Získám dotaci?

Ověříme vaši šanci na dotaci, stačí, když vyplníte formulář.

FAQ

 • V obci řešíme nakládání s bioodpady. Jaké jsou možnosti?
 • Aktuálně je možné podat žádost o dotaci v 5. výzvě Operačního programu životní prostředí, a to jak na vybavení obce kontejnery na separaci bioodpadu, svozovou technikou, tak na výstavbu kompostárny a její vybavení.

Evropský sociální fond

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti.

Cíle Evropského sociálního fondu:

·         Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce

·         Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce

·         Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce

·         Celoživotní vzdělávání

·         Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly

·         Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání

·         Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce

·         Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce

Operační programy ESF – Programové období 2014 – 2020:

·         OP Zaměstnanost – řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí

·         OP Výzkum, vývoj a vzdělání – řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

·         OP Praha – pól růstu ČR – řízený Magistrátem hlavního města Praha

       

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


Cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Pojem „konkurenceschopný“ zahrnuje schopnost místních firem prosazovat se na světových trzích a vytvářet dostatek pracovních míst. Pojem „udržitelný“ zvýrazňuje dlouhodobý horizont konkurenční schopnosti, což zahrnuje mj. i environmentální dimenzi hospodářského rozvoje.

OPPIK se zaměřuje na rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, rozvoj podnikání a konkurence schopnosti malých a středních podniků, energetické úspory a rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií.

Řídicí orgán
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Alokace

4,33 mld. EUR

Tematické cíle

1. Investice do výzkumu, vývoje a inovací pro praxi (PO1)

2. Rozvoj využívání informačních a komunikačních technologií (PO4)

3. Podpora malých a středních podniků (PO2)

4. Snižování energetické náročnosti ekonomiky (PO3)

7. Modernizace dopravní infrastruktury a ekologická doprava (PO3)


Podporované oblasti

Prioritní osa 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 

Prioritní osa 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem 

Prioritní osa 3:Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

Prioritní osa 4:  Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií 

Prioritní osa 5: Technická pomoc

Operační program Životní prostředí

Operační program životní prostředí je zaměřen na zlepšení kvality životního prostředí, ochrana vod, ovzduší, investice do odpadového hospodářství, ochranu přírody a krajiny a s tím souvisejícím zkvalitňováním prostředí. Program je rozdělen do  5 prioritních os:

1) Čistota vody

2) Kvalita ovzduší

3) zpracování odpadu

4) Ochrana přírody

5) Energetické úspory

Alokace prostředků pro dotační období 2014 - 2020: 69,3 mld. Kč

 

 

Podpora v rámci jednotlivých prioritních os OPŽP

1) Čistota vody

1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření

2) Kvalita ovzduší

2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek
2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním znečišťujících látek

3) Zpracování odpadu

3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
5. výzva
3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

4) Ochrana přírody

4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
4.2 Posílit biodiverzitu
4.3 Posílit přirozené funkce krajiny
4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

5) Energetické úspory

5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

5.2 - Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

 

harmonogram-vyzev-opzp.xls

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Program se zaměřuje na podporu rozvoje výzkumu, spolupráce veřejných a soukromých subjektů při realizaci výzkumných aktivit, zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání a jeho relevanci pro trh práce, vybavení vysokých škol pro moderní výuku. Součástí budou také investice do systému předškolního, základního i středoškolského vzdělávání, rozvoje klíčových kompetencí žáků, studentů i pedagogů.

Alokace prostředků pro dotační období 2014 - 2020: 75,9 mld. Kč

 

 

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z programového období 2007–2013. Prioritou IROPu je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

Řídící orgán

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Alokace

4,64 mld. EUR

 

Tematické cíle

2. Rozvoj využívání informačních a komunikačních technologií (PO 3)

4. Snižování energetické náročnosti ekonomiky (PO 2)

5. Omezování přírodních rizik, povodní a ekologické zátěže (PO 1)

6. Ochrana životního prostředí a využívání přírodního bohatství (PO 3)

7. Modernizace dopravní infrastruktury a ekologická doprava (PO 1)

9. Fungující sociální systém a boj proti chudobě (PO 2, PO 4)

10. Zkvalitnění systému vzdělávání (PO  2)

11. Kvalitní, efektivní a transparentní veřejná správa a instituce (PO  3)

Podporované oblasti

Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj

Prioritní osa 5: Technická pomoc

 

Operační program Doprava

Z tohoto programu bude podporován rozvoj dopravní infrastruktury, především dobudovaní páteřních komunikací v ČR - především pro silniční a železniční dopravu. Finance budou také investovány do řešení specifických problémů měst včetně Prahy.

Alokace prostředků pro dotační období 2014 - 2020: 126,8 mld. Kč

 

 

Zaměstnanost

Z tohoto programu půjdou finance především do podpory zaměstnanosti, rekvalifikací a vytváření nových míst. Součástí bude podpora sociálního podnikání a zaměstnávání mladých. Podporovat se bude například začleňování znevýhodněných osob na trh práce, boj proti diskriminaci na pracovištích nebo podpora sociálních podniků.

Alokace prostředků pro dotační období 2014 - 2020: 57,7 mld. Kč

 

 

Program rozvoje venkova

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován bude komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni.

Řídící orgán

Ministerstvo zemědělství

Alokace

2,31 mld. EUR

Tematické cíle

1. Investice do výzkumu, vývoje a inovací pro praxi (Priorita 1)

3. Podpora malých a středních podniků (Priorita 2)

4. Snižování energetické náročnosti ekonomiky (Priorita 5)

5. Omezování přírodních rizik, povodní a ekologické zátěže (Priorita 4)

6. Ochrana životního prostředí a využívání přírodního bohatství (Priorita 5)

8. Zvyšování zaměstnanosti a kvalitní pracovní síla (Priorita 6)

9. Fungující sociální systém a boj proti chudobě (Priorita 6)

10. Zkvalitnění systému vzdělávání (Priorita 2,3,4,5)

Podporované oblasti

Priorita 1: Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech

Priorita 2: Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů

Priorita 3: Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství 

Priorita 4: Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím 

Priorita 5:  Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu 

Priorita 6: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

harmonogram-prv.pdf

Sport

Sport

 

Mezinárodní spolupráce

1. Programy přeshraniční spolupráce

Programy jsou zaměřeny zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem.

Platí zde Princip vedoucího partnera, který zodpovídá za realizaci projektu a musí mít min. jednoho projektového partnera na druhé straně hranice.

 

 

Interreg V-A Česká republika - Polsko,

 

 • Řízený Ministerstvem pro místní rozvoj
 • Vhodní příjemci:  orgány veřejné správy a jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, vzdělávací instituce včetně vysokých škol, hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení, asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu, církve a náboženské spolky, nestátní neziskové organizace, Evropské seskupení pro územní spolupráci.
 • Splnění min. 3 prvních níže uvedených kritérií spolupráce: společná příprava projektu
  společná realizace projektu
  společné financování projektu 
  společný personál projektu
 • Alokace:  226 221 710 EUR na celé období

 

Prioritní osa 1: Společné řízení rizik

 • Investice do rozvoje společných či propojených systémů prevence, monitoringu, reakce a odstraňování následků rizik
 • Investiční opatření směřující ke zvýšení schopnosti záchranných a bezpečnostních složek efektivně zasahovat po obou stranách hranice
 • Společná odborná příprava pracovníků záchranných/bezpečnostních složek a složek krizového řízení zaměřená na posílení přeshraniční akceschopnosti

Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

 • Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí
 • Podpora využití nehmotného kulturního dědictví
 • Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu (např. rekonstrukci a modernizaci lokálních a regionálních silničních spojení)
 • Společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů (např. webové stránky, mobilní aplikace)
 • Evaluace, studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů

Prioritní osa 3:Vzdělávání a kvalifikace

 • Příprava a realizace společného vzdělávání  (příprava či realizace společenských kurzů, vzdělávacích programů, příhraniční výměnu učňů, studentů a pedagogických pracovníků)
 • Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce  (pracovní stáže a praxe)
 • Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému (výuka jazyka zahraničního partnera)

Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit

 • Opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni
 • Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy 
 • Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO a sociálních a hospodářských partnerů

 

Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika,

 • Koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj
 • Oprávnění žadatelé: veřejnoprávní, neziskové organizace nebo i v některých případech podnikatelské subjekty
 • Splnění min. 3 prvních níže uvedených kritérií spolupráce:                                                        společná příprava projektu
  společná realizace projektu
  společné financování projektu 
  společný personál projektu
 • Alokace: 90 139 463 EUR na celé období

 

Prioritní osy 1: Využívání inovačního potenciálu

 • Příprava a realizace společných vzdělávacích, odborných a školících programů
 • Podpora investování podniků do výzkumu, inovace a vytváření propojení a synergií mezi podniky, centry výzkumu, vývoje a vysokoškolským prostředím

Prioritní osa 2: Dopravní dostupnost

 • Rekonstrukce mostních prvků, rekonstrukce vybraných silničních úseků, budování dopravních prvků zvyšujících plynulost dopravy (křižovatky, kruhové objezdy apod.)
 • Studie zaměřené na zvyšování přepravní kapacity dopravní sítě.

Prioritní osa 3: Kvalitní životní prostředí

 • Zachování, ochrana a podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
 • Ochrana a obnova biodiverzity, půdy, podpora ekosystémových služeb včetně sítě NATURA 2000 a zelených infrastruktur

Prioritní osa 4: Rozvoj místních iniciativ

 • Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi

 

 

Interreg V-A Rakousko - Česká republika,

 • Koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj
 • Oprávnění žadatelé: veřejnoprávní instituce nebo neziskové organizace. Podrobný výčet vhodných žadatelů bude upřesněn pro každou investiční prioritu.
 • Splnění min. 3 kritérií spolupráce (Kritérium společné přípravy a společné realizace projektu je třeba splnit vždy):                                                                                                                                    společná příprava projektu
  společná realizace projektu
  společné financování projektu 
  společný personál projektu
 • Alokace: 97 mil. EUR

 

 

Prioritní osa 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

 • Zkvalitnění a rozšíření výzkumu a inovačních kapacit
 • Podpora zapojení podniků (zejména MSP) do inovačního systému

Prioritní osa 2: Životní prostředí a zdroje

 • Zhodnocení kulturního a přírodního dědictví společného regionu udržitelným způsobem
 • Nárůst ekologické stability a zlepšení ekosystémových služeb
 • Podpora využiti ekologicky inovativního potenciálu v regionu

Prioritní osa 3: Rozvoj lidských zdrojů

 • Rozšíření společné nabídky vzdělávání a kvalifikačních aktivit s cílem zvýšit využití potenciálu lidských zdrojů v přeshraničním regionu

Prioritní osa 4: Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

 • Podpora přeshraniční spolupráce komunit a institucí ve společném regionu

 

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020,

 • Koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj
 • O prostředky budou moci opět žádat veřejnoprávní instituce nebo neziskové organizace. Podrobný výčet vhodných žadatelů bude upřesněn pro každou investiční prioritu.
 • Splnění min. 3 kritérií spolupráce (Kritérium společné přípravy a společné realizace projektu je třeba splnit vždy):                                                                                                                                                  společná příprava projektu
  společná realizace projektu
  společné financování projektu 
  společný personál projektu
 • Alokace: 103,4 mil. EUR

 

Prioritní osa 1: Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací

 • spolupráce a investice v základním výzkumu, spolupráce MSP a institucí v oblasti VaV v aplikovaném výzkumu, podpora klastrů a sítí MSP

Prioritní osa 2: Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

 • rozvoj a propagace přírodního a kulturního dědictví, ochrana a obnova biodiverzity, půdy a podpora ekosystémových služeb

Prioritní osa 3: Investice do dovedností a vzdělávání

 • podpora vzdělávání, spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce

Prioritní osa 4: Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy

 • dispoziční fond (malé projekty people-to-people) a podpora přeshraniční spolupráce občanů a institucí

 

 

Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020,

 • Koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj
 • Oprávnění žadatelé: orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace, vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, hospodářské a profesní svazy v rámci prioritních os 2, 3 a 4, evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), podnikatelské subjekty v rámci prioritní osy 3 
 • Splnění min. 3 kritérií spolupráce (Podmínky společné přípravy a realizace projektu je nutné splnit vždy. V případě společného personálu a financování je nutné splnit alespoň jednu z těchto dvou podmínek.):

společná příprava projektu
společná realizace projektu
společné financování projektu 
společný personál projektu

 •  Alokace: 157.967.067 EUR

 

Prioritní osa 1: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik 

Specifický cíl: Zintenzivnění přeshraniční akceschopnosti a výkonnosti

 • Podpora společných postupů v případě výskytu povodní
 • Realizace systémových aktivit umožňující včasnou identifikaci nebezpečí
 • Společná cvičení
 • Podpora jazykové vybavenosti
 • Práce s mládeží

Prioritní osa 2: Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

Specifický cíl: Zlepšení přeshraniční ochrany vod za účelem zvýšení kvality vod

 • Opatření na zlepšení kvality podzemních i povrchových vod včetně stavu vodních toků 

Specifický cíl: Udržení turistické atraktivity prostřednictvím zhodnocení přírodního a kulturního dědictví v udržitelné formě

 • Investice do turistické a kulturní infrastruktury
 • Zlepšení dostupnosti přírodních a kulturních atraktivit
 • Společný marketing kulturního a přírodního dědictví, vývoj koncepcí a produktů cestovního ruchu

Specifický cíl: Prohloubení přeshraniční koordinace v oblasti zachování a podpory biologické rozmanitosti

 • Společný management, ochrana biodiverzity a sítě NATURA 2000

Prioritní osa 3: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení

Specifický cíl: Rozšíření přeshraničních nabídek vzdělávání

 • Opatření předškolního vzdělávání
 • Spolupráce a partnerství všech stupňů škol 
 • Podpora opatření v rámci přeshraniční odborné Přípravy, školních projektů a profesní kvalifikace

Specifický cíl: Zlepšení zaměstnanosti mladých lidí

 • Podpora výměnných pobytů a stáží kvalifikovaných pracovníků
 • Zvyšování jazykové kvalifikace pedagogů a studentů a zlepšování mezikulturních kompetencí
 • Podpora environmentálního vzdělávání a ekologického povědomí

Prioritní osa 4: Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy

Specifický cíl: Posílení a rozvoj přeshraniční spolupráce na podporu dalšího společného rozvoje pohraničí

 • Podpora spolupráce institucí
 • Zvyšování jazykových a mezikulturních kvalifikací a kompetencí
 • Vytváření partnerství a sítí přeshraničních struktur

 

2. Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce

 

Program nadárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE,

 • Koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj
 • Zasahuje na území 9 států: Rakousko, Česká republika, Německo, Maďarsko, Itálie, Polsko, Slovenská republika, Slovinsko a Chorvatsko.
 • Zaměřuje se na výzvy, potřeby a potenciál na nadnárodní úrovni, tj. cílem je řešení společných problémů nadnárodního významu

 

Prioritní osa 1: Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy

 • Zlepšit udržitelné vazby mezi aktéry systémů inovací pro posílení regionální inovační kapacity ve střední Evropě
 • Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských regionech

Prioritní osa 2: Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě

 • Vytvářet a realizovat řešení zaměřená na zvýšení energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejné infrastruktuře
 • Zlepšit územně založené strategie nízkouhlíkového energetického plánování a politiky přispívající ke zmírňování klimatických změn
 • Zvýšit kapacity pro plánování mobility ve funkčních městských oblastech s cílem snížit emise CO2

Prioritní osa 3: Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě

 • Rozvíjet kapacity pro integrované řízení ochrany životního prostředí s cílem zajistit ochranu a udržitelné využívání přírodního dědictví a zdrojů
 • Rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kulturního dědictví a zdrojů
 • Zlepšit řízení životního prostředí funkčních městských oblastí s cílem vytvořit z nich místa, kde se bude lépe žít

Prioritní osa 4: Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě

 • Zlepšit plánování a koordinaci systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší napojení na vnitrostátní a evropské dopravní sítě
 • Zlepšit koordinaci mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit využití ekologických multimodálních dopravních řešení

 

 

Program nadnárodní spolupráce DANUBE

 • Koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj
 • Zahrnuje Rakousko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Německo, Maďarsko, Moldavsko, Černou Horu, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina.
 • Geografické vymezení koresponduje s vymezením Strategie EU pro Podunají (EUSDR) přijaté v roce 2011

 

Prioritní osa 1:Inovativně a sociálně zodpovědný Dunajský region

 • Zlepšování rámcových podmínek a vyvážený přístup ke znalostem
 • Zvyšování kvalifikace a pro podnikání a sociální inovace  

Prioritní osa 2:Environmentálně a kulturně zodpovědný Dunajský region

 • Posílení nadnárodního vodního managmentu a prevence povodňových rizik
 • Udržitelné využívání přírodního a kulturního dědictví a přírodních zdrojů
 • Obnovování a hospodaření s ekologickými koridory
 • Zlepšení připravenosti k řízení rizik a katastrof  

Prioritní osa 3: Lépe propojený Dunajský region

 • Rozvoj bezpečných dopravních systémů šetrných k ŽP a vyvážená dostupnost městských a venkovských oblastí
 • Zlepšování energetické bezpečnosti a energetické účinnosti

Prioritní osa 4:Dobře řízený Dunajský region

 • Zvyšování institucionální kapacity k řešení zásadních společenských výzev
 • Řízení podunajské makrostrategie (EUSDR)

 

 

Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE

 • Koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.
 • Program pokrývá celé území EU a dále Švýcarsko a Norsko
 • Program je určen k podpoře vzájemného učení (policy learning) mezi veřejnými orgány s cílem zlepšit fungování politik a programů regionálního rozvoje.
 • Umožňuje veřejným orgánům napříč Evropou výměnu praxí a nápadů týkajících se způsobu fungování veřejných politik a takto najít řešení pro zlepšení jejich rozvojových strategií.

Prioritní osa 1: Výzkum, technologický rozvoj a inovace

 • Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacity
 • Podpora inovativních řetězců „inteligentní specializace“ a inovačních příležitostí

Prioritní osa 2: Konkurenceschopnost malých a středních podniků

 • Podpora MSP v růstu, rozvoji a aktivitě na poli inovací

Prioritní osa 3: Nízkouhlíkové hospodářství

 • Posun k nízkouhlíkovému hospodářství

Prioritní osa 4: Životní prostředí a účinné nakládání se zdroji

 • Zachování, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
 • Efektivní využívání zdrojů, ekologický růst a inovace, řízení dopadů na životní prostředí

 

Program meziregionální spolupráce ESPON 2020

 • ESPON = Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost
 • Státy EU + partnerské země (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko)
 • Výzkumný program, který podporuje územní plánování a regionální rozvoj
 • Jeho cílem je poskytnout informace, analýzy, scénáře, mapy, databáze, indikátory aj., které přispívají k vyváženému rozvoji regionů či větších územních celků

 Prioritní osa 1: Územně analytické podklady, přenos, pozorování, nástroje a informovanost

 • Průběžná produkce územně analytických podkladů
 • Lepší přenos znalostí a využití analytické podpory uživatelů
 • Kvalitnější pozorování území a nástroje pro územní analýzy
 • Širší informovanost a využívání územně analytických podkladů

 

 

Program meziregionální spolupráce INTERACT II

 • Zaměřen na posílení efektivnosti a zkvalitnění aktivit územní spolupráce v členských státech EU a dalších 2 zemí zapojených do programu (Norska, Švýcarska)
 • Cílem programu je identifikovat, popsat a rozšířit přístupy vedoucí k správnému řízení programů Evropské územní spolupráce (EÚS)

Specifické cíle:

 • Zlepšení řídící a kontrolní kapacity programů EÚS,
 • Zlepšení kapacity EÚS v oblasti shromažďování a komunikování výsledků programu,
 • Zlepšení kapacity řízení spolupráce za účelem implementace inovativních přístupů (ESÚS, revolvingové fondy, makroregionální strategie (MRS), čl. 96, integrované územní investice atd.)

 

Program URBACT III

 • Program umožňuje všem městům posílit kvalitu strategického řízení, podporuje výměnu zkušeností mezi evropskými městy a dále uplatnění a šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst
 • 28 států EU, Norsko a Švýcarsko

 Tematické cíle:

 • Výzkum, rozvoj technologií a inovace
 • Přístup, využití a kvalita IKT
 • Konkurenceschopnost malých a středních podniků
 • Přechod na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích
 • Přizpůsobení se změně klimatu, prevence a řízení rizik
 • Životní prostředí a účinné využívání zdrojů
 • Udržitelná doprava a překážky/nedostatky v klíčových síťových infrastrukturách
 • Zaměstnanost a pracovní mobilita
 • Sociální inkluze a boj proti chudobě
 • Vzdělávání, dovednosti a celoživotní učení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Výzva č.114 OPŽP nabízí dotační podporu mimo jiné i na podprou kompostování kalů z ČOV

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.
 
Příjem žádostí: od 3.9. 2018 do 2.12.2019
Příjemci podpory: 
Kraje; Obce a města; Svazky obcí; Městské části hl. m. Prahy; Organizační složky státu; Státní podniky; Státní organizace; Příspěvkové organizace; Veřejné výzkumné instituce; Veřejnoprávní instituce; Vysoké školy a školská zařízení; Nestátní neziskové organizace; Církve a náboženské společnosti a jejich svazy; Obchodní společnosti a družstva; Podnikatelské subjekty; Fyzické osoby - podnikající
Typy podporovaných projektů a aktivit
Podporovaná aktivita 3.2.2: Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů.
 
V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 Výstavba/ modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů (vyjma kovů,
skla, skupiny odpadů 17 dle Katalogu odpadů a skupiny 16 dle Katalogu odpadů). Dále
nebudou podporovány kompostárny či jiná zařízení, ve kterých bude probíhat proces
aerobního zpracování (kompostování) biologicky rozložitelných odpadů s výjimkou
odpadů zařazených pod katalogová čísla: 02 02 04; 02 03 05; 02 04 03; 02 05 02; 02 06 03; 02 07 05; 19 08 05. V rámci aktivity lze podpořit zařízení využívající odpady zařazené pod katalogové číslo 02 06 01 dle Katalogu odpadů.
Jako manipulační nebo energetický prostředek nelze v rámci této výzvy podpořit traktor,
traktorbagr nebo malotraktor.
Žadatel v rámci žádosti o podporu předloží potvrzení o záměru dodávek budoucích
dodavatelů odpadů, v rozsahu pokrytí minimálně poloviny roční kapacity
podporovaného zařízení.
Maximální měrné finanční náklady k navýšení kapacity zařízení mohou být 30 000 Kč/t
(Jedná se o způsobilé realizační náklady bez DPH vzhledem k navýšené kapacitě zařízení
v Kč/t odpadu za rok)
V této aktivitě bude možné podpořit projekty zaměřené na navýšení kapacity aerobního
zpracování čistírenských kalů v kompostárnách. V rámci těchto projektů bude za
uznatelnou považována technika, která přímo slouží k zapravení čistírenského kalu do zakládky. Za uznatelnou techniku jsou považovány pouze překopávače, rozmetadla a míchací vozy v případě, že jimi zařízení již nedisponuje. Dále je možné podpořit nezbytné stavební úpravy související s navýšením kapacity (zpevněná plocha, jímka).
 
Podpořit nelze pořízení: manipulační techniky, nakladačů, štěpkovačů a drtičů,
energetických prostředků, vah, monitorovacích zařízení a dalších komponentů, které
slouží k provozu kompostárny jako celku.
Tým BIOLOGICA s.r.o.

Reference

Díky fy BIOLOGICA jsme v roce 2015 získali 90% dotaci na projekt systému svozu bioodpadu. Zvládli jak náročné několikakolové výběrové řízení, tak administraci pod velkým časovým tlakem.
VOPETUS s.r.o.


Kontakty

 • Biologica s.r.o.
 • Sochorova 3178/23, Žabovřesky
 • Brno 61600
 • +420 775 909 947
 • info@biologica.cz

 • IČ: 27739660
 • Firma je vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 55818