat, je stanovena na 50 000 Kč.

 

Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru:

 • Maximální celková výše podpory v této podoblasti je 40 000 Kč, max. však 10 % z alokované částky podpory v podoblasti A.0, A.1 nebo A.2.
 • Maximální celková výše podpory v této podoblasti je 15 000 Kč, max. však 10 % z alokované částky podpory v podoblastech C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

 

Kdo může o podporu zažádat:
Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, např. tedy:

 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající
 • společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ")
 • bytová družstva (dále jen „BD")
 • města a obce (včetně městských částí)
 • případně další právnické osoby

 

OPPIK - přehled aktuálních výzev

I. výzva programu podpory Spolupráce — Technologické platformy

 • Cílem programu podpory Spolupráce – Technologické platformy je podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

 • Žádosti o podporu jsou přijímány od 4. 1. 2016 do 4. 5. 2016

 

I. výzva programu podpory Služby infrastruktury

 

 • Hlavním cílem programu podpory Služby infrastruktury je zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Tyto aktivity povedou ke zlepšení mezisektorové spolupráce a podmínek pro rozvoj inovačních firem a konkurenční výhody jako zásadního prvku ovlivňujícího efektivitu celého inovačního systému v ČR.

 

 • Žádosti o podporu jsou přijímány od 4. 1. 2016 do 4. 5. 2016

 

I. výzva programu podpory Obnovitelné zdroje energie

 

 • Cílem programu Obnovitelné zdroje energie je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány jsou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

 

 • Žádosti o podporu jsou přijímány od 4. 1. 2016 do 4. 5. 2016.

 

II. výzva programu podpory Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

 

 • Cílem výzvy programu INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích a rovněž zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví nejen mezi malými a středními podnikateli, ale také u veřejných výzkumných institucí a vysokých škol.

 

 • Žádosti o podporu jsou přijímány od 4. 1. 2016 do 31. 12. 2017, pokud poskytovatel podpory nerozhodne jinak.

 

III. výzva programu podpory Technologie

 

 • Cílem výzvy programu Technologie je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP) a přispívat tak k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

 

 • Žádosti o podporu jsou přijímány od 4. 1. 2016 do 4. 5. 2016.

 

 

 

Aktuální dotace pro zemědělce nejen z Programu Rozvoje Venkova

Jak jste se mohli dozvědět na našem semináři konaném minulý týden, Program rozvoje venkova není jedinou možností dotací pro zemědělce.

V tomto roce můžete také žádat:

 

Operační Program Životní Prostředí

PO2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

pořízení dodatečných technologií ke snížení emisí znečišťujících látek (např. tkaninové filtry, elektrostatické odlučovače, technologie ke snižování emisí z produkce, skladování a aplikace statkových hnojiv) – dotace na snížení emisí čpavku

 

PO3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

 • Separace bioodpadů – svozová vozidla, velkoobjemové kontejnery a s tím spojená technika (nakladače, drtiče, štěpkovače, sběrné/míchací vozy)
 • Materiálové využití bioodpadů – kompostárny – výstavba a vybavení (kompostovací plocha, kompostovací vaky, traktor s překopávačem, drtič, štěpkovač, čelní nakladač a další technika)
 • budování samostatného sběru a svozu gastroodpadů/kuchyňských odpadů,
 • výstavba bioplynových a biofermentačních stanic pro zpracování bioodpadů.

 

PO4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Příklady podporovaných aktivit:

 • Prevence šíření a omezování výskytu invazivních druhů
 • Minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku
 • Založení biocenter, biokoridorů v rámci ÚSES,
 • Liniové a skupinové výsadby dřevin – stromořadí, větrolamy, remízy, aj.
 • Obnova historické cestní sítě včetně vegetace
 • Vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační funkcí – malé vodní nádrže, tůně apod.

 

 

Operační Program Podnikání a Inovace pro Konkurenceschopnost

Úspory energie

 • Obor podnikání: Zpracovatelský průmysl, Technologie, IT a telekomunikace, Stavebnictví, Energetika, Obchod a služby, Těžba a dobývání, Zdravotnictví, Zemědělství, rybářství a lesnictví, Jiné
 • Velikost podniků: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik
 • Dotace na: snížení energetické náročnosti, zvýšení energetické efektivity
 • Výše dotace: 500 tis. - 250 mil. Kč
 • Stav výzvy: očekává se vyhlášení výzvy
 • Termín vyhlášení výzvy: srpen 2016

Jaké aktivity budou podporovány?

 • snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické efektivity v podnikatelském sektoru

Na co se dotace vztahuje?

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu
 • zateplení, výměna a renovace oken, další stavební opatření umožňující snížit energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti / zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku
 • instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku

Pro koho je program určen?

 • pro podniky všech velikostí působící ve zpracovatelském průmyslu
 • rovněž pro podnikatele v oborech: zemědělství, těžba a dobývání, výroba a rozvod energie, zásobování vodou, nakládání s odpady, sanace, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, doprava a skladování, informační a komunikační činnosti, činnosti v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa), vědecké a technické činnosti, administrativní a podpůrné činnosti (např. cestovní agentury, činnosti související se zaměstnáním, bezpečnostní a pátrací činnosti, administrativní a jiné podpůrné činnosti pro podnikání), vzdělávání (soukromé školy), zdravotní a sociální péče a další.

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 50 % prokázaných způsobilých výdajů 
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 40 % prokázaných způsobilých výdajů 
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 30 % prokázaných způsobilých výdajů

 

Pozvánka na semináře

Dovolte, abychom Vás jménem firmy BIOLOGICA s.r.o. pozvali na blížící se akce, které pořádáme pro naše klienty

Semináře se konají vždy od 9:00 do 12:30 hod:

23.2.2016 Program rozvoje venkova

 • PRV v novém programovém období
 • Jednotlivé prioritní osy
 • Způsob podání žádostí
 • Práce v portálu farmáře
 • Oprávnění žadatelé

1.3.2016 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 • Jednotlivé prioritní osy
 • Oprávnění žadatelé
 • Výše a způsob čerpání dotací
 • Co potřebuji pro podání žádosti o dotaci
 • Harmonogram výzev a aktuální výzvy
 • Systém administrace projektů v prostředí MS2014+

8.3.2016 Dotace - sociální oblast a školství ESF, MŠMT a další

 • Jednotlivé prioritní osy
 • Oprávnění žadatelé
 • Výše a způsob čerpání dotací
 • Co potřebuji pro podání žádosti o dotaci
 • Harmonogram výzev a aktuální výzvy
 • Systém administrace projektů

15.3.2016 Integrovaný regionální operační program

 • Jednotlivé prioritní osy
 • Oprávnění žadatelé
 • Výše a způsob čerpání dotací
 • Co potřebuji pro podání žádosti o dotaci
 • Harmonogram výzev a aktuální výzvy
 • Systém administrace projektů

22.3.2016 Administrace projektů v prostředí MS2014+

 • Registrace
 • Užívání
 • Podání žádosti
 • Nahrávání a podpisy příloh
 • Cost benefit analýzy
 • Práce přímo v prostředí Ms2014+ (vlastní počítač s sebou!)

Místo konání:

Pod Hradbami 2002/1, Velké Meziříčí.

Těšíme se na Vaši účast a prosíme předem o její potvrzení a nahlášení počtu účastníků na e-mail: dotace@biologica.cz. ve znění: jméno, příjmení, podnik, termín a místo kurzu.

Počet účastníků je omezen!

Seminář je zdarma a občerstvení zajištěno.

 

V případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat na email: dotace@biologica.cz .

Aktuální výzvy v Operačním programu životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím SFŽP ČR dnes zahájilo příjem žádostí o podporu v Operačním programu Životní prostředí pro roky 2014 až 2020. Od 14. srpna mohou žadatelé podávat plné žádosti o podporu  v rámci 16-ti výzev vyhlášených v červnu letošního roku. Na žadatele čeká v první vlně přes 12 miliard korun.

V prvních výzvách nového Operačního programu Životní prostředí jsou přijímány žádosti o dotaci na projekty zaměřené na zlepšení kvality vody, ovzduší, zpracování odpadu a ochranu přírody. Štědrá podpora bude směřovat i na podporu projektů na udržení vody v krajině, které jsou klíčové pro překlenutí zvláště suchých období, která ČR aktuálně zažívá.

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝZEV

1. výzva

Stav výzvy: Probíhá příjem žádostí

Podání žádosti od: 14.08.2015

podání žádosti do: 13.11.2015

Celková alokace: 750 000 000 Kč

 • Předmět podpory

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Specifický cíl: 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

Cílem je dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem.

Typy podporovaných projektů a aktivit

 • výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány),
 • výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod,
 • odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) – podporovaná zejména u vodárenských nádrží, nádrží koupacích vod a na přítocích do těchto nádrží.

 

2. výzva

Stav výzvy: Probíhá příjem žádostí

Podání žádosti od: 14.08.2015

podání žádosti do: 13.11.2015

Celková alokace: 50 000 000 Kč

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Specifický cíl: 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Cílem je zvýšit počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou odpovídající jakosti, zvýšit zabezpečení stability dodávky pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod a nejsou kvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha.

Typy podporovaných projektů a aktivit

 • výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě
 • výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.

 

3. výzva

Stav výzvy: Probíhá příjem žádostí

Podání žádosti od: 14.08.2015

podání žádosti do: 13.11.2015

Celková alokace: 300 000 000 Kč

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Specifický cíl: 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Cílem je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.

 • Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů

Typy podporovaných projektů

 • realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní),
 • zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění,
 • zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní,
 • umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny).
 • Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků

Úplný výčet typů projektů není možné s ohledem na množství technických řešení a různorodost řešených lokalit vytvořit; mezi podporované typy projektů patří například:

 • plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, nádrž),
 • podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty,
 • vsakovací šachty,
 • podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace.
 • Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně
  • výstavba suchých nádrží (poldrů),
  • vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží.

 

 

4. výzva

Stav výzvy: Probíhá příjem žádostí

Podání žádosti od: 14.08.2015

podání žádosti do: 13.11.2015

Celková alokace: 200 000 000 Kč

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Specifický cíl: 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření

 • Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření

Typy podporovaných projektů

 • zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení,
 • zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní,
 • zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni pro 2. období plánování dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (aktualizace vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem, mapy rizik a mapy povodňového nebezpečí, návrhy efektivních opatření jako podklad pro plány pro zvládání povodňových rizik, dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem, zpracování podkladů pro aktualizaci plánů pro zvládání povodňových rizik),
 • studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem viz „Vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem v ČR“, jako podklad pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření.
 • Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány.
  • budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic,
  • budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na státní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.
  • Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.
   • budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic,
   • budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.

5. výzva

Stav výzvy: Probíhá příjem žádostí

Podání žádosti od: 14.08.2015

podání žádosti do: 13.11.2015

Celková alokace: 1 500 000 000 Kč

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl: 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

 • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury),
 • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
 • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
 • výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

6. výzva

Stav výzvy: Probíhá příjem žádostí

Podání žádosti od: 14.08.2015

podání žádosti do: 15.01.2016

Celková alokace: 300 000 000 Kč

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl: 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

V ČR stále zůstává velké množství starých ekologických zátěží, u nichž není znám rozsah rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, anebo jsou tato rizika natolik závažná, že je nezbytné tyto staré ekologické zátěže odstranit.

 • inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit kontaminovaných míst podle závažnosti,
 • realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik,
 • sanace vážně kontaminovaných lokalit.

Typy podporovaných projektů:

 • Realizace komplexní inventarizace všech kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných lokalit, jejímž výstupem bude databáze těchto lokalit. Na základě informací získaných o kontaminaci a jejích dopadech budou lokality v databázi kategorizovány do priorit. Zároveň bude probíhat průběžná aktualizace již evidovaných lokalit.

7. výzva – viz 6.výzva DTTO

8. výzva

Stav výzvy: Probíhá příjem žádostí

Podání žádosti od: 14.08.2015

podání žádosti do: 13.11.2015

Celková alokace: 2 500 000 000 Kč

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Specifický cíl: 2.2 - Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním znečišťujících látek

Cílem je snížit koncentrace znečišťujících látek v ovzduší prostřednictvím omezení resuspenze a emisí znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů.

 1. Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
 2. Náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
 3. Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
 4. Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů.
 5. Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů.
 6. Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky.
 7. Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat.
 8. Omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).
 9. Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií.

Důraz je kladen na aplikaci pokročilých nejlepších dostupných technik (BAT) a nově vznikajících technik ve všech relevantních případech s cílem dosažení nejlepších emisních parametrů s ohledem na technické možnosti zdrojů.

9. -12. výzva

Stav výzvy: Probíhá příjem žádostí

Podání žádosti od: 14.08.2015

podání žádosti do: 14.10.2015

Celková alokace: 164 000 000 Kč

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny

Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny.

Typy podporovaných projektů a aktivit

 • Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury

Podporovaná opatření:

 • opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů, a to zejména na významných tahových cestách obojživelníků, míst, kde dochází k úhynu kriticky a silně ohrožených druhů apod.,
 • výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
 • zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
 • odstranění migračních překážek na vodních tocích,
 • instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců podporující jejich poproudou migraci,
 • obnova konektivity vodního toku s nivními biotopy apod.

 

 • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.

Podporovaná opatření:

 • zpracování plánu ÚSES; plán ÚSES musí být zpracován dle Metodiky vymezování územního systému ekologické stability,
 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES realizace interakčních prvků podporujících ÚSES ,
 • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové porosty, remízy), založení nebo obnova krajinného prvku,
 • zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků,
 • obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem a její doprovodnou vegetaci umožňující pěší průchod krajinou,
 • vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí (např. tůní, mokřadů, rybníků a malých vodních nádrží apod.) včetně nepravidelně zatápěných území (např. lužní lesy).
 • Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů.

Podporovaná opatření:

 • vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek) a to včetně navazujících říčních ramen při respektování přístupů ochrany území před povodněmi,
 • podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, zejména:
 • zajištění dostatečně širokého pásu nivy pro přirozený vývoj koryta vodního toku,
 • vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu vázaných organismů,
 • terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístných zásahů umožňujících proces renaturace vodního toku apod.
 • Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000.

Podporovaná opatření:

 • dosadby a podsadby dřevin přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a nezbytné následné péče,
 • výsadby dřevin přirozené druhové skladby nad rámec minimálního podílu MZD při obnově porostů, včetně zajištění ochrany,
 • rekonstrukce porostů s vnášením dřevin přirozené druhové skladby,
 • provedení výchovného zásahu (prořezávky, probírky do 40, probírky 40 +) se zachováním příznivého počtu dřevin přirozené druhové skladby, zlepšení jejich konkurenční schopnosti v porostu a zajištění přirozené prostorové skladby porostu,
 • vnos stanovištně vhodných keřů do porostních plášťů.
 • Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu.

Podporovaná opatření:

 • podpora opatření zamezující vodní erozi
 • plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů, …),
 • stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy, …),
 • preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů, …).
 • podpora opatření zamezující větrné erozi
 • obnova či zakládání větrolamů

15. výzva

Stav výzvy: Probíhá příjem žádostí

Podání žádosti od: 14.08.2015

podání žádosti do: 14.10.2015

Celková alokace: 152 000 000 Kč

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl: 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Cílem je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu.

Typy podporovaných projektů a aktivit

 • Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

Podporovaná opatření:

 • Studie systémů sídelní zeleně zpracované v souvislosti s realizací konkrétního opatření. Studie musí být zpracována autorizovaným architektem pro obor zahradní a krajinářská tvorba a dle osnovy a metodického rámce pro zpracování studií systémů sídelní zeleně.
 • Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch:
  • zakládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů), tj. liniové, skupinové i solitérní výsadby, zatravněné plochy včetně druhově bohatých trávníků, apod. a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
  • obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně (revitalizační zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající výsadby),
  • realizace přírodě blízkých opatření ke zpomalení odtoku a retenci srážkové vody jako součást zakládání a obnovy ploch a prvků zeleně.
  • Obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod.) spočívající ve vytvoření vodních a mokřadních biotopů prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí.

16. výzva

Stav výzvy: Probíhá příjem žádostí

Podání žádosti od: 14.08.2015

podání žádosti do: 30.09.2015

Celková alokace: 3 000 000 000 Kč

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Specifický cíl: 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek

Cílem je omezit primární emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností.

Typy podporovaných projektů a aktivit 

 1. Výměna zdrojů tepla na pevná paliva za:
 • tepelné čerpadlo.
 • kotel na pevná paliva.
 • plynový kondenzační kotel.
 1. Instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
 2. Instalace dodatečných zařízení (např. filtr) ke snížení emisí znečišťujících látek,
 3. Technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu ("mikro" energetická opatření).

Co nás čeká v dotačním období 2014 - 2020

Vzhledem k tomu, že se nacházíme na konci roku 2014 množí se stále více dotazů, jaké budou podmínky pro získání dotací z fondů EU v dalším programovém období 2014+. Předkládáme vám zde navrženou strukturu připravovaných operačních programů vymezují se podle rámce jednotlivých cílů.

1) V rámci cíle "Investice pro růst a zaměstnanost" (financované z EFRR, ESF a FS):

 • OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu)
 • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy)
 • OP Zaměstnanost (řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí)
 • OP Doprava (řízený Ministerstvem dopravy)
 • OP Životní prostředí (řízený Ministerstvem životního prostředí)
 • Integrovaný regionální operační program (řízený Ministerstvem pro místní rozvoj)
 • OP Praha – pól růstu ČR (řízený Magistrátem hl. města Prahy)
 • OP Technická pomoc (řízený Ministerstvem pro místní rozvoj)

2) V rámci cíle "Evropská územní spolupráce" (financované z EFRR):

 • OP přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika (řízený Ministerstvem pro místní rozvoj)
 • OP přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika (koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj)
 • OP přeshraniční spolupráce Rakousko - Česko (koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj)
 • OP přeshraniční spolupráce Bavorsko - Česko (koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj)
 • OP přeshraniční spolupráce Sasko - Česko (koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj)
 • OP nadnárodní spolupráce Central Europe 2020 (koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj)
 • OP meziregionální spolupráce (koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj)

3) Dále byly schváleny programy (financované z EZFRV a ENRF):

 • Program rozvoje venkova (řízený Ministerstvem zemědělství)
 • OP Rybářství (řízený Ministerstvem zemědělství)

 

24. výzva Operačního programu životní prostředí

24. vyzva na ochranu ovzdusí v rámci OPZP, PO2 , pro všechny oblasti mimo Moravskoslezsky kraj podporuje nákup zametacích nebo kropicích vozů nebo úpravy pro skladování a aplikaci kejdy v zemědelství. 

Aktuality

Výzva č.114 OPŽP nabízí dotační podporu mimo jiné i na podprou kompostování kalů z ČOV

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.
 
Příjem žádostí: od 3.9. 2018 do 2.12.2019
Příjemci podpory: 
Kraje; Obce a města; Svazky obcí; Městské části hl. m. Prahy; Organizační složky státu; Státní podniky; Státní organizace; Příspěvkové organizace; Veřejné výzkumné instituce; Veřejnoprávní instituce; Vysoké školy a školská zařízení; Nestátní neziskové organizace; Církve a náboženské společnosti a jejich svazy; Obchodní společnosti a družstva; Podnikatelské subjekty; Fyzické osoby - podnikající
Typy podporovaných projektů a aktivit
Podporovaná aktivita 3.2.2: Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů.
 
V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 Výstavba/ modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů (vyjma kovů,
skla, skupiny odpadů 17 dle Katalogu odpadů a skupiny 16 dle Katalogu odpadů). Dále
nebudou podporovány kompostárny či jiná zařízení, ve kterých bude probíhat proces
aerobního zpracování (kompostování) biologicky rozložitelných odpadů s výjimkou
odpadů zařazených pod katalogová čísla: 02 02 04; 02 03 05; 02 04 03; 02 05 02; 02 06 03; 02 07 05; 19 08 05. V rámci aktivity lze podpořit zařízení využívající odpady zařazené pod katalogové číslo 02 06 01 dle Katalogu odpadů.
Jako manipulační nebo energetický prostředek nelze v rámci této výzvy podpořit traktor,
traktorbagr nebo malotraktor.
Žadatel v rámci žádosti o podporu předloží potvrzení o záměru dodávek budoucích
dodavatelů odpadů, v rozsahu pokrytí minimálně poloviny roční kapacity
podporovaného zařízení.
Maximální měrné finanční náklady k navýšení kapacity zařízení mohou být 30 000 Kč/t
(Jedná se o způsobilé realizační náklady bez DPH vzhledem k navýšené kapacitě zařízení
v Kč/t odpadu za rok)
V této aktivitě bude možné podpořit projekty zaměřené na navýšení kapacity aerobního
zpracování čistírenských kalů v kompostárnách. V rámci těchto projektů bude za
uznatelnou považována technika, která přímo slouží k zapravení čistírenského kalu do zakládky. Za uznatelnou techniku jsou považovány pouze překopávače, rozmetadla a míchací vozy v případě, že jimi zařízení již nedisponuje. Dále je možné podpořit nezbytné stavební úpravy související s navýšením kapacity (zpevněná plocha, jímka).
 
Podpořit nelze pořízení: manipulační techniky, nakladačů, štěpkovačů a drtičů,
energetických prostředků, vah, monitorovacích zařízení a dalších komponentů, které
slouží k provozu kompostárny jako celku.
Tým BIOLOGICA s.r.o.

Reference

Díky fy BIOLOGICA jsme v roce 2015 získali 90% dotaci na projekt systému svozu bioodpadu. Zvládli jak náročné několikakolové výběrové řízení, tak administraci pod velkým časovým tlakem.
VOPETUS s.r.o.


Kontakty

 • Biologica s.r.o.
 • Sochorova 3178/23, Žabovřesky
 • Brno 61600
 • +420 775 909 947
 • info@biologica.cz

 • IČ: 27739660
 • Firma je vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 55818